Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ABDULLAH ÖCALAN’DA MI GÝZLÝ TANIK?

ABDULLAH ÖCALAN’DA MI GÝZLÝ TANIK?

  Bu yaz 07 KASIM 2012, Carsamba 16:03:43 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Gündemi Þemdin Sakýk’ýn verdiði ifadeler deðil, gizli tanýk olmasý ve kendisini ifþa etmesi sarsmýþtýr.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Silivri’de devam eden Ergenekon yargýlamalarýnda sürpriz bir geliþme oldu. Geçmiþte 33 silahsýz askerin katliam emrini veren, bir zamanlar PKK’nýn eylem kanadýnýn baþý ve örgütün Ýkinci Adamý olan Þemdin Sakýk  “Deniz” kod adlý gizli tanýk olduðunu ve bundan böyle tanýklýðýný açýk olarak yapmak istediðini söyledi…

Gündemi Þemdin Sakýk’ýn verdiði ifadeler deðil, gizli tanýk olmasý ve kendisini ifþa etmesi sarsmýþtýr.

Gizli tanýk ve itirafçý olanlarýn büyük çoðunluðunu eski PKK’lýlar oluþtururken, geriye kalanlarýn da eski siyasetçi ve devlet görevlileri olduðu bilinmeyen bir þey deðildi.

Ýtirafçýlarýn en önemlilerinden birisi Kanada’ya yerleþen ve din deðiþtiren Tuncay Güney’dir. Diðer bir itirafçý da 1997 yýlýnda PKK’nýn kuruluþ kadrosuna katýlan ve Abdullah Öcalan’ýn yakýn akrabasý olan Abdulkadir Aygan’dýr. Abdulkadir Aygan: 12 Eylül öncesi sol eylemler gerçekleþtirmiþ, silahla vurularak yaralanmasý neticesinde Abdullah Öcalan tarafýndan hastanede bizzat ziyaret edilen bir isimdir. Baþka bir önemli husus ise verdiði ifadeler sonrasý terörle mücadelenin öne çýkan isimlerinden Emekli Albay Abdulkerim Kýrcý’nýn intiharýna neden olmasýdýr. Abdulkadir Aygan terör dýþýnda fuhuþa aracýlýk etmekten ve silahlý gasptan da yargýlanmýþ bir isim. Þaþýrtýcý olmayan benzerlikleri ise Tuncay Güney’in de benzer þekilde nitelikli dolandýrýcýlýktan hüküm giymiþ olmasýdýr. Ýtirafçýlarýn ve gizli tanýklarýn imajlarýný noktalayarak Sakýk olayýna geri dönelim…

Þemdin Sakýk itiraflarýnda özellikle iki hususun altýný çizmeye çalýþýyor; Birisi 33 Askerin katledilmesinde eylem emrinin örgütün tepesinden geldiðini iddia etmesi ve askerlerin güvenliksiz bir þekilde sevk edilmesine nasýl göz yumulduðudur. Diðer üzerinde durduðu konu ise Gaffar Okkan suikastýnýn örgütler üstü daha profesyonel bir organizasyon olduðu. Gaffar Okkan suikastýnda da askerlerin kurþuna dizilmesi hadisesinde de þimdilik bizim bildiðimizden, düþündüðümüzden ya da iddia ettiðimizden fazlasýný söylemiþ deðil.

Gizli tanýklar üzerinden yürütülen yargýlamanýn kamu vicdanýný ne derece tatmin edeceði en önemli sorundur. Kaldý ki Deniz kod adlý tanýðýn kimliðini ifþa etmesi neticesinde, Eski Genel Kurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð anýnda tepki gösterdi. “Bizim mücadele ettiðimiz, yakaladýðýmýz teröristler aleyhimizde tanýklýk ediyor” diyerek, dava sürecinde sýklýkla eleþtiri konusu olan ve herkesin vicdanýna dokunan bu duruma tepkisini ortaya koydu.

Yargýlama kritik eþiðe gelmiþ olmalý ki, Þemdin Sakýk kartlarýný açýk oynama kararýný vermiþ olsun. Þemdin Sakýk’ý dikkatle takip edenler kapanmayan önemli hesaplarýnýn olduðunu bilirler. Özellikle Abdullah Öcalan ve kardeþi Sýrrý Sakýk ile olan husumetleri bilinmektedir. Kendi kimliðini deþifre etmesi, yargýlama sürecinde bulunduðu taleplere karþýlýk bulamamasýndan da kaynaklanmýþ olabilir.

Ergenekon yargýlamalarýnýn dayanaklarýnýn son derece þaibeli isimler üzerinden yürütülmesi ve Türk Silahlý Kuvvetleri’nin bir numaralý düþmaný olan eski örgütçülerin ifadelerine dayandýrýlmasý yargýnýn sonucunu tartýþmalý hale getirmiþtir.

Ayný zamanda serüvenin sonunun; Ergenekon olarak nitelendirilen örgüt ile PKK’nýn iç içe geçtiði tezine yani ayný terör örgütünün farklý iki kolu, hücresi olduðu varsayýmýna dayandýrýlacaðý kanaatine yol açmýþtýr.

Bundan dolayýdýr ki; Zaman zaman Ýmralý’daki ikametgâhýndan yaþam belirtisi alýnamayan, bazen tecritte denilerek, bazen kendisinin görüþmek istemediði söylenerek, bazen de rahatsýzlýðý bahane gösterilerek gözlerden uzak tutulan Abdullah Öcalan’ýn da “Gizli Tanýk” olabileceðine dikkat çekmek istiyorum. Bu þüphenin baþka bir dayanak noktasý da geçtiðimiz aylarda kendisinin “Bursa da ki MÝT misafirhanesinde kaldýðý söylentileridir. Hatýrlanacaðý üzere uzun bir süre sesi soluðu çýkmayan Öcalan meselesi son derece þüphe uyandýrmýþ ve Meclis’te Soru Önergelerine bile konu olmuþtur.

 Bu tezi kuvvetlendiren esas husus; bu dava kapsamýnda Þemdin Sakýk’ýn ifadelerine gereksinim duyuluyorsa, bu konularda oldukça önemli bilgilere! Sahip baþka isimlere de ihtiyaç duyulmasý kaçýnýlmazdýr.  Mesela “Yeþil” olarak bilinen faili meçhul cinayetlerin ve terörle mücadelenin Karakutusu Mahmut Yýldýrým’ýn bildiklerine ihtiyaç duyulmasý da son derece doðaldýr. Hatta Yeþil’in bildiklerini öðrenmeden verilecek bir karar hiçbir zaman net olmayacaktýr.  Bu durum þimdilik biraz daha uzak bir ihtimal olarak görülebilir. Ne var ki; Abdullah Öcalan’ýn gizli tanýk olma ihtimali Yeþil’in ki kadar uzak bir ihtimal deðildir. PKK itirafçýlarýna, eski örgüt yöneticilerinin ifadelerine ihtiyaç duyulan bir dava da örgütün en salahiyetli isminin bu davadan muaf olmasý düþünülemez. Hiç deðilse Yüce Mahkeme; Þemdin Sakýk’ýn ve Abdulkadir Aygan’ýn ifadeleri ile Öcalan’ýn ifadelerini karþýlaþtýrma ihtiyacý hissedecektir.

Þemdin Sakýk’ýn deþifre olmasý ile birlikte ok yaydan çýkmýþtýr. Bundan sonra karþýlaþacaðýmýz sürprizlere hazýr olalým…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.