Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
GÖZÜN AYDIN EY MÝLLET! BÖLÜNÜYORUZ…

GÖZÜN AYDIN EY MÝLLET! BÖLÜNÜYORUZ…

  Bu yaz 13 KASIM 2012, SALI 15:15:36 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
“Devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü, milletin kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma, hukukun üstünlüðüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý kalacaðýma; toplumun huzur ve refahý, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde herkesin insan haklarýndan ve temel hürriyetlerden yararlanmasý ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrýlmayacaðýma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve þerefim üzerine ant içerim”


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Usul usul, sessizce ve emin adýmlarla sürükleniyoruz korktuðumuz mecraya…

Birkaç eþkýyanýn iþi denilerek üstün körü geçiþtirdiðimiz olaylardan gelinen nokta zorunlu görüþmeler, tavizler, müzakereler ve taahhütler…

Türkiye’nin bütünlüðüne kasteden iç ve dýþ mihraklar ile “Ýç Ýþlerimiz” ve “Dýþ Ýþlerimiz”  bir olup gerekli adýmlarý atýyorlar…

Ülkemiz hayli çetin saldýrýlar altýnda… Ankara’da Bayrak ile yürüyenler, Hakkâri’de Bayrak ile yürüyememekle suçlanýyor, itham ediliyor. Kim tarafýndan? Hakkâri’deki asayiþten sorumlu olanlar tarafýndan…

Önemli siyasetçilerimiz Sivas’ýn ötesine geçememekle suçlanýyor, itham ediliyor, ayýplanýyor. Kim tarafýndan? Cevap ortada…

Bölünüyoruz düþüncesi, evhamlý vatandaþýn, devletçi siyasetçilerin, statükodan beslenenlerin, iþgüzar vatanseverlerin paranoyasý mýdýr?

Ülkenin vatandaþlarý ve müesses nizamý yerli yerinde duruyor da, algýlananlar bir “sayrýdan” mý ibaret? Ya da iktidar heveslilerinin geliþtirdiði politik bir yaklaþým mý?

Bizim etimizi kopartan, sýzýsýný iliklerimize kadar hissettiðimiz bu acýnýn elle tutulur, gözle görülür dayanaðý nedir?

Geçmiþten günümüze kadar geçirdiðimiz evreler, kültürü, sporu, dili, dini, etnik unsurlarý ve daha birçok hususta geldiðimiz nokta ortada. Türk’ün Türklükten, Dindar’ýn Dinden, Milletin Milletten, Biz’in Bizden kopuþunu, balkondan sarkan evladýný aþaðýda bekleyen ana gibi seyretmek deðil de nedir?

 Toplum olarak her korkumuzu, çaresizliðimizi sineye çekmemizin, adým adým korktuklarýmýza maruz kaldýðýmýz halde, bunca duyarsýzlýðýmýzýn nedeni, temsil hakkýný teslim ettiðimiz seçilmiþlerimize olan güvenimiz midir?

Ülkenin sürüklendiði, bertaraf edilmesi hayli zor olan tehlikeli gidiþatý; “makarna-oy” teorisi (ihtimal dâhilinde olsa da) ile açýklamanýn tamamýyla realist bir yaklaþým olduðu kanaatinde deðilim.

Milletteki kaygýsýzlýða; Meclis kürsüsünden Sayýn Vekillerin ettiði yemine sonuna kadar baðlý kalacaklarý inancýnýn etkisinin olduðunu söyleyebiliriz.

Bilindiði üzere Sayýn Vekiller: “Devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü, milletin kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma, hukukun üstünlüðüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý kalacaðýma; toplumun huzur ve refahý, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde herkesin insan haklarýndan ve temel hürriyetlerden yararlanmasý ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrýlmayacaðýma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve þerefim üzerine ant içerim” diyerek görevlerine baþlýyorlar.

