Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
KARA GÜNÜN ARDINDAN!

KARA GÜNÜN ARDINDAN!

  Bu yaz 20 Ekim 2011, Persembe 20:43:20 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Bu gün; Hakkâri/Çukurca ve diðer bölgelerde yaþanan çatýþmalar neticesinde 26 Þehit 22 yaralý haberi ile sarsýldýðýmýz gündür. Þehit haberlerinin bu rakamýn da üzerinde olduðu söylentiler arasýndadýr.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu gün Devlet-i âli T.TC’nin kuruluþundan bu güne kadar geçen sürede yaþadýðý en kara günlerden birisini yaþýyoruz. 1920 Koçgiri, 1926 Þeyh Sait ve 1937 Dersim Ayaklanmasýndan sonra sükûta kavuþan bölgede önceki kalkýþmalarýn bir benzeri daha yaþanmaktadýr.1984 yýlýndan beri, yavaþ yavaþ bölge avucumuzdan kayýp giderken bizler seyirci konumunda olayý izlemekle yetiniyoruz.

Bu gün; Hakkâri/Çukurca ve diðer bölgelerde yaþanan çatýþmalar neticesinde 26 Þehit 22 yaralý haberi ile sarsýldýðýmýz gündür. Þehit haberlerinin bu rakamýn da üzerinde olduðu söylentiler arasýndadýr.

Basitmiþ gibi görülebilir ama olayla alakalý olarak mevcut yetkililerin yaklaþýmýný resmettiði için ve önemli bir detay olduðu için en baþta dikkatleri çekmek istediðim; ülke bu kara günü yaþarken (sendelememe neden olan olaylarýn birisi de þiddetle kýnamakta beis görmediðim) AA’nýn siyasi tutumudur. AA önemli haberleri! Cep telefonu mesajý olarak düzenli olarak bildirirken, bu önemli haberi bildirmek gibi bir vazifeyi yerine getirmeye tenezzül bile etmemiþtir. Dün Trabzonspor’un yenildiðinin haberini telefon mesajý geçen, baðýmsýz bir kurum olan!  AA, bu sabah, bölgede devletimize ve milletimize kasteden alçaklýðý bildirmemiþ, bu önemli milli meselemizi bile siyasi aidiyet baðý ile deðerlendirme gafletinde bulunmaktan kendisini alýkoyamamýþ ve olayý AA’dan öðrenmek nasip olmamýþtýr.

Yüreðimi bir baþka oyan ise bölgeden gelen ilk haberlerin akabinde TRT radyolarýnda ve haber programlarýnda boy gösteren bazý zübüklerin, son dönemde devlet olarak bölgede halk üzerinde kazandýðýmýz mevzilerden, terör ile yürütülen mücadelede elde edilen baþarýlardan bahsetmesi olmuþtur.

Devlet bölgede gerçekten ilerleme mi kaydetmiþtir? Eðer durum denildiði gibiyse bu gelen Þehit haberleri neyin nesidir, birilerinin izahýndan medet ummaktayým…

Biz bu hale nasýl geldik? Anasýndan emdiði sütün zerresinden þüphesi olamayanlarýn son yýllarýn muhasebesini vicdanýna leke getirmeyecek kabilde yapmasý gerekir. Öyleyse þehitlerin kaný yaralardan sýzarken, henüz çatýþma bile tam olarak sonlanmamýþken, siyasi kaygýlar neticesinde beyanatlar verenlerin, yorumlarda bulunanlarýn, bir takým kiþi ya da zümrelerin korunup, kollanmasý gayretine giriþenlerin, ikiyüzlü istismarcýlýðýný maalesef önce Allah’a sonra da Yüce Milletimizin mukaddes vicdanýna havale etmekten baþka elimizden gelen baþkaca bir þey bulunmamaktadýr.

Son yýllarda bir takým yerlerin en fazla rahatsýzlýk duyduðu husus Þehit Cenazelerindeki Ülkücü hâkimiyettir. Aslýnda onlarca þehit cenazesine iþtirak etmiþ birisi olarak, bu hâkimiyet; Þehit Cenazesine katýlýmcýlarýn çoðunluðunun Ülkücü olmasýndan deðil, nitelikli Ülkücü yoðunluktan kaynaklanmaktadýr. O nedenle kim ne derse desin Ülkücülerin þehitlerine sahip çýkmasý, Þehide yakýþýr bir vakar ile defin iþlerinin ve son vazifelerin yerine getirilmesi hepimizin dileðidir. Bu konu ayrý bir öneme haizdir, zira ülkenin bir bölgesinde terörist cenazelerine aþýrý ilgi gösterilirken ve güvenliði bizzat devlet tarafýndan saðlanýrken, diðer bölgelerde þehit naaþlarýndan yeterli ilgi esirgenir hale gelmiþ devlet adeta el çabukluðuyla törenleri örtbas etme gayretine giriþmiþtir. Ne hazindir ki; arayan –Ülkücü- yetkili bir arkadaþýmýz bu konuda yapacaklarý açýklamalarýn ve aktivitelerin istismar gibi algýlanmasýndan kaygýlandýðýný ifade etmektedir. Bu ne ucube bir durumdur ki insanlar Þehitlerine son görevlerini yerine getirmekten vehmetsin… Ayrýca bu da; mevcut yetkililerin büyük baþarýlarýndan birisidir…

Güneydoðu’dan gelen bu kahredici haber neticesinde insan ister istemez düþünüyor; Ülke olarak Ýsrail’e, Suriye’ye koyduðumuz tavrýn yarýsýný PKK ve iþtirakçilerine koysaydýk, bu gün bölgede bu haller yaþanýr mýydý?

Sorunun kördüðüm olmasýnýn nedeni, esas çýkmaz; bundan önceki saldýrýlarý ve yaþanan olaylarý pervasýzca istismar edenlerin, olaylarý TSK içinden bir takým yerlerle iliþkilendirme çalýþmasýdýr. Terörle mücadelenin sahadaki ayaðýnda da hatalar vardýr ve olmamasý da imkânsýzdýr, ancak ortada bir baþarýsýzlýk varsa bu aktif mücadele edenlerin ihanetinden deðil, böyle abuk-sabuk bir tezi millete kabul ettirme derdinde olanlar ile PKK’nýn örtüþen menfaatlerinden kaynaklanmaktadýr.

Yukarýda da deðