Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ÞÝVANPERVERÝN MEVLANA OLDUÐU YERDE APO PEYGAMBER OLUR!

ÞÝVANPERVERÝN MEVLANA OLDUÐU YERDE APO PEYGAMBER OLUR!

  Bu yaz 09 Ocak 2013, Carsamba 03:36:00 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Geçtiðimiz günlerde Radikal Gazetesi’ne konuþan Þivan Perver’e bakýlýrsa; Sayýn Bülent Arýnç’ýn da aslý Kürt’müþ ve kendisine “Mevlana” olmayý önermiþ… Bir elinde cýmbýz, bir elinde ayna! Neden olmasýn?


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Her ne kadar maksada hâsýl olmuþ olsa dahi, güldürürken bile düþündüren bir yaklaþým olmuþ. Biraz komik, biraz trajedi!Büyük bir adýmýn, büyük bir pazarlýðýn, büyük bir hesaplaþmanýn istikametinin söylettiði zaruri sözler bunlar!

Bunlarla da sýnýrlý deðil belli ki:2. PKK müzakeresi saðdan soldan salvolarla baþladý. Terör bitsin, kan dökülmesin, ülke sükûta ve huzura kavuþsun… Amenna!

Türklüðü Anadolu’dan kazýyarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin þeref ve haysiyetini ayaklar altýna alarak, federatif yapýlanmalar taahhüt ederek, tek millet olma vasfýmýzýn temeline dinamit koyarak elde edilen barýþ deðil olsa olsa tavizdir. Örgütün emellerini gerçekleþtirmiþ olma noktasýnda elde ettiði büyük bir baþarýdýr.

Meseleye biraz da baþka boyuttan bakalým: Dersim mersim diye diye; “karakol basýp kelle alan Seyyit Rýza’ya iade-i itibar” derdine düþenlere, Devleti hunharlýkla suçlayanlara; Yavuz Sultan Selim zamanýnda kýlýçtan geçirilen Türkmenlere de iade-i itibar verelim mi desek kabul ederler mi?

Etmezler…

Peki, taht mücadelesi için; ergin-sübyan demeden hanedanýn kendi damarý haricinde kalanlarý katledenlere laf ettirebilir misiniz? Hayýr!

Devlet-i Âli Osman’ýn bekasý deyip geçiþtirirler.

Devlet-i Âli Osman’ýn bekasý için vacip olaný, Devlet-i Âli Türkiye için münasip görmezler. Ýþte çarpýk zihniyetin kör düðüm olmuþ marazlý yaný.

Hadisenin diðer bir boyutu da toplumsal algýnýn olaylarý kavrama düzeyinin nasýl bu hale geldiðiyle ilgili. Bu algý yanýlgýsýnýn baþta gelen sebebi; son dönemlerde, nostalji rüzgarý gibi bütün tv kanalarýnda izlenme rekoru kýran dizilerde olduðu gibi; solculuðun romantik enternasyonal yaklaþýmýna muhafazakar kitlenin aþýk olmasýdýr.

Her kesimin ihtiyacýný giderecek söylemler ile siyaset yapýlmaya baþlanýldýðý günden beri siyasetin dengesi(balance-balans) bozuldu.

Bu denge bozukluðu aðýzdan çýkan sözlerin pervasýzlýðýný da beraberinde getirdi. Kimisi siyasi ikbalinin hýrsýyla Baþbakaný Peygambere benzetti, kimisi de ulufe daðýtýr gibi “Yunusluk”, “Mevlanalýk”  makamlarý daðýtmaya baþladý.

Günün balance (ayar) bozukluðu bir Vekil’den geldi. Sayýn Vekil Galip Ensarioðlu’na göre PKK’lýlar da “boþuna ölmemiþiz” diyebilmeliymiþ!

PKK teröristlerinin boþuna ölmemiþiz dediði nokta, Mehmetçiðin “Boþuna ölmüþüz” dediði noktadýr.

Yukarý da Osmanlý’dan örneklerle anlatmaya çalýþtýðým sübjektif zihniyetin esas derdi; Türkiye Cumhuriyeti ve bu Cumhuriyet’in Türklük üzerine inþa edilmesidir. Hazmedemedikleri durum budur. Bu hazýmsýzlýktan dolayý, devletin kutsallarý ile bir takým siyasilerin kutsallarý çatýþmaktadýr.

Ýmralý ile yürütülen görüþmelerin gerçek manasý “müzakere”dir. Silahlý düþmanlarla yâda silahlý kiþileri yönetenlerle varýlan mutabakatýn uygulamaya konulmasý “anlaþmadýr.”

 Devletsen þayet; önce militarist anarþistlere diz çöktürürsün, el öptürürsün, daha sonra anarþiden zarar gören bölgelere ve bölgede yaþayanlara þefkat elini uzatýrsýn.

Tam da o yola girilmiþken; Suriye politikalarýnýn oluþturduðu kaos ortamýnda terörle mücadele son derece riskli bir mecraya sürüklendi. Suriye-Irak-Ýran hattýnda otoritesiz þehirler oluþmaya baþladý. Ýran Karayýlan’ý yakalayýp, istediðim an senin kafana sýkarým mesajý verdikten sonra yanaðýný okþayýp serbest býraktý. Böylece PEJAK’ý kontrol etmeyi baþardý. Aynen 1999 yýlýnda Türkiye’nin Apo’yu alarak örgütü pasifize ettiði gibi…

Türkiye için Esat’ý (Esed’i) devirmek PKK ile mücadele etmenin önüne geçti. Türkiye’nin yeni baþladýðý serüvenin altýnda yatan acý gerçek bundan ibaret.

PKK’yý da Suriyeli muhaliflerin safýna katýp, El- Kaide, PKK, Muhalifler cephesinden oluþan bir koalisyonla top yekûn saldýrý baþlatýlmak isteniyor.

Ýþin en tuhaf yaný El-Kaide ABD’nin, PKK Türkiye’nin en büyük düþmaný iken, Türkiye üzerinden Suriye’ye karþý kullanýlmalarýdýr. Bu tuhaf manzaraya bakýlacak olursa tam da burada APO devreye girdi.

Aylar önce Leyla Zana’nin açýklamalarý, Barzani’nin ihtiþamlý kongre konuþmasý, Baþkanlýk tartýþmalarýnýn yeniden gündeme getirilmesi, bunlarýn tamamý kamuoyunu alýþtýrma faaliyetleriydi. Sürece bakýlýrsa; Apo ile yürütülen yol haritasýna  ( Oslo’dan sonra) aylar hatta yýllar önce baþlanýlmýþtýr.

Þivan Perver’de durduk yere konuþmadý, bir süreç yaþanýyorsa benim katkým herkesten fazladýr mesajý vermeye çalýþýyor. Anlaþýlan bu süreçte ona düþen rol Mevlana olmak.

 O Mevlana olursa; hiç þüpheniz olmasýn Apo da kendisini Peygamber ilan eder!


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.