Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
TERÖRLE MÜCADELEDEN MÜZAKEREYE GEÇÝÞ…

TERÖRLE MÜCADELEDEN MÜZAKEREYE GEÇÝÞ…

  Bu yaz 25 Eylul 2010, Cumartesi 13:38:45 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Referandum sonrasý ortaya çýkan manzara kimseyi þaþýrtmadý. Ýlk iþaretler, söylenildiði gibi oylama öncesi birtakým vaatlerin yerine getirilmeye baþlanýldýðýný gösteriyor.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Referandum sonrasý ortaya çýkan manzara kimseyi þaþýrtmadý. Ýlk iþaretler, söylenildiði gibi oylama öncesi birtakým vaatlerin yerine getirilmeye baþlanýldýðýný gösteriyor.

 

BDP ile yapýlacak görüþmeler “Habur” benzeri bir tepkiye neden olmasýn diye, merkezi Diyarbakýr’da olan Demokratik Toplum Kongresi adýndan bir Platform oluþturuldu. “Eþ Baþkanlýðý”ný Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk’un yaptýðý bu kongre Tüzük çalýþmalarýna da devam etmektedir. Siyasi sorumlularýn muhatap aldýðý Platform, geçmiþten günümüze kadar PKK ve siyasi uzantýsý konumundaki BDP’nin söylemlerinin aynýsýný benimsemiþtir.

 

Diðer tarafta Ýmralý ile yoðun görüþmeler devam etmektedir. Görüþmeleri ise, siyasi inisiyatif adýna, istihbarat ve iç Ýþleri yetkilileri yapmaktadýr. Buradan çýkan ilk sonuç; Referandum öncesi uzlaþýlan ateþkesin, kýsa bir süre uzatýlmasý ve görüþmelerin devamýnýn saðlanýlmasýdýr.

 

Gerek Ýmralý, gerekse Demokratik Toplum Platformunun öncelikli talepleri yeni bir Anayasanýn hazýrlanmasý ve þu andaki Anayasamýzda yer alan “Ulus Devleti”nin yerine Türkiye Cumhuriyetini oluþturan etnik nüfusun, (öncelikle Kürtlerin) yeni Anayasa’da vurgulanmasýdýr.

 

Ýkinci vazgeçilemez talepleri ise, “Kürtçenin” Anadil olarak teyit edilmesi ve eðitim dili olarak benimsenmesidir.

 

Bundan sonra yoðun olarak gündeme gelecek olan,  “Baþkanlýk” sistemi açýsýndan da taleplerin örtüþtüðü düþünülürse, konu üzerinde bir þekilde uzlaþýlacaðýný söylemek zor deðildir. Sorun Milletin bu sürece alýþtýrýlma süresinin ne kadar tutacaðýdýr.

 

Baþkanlýk sistemi, dünyanýn çeþitli ülkelerinde farklýlýklar göstererek uygulanmaktadýr. Hemen hepsinde federatif yapý ve yerel parlamentolarýn sistemin vazgeçilmezi olduðu gerçeði sabittir.

 

Eðer Türkiye’de de bu sistem kabul edilecekse, sistemin parçalarýndan birisi de Doðu ve Güneydoðu’nun federatif yapýsý olacaktýr. Bu da yeterli olmayacak; Kuzeyde, Güneyde ve Anadolu’nun çeþitli bölgelerinde yerel parlamentolar ve o parlamentolarýn aldýðý yerel kanunlar ve federal kolluk güçlerinin de oluþturulmasý sistemin diðer unsurlarý olacaktýr.

 

Baþkanlýk Sistemine geçiþi tartýþmaya açanlarýn, bunu tesadüfen ya da mevcut sistemin yetersizliðinden ziyade, Terör ile mücadele verilen tavizlerden kaynaklandýðý kanaatindeyim. Son iki haftaya bakýldýðýnda, Amerika’ya yapýlan istihbarat ziyareti, Kuzey Irak’a yapýlan ziyaretler, bölücübaþý ile yürütülen görüþmeler ile Demokratik Toplum Kongresi ile yapýlan görüþmelerin müzakere sürecine girdiðini düþünecek olursak, Terör ile mücadelenin artýk çok farklý boyutlarýnýn ortaya çýktýðýný görmemiz gerekmektedir.

 

PKK’nýn taleplerinin karþýlanmasýnýn tek yolunun baþkanlýk sisteminden geçtiði su götürmez bir gerçektir. Sürecin ne kadar baþarýyla yürüyeceðini önümüzdeki günlerde daha iyi anlamamýz mümkündür.

 

Ülkesi için düþünen, kaygýlanan insanlarýn söylemlerinin paranoya olarak yansýtýlmasý, en baþýndan günümüze kadar yapýlan yanlýþlarýn üstünü örtmekte baþarýlý olmuþ bir propaganda yöntemidir. Bundan sonrasý içinde ayný uygulamalar devam edecektir.

 

CHP’nin de, Terör sorunu karþýsýnda AKP ve BDP ile ayný çizgiye gelmesi, acil yeni Anayasa çaðrýlarýnýn belirginleþmesi, PKK’nýn “Özerklik” amacýna, sadece MHP’nin direneceðini göstermektedir.

 

Ulus Devletin varlýðýnýn devamý, Özerkliðe ve Anadilde eðitime giden yolda, MHP’nin endiþelerinin, halk nezdinde karþýlýðýnýn ortaya çýkmasý durumuna baðlýdýr. Bu engelin de aþýlmasý gayesi ile MHP ye karþý bir operasyon yapýldýðý tezi kuvvetlenmektedir.

 

Milletin sorunlarýnýn derinleþmesi, Askerin þevkinin kýrýlmasý ve yýlgýnlýðý sürüklenmesi, Küresel projeler çerçevesinde, uzun vadeli yürütülen stratejilerin eseridir. Bundan sonraki yol haritasýnda, MHP’nin ne kadar büyük engel teþkil ettiðine baðlý olarak, MHP de bir kaos ortamý oluþturma gayretleri artarak devam edecektir. “Baðýmsýz Ülkücüler” kavramýnýn pompalanmasý ve Muhalif-Parti Dýþýndan desteklenen bir takým Eski! Ülkücülerin göstereceði performans her þeyi belirleyecektir.

 

MHP’nin güç kaybetmesine baðlý olarak; Terör il müzakerede ve Üniter Devletin yýkýlmasýnda, en büyük rol, Baðýmsýz eski Ülkücülere düþmektedir!

 

“Baðýmsýz Eski Ülkücülerin” ne kadar baþarýlý olacaðýný hep birlikte göreceðiz.

 

Allah Eskimeyen Türk Ülkücülerinin yardýmcýsý olsun.

 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.