Yukarýda ki Yemin Metni; TBMM’ye Milletvekili olarak seçilen kiþilerin yasama faaliyetlerinde bulunabilmesi için Meclis kürsüsünden, kamuoyuna açýk bir þekilde okunmasý mecburi olan metindir.

Yemin metninde; Türklük var, þeref var, Anayasa’ya sadakat, Atatürk Ýlkeleri’ne baðlýlýk var hukukun üstünlüðü var, kýsacasý þerefli ve haysiyetli birisini baðlayacak unsurlarýn tamamý mevcut.

Türk Milletini temsilen orada bulunan ve bu yeminle göreve baþlayan herkesin þerefli ve namuslu olduðunu düþünmek zorundayýz.

Artýk “Zehir Yasasý” ya da “Bölünme Yasasý” olarak tabir edilen bir yasamýz varsa; Vatanýn bir çakýl taþýna zarar getirecekse, milletin ayrýþmasýna bir katre katkýda bulunacaksa, “Kanla-Ýrfanla”  elde edilen devletimize zararý dokunacaksa ve bütün bunlarý bilerek bu yasaya katký da bulunmuþsa, Vataný her þeyden aziz bilen bir Türk olarak emeði geçen herkesi; þerefsiz ve namussuz ilan etmek hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum.

Baþkanlýk, yarý baþkanlýk, Türk tipi baþkanlýk ve diðer heveslere; makam ve mevkii telaþýyla, inanmadýðý halde katkýda bulunanlarý da haysiyet ve namus sorgusuna tabii tutma hakkýna sahip olduðumu belirtmek istiyorum…Bir istisna; gerçekten faydalý olacaðý kanaati taþýyýp, iyi niyet ile destek olanlarý tenzih ettiðimi de ayrýca belirtmek istiyorum…

Anadolu’dan Türklüðü silerek, ucube gayretler ile yeni bir millet tarifine soyunanlara karþý bu oyunu bozabilecek miyiz?

 Bu ülkeyi Hakkâri’ye gidilemez hale getirenlere karþý, Hakkâri’deki vatandaþý devletsiz býrakarak örgütün kucaðýna itmek suretiyle maksadýna hâsýl olacaklarýný düþünenlere karþý ayakta kalabilecek miyiz?

“Biz olduðumuz sürece bu vataný kimse bölemez” diyerek vataný koruyabilecek miyiz?

Unutmayalým ki; Tarihin ortadan kaldýrdýðý devletlerin tamamýnda, çöküþ vatanseverlere raðmen olmuþtur.

Tarihten silinen devletlerin tamamýnda hazin son; emperyalizmi müttefik edinen ihtiraslý yöneticiler eliyle gerçekleþtirilmiþtir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden önceki devletimiz de ayný gerekçelerle zayýflamýþ ve nihayete ermiþtir.

Kapitülasyonlarla baþlayan ve sürekli yenisini vererek sürdürdüðümüz imtiyazlar neticesinde alýþýk olduðumuz bir imtiyaz geleneðimizin oluþtuðu muhakkak.

Evimizden, okul kantinlerinden, oturduðumuz yerden, sýzlanarak korunacak deðerlerimiz mevcut deðildir. Hiçbir deðer oturularak korunamaz. Söz konusu vatansa asla mümkün deðildir...

 Ýllegal yollara sapmadan, demokrasinin sunduðu nimetlerden doðru biçimde faydalanarak bu tehlikeli süreci bertaraf edebiliriz. Yýkýma giden süreçte gerekirse her bir vatandaþa derdimizi, býkmadan usanmadan anlatmalýyýz. Neden böyle düþündüðümüzü doðru biçimde anlatarak milleti yanýmýza almaktan baþka çaremiz olduðunu sanmýyorum…

Millete dönülecekse dönelim artýk… Hani; “Söz konusu vatansa gerisi teferruattý ya”, madem bölünüyoruz, þimdi deðilse ne zaman?

 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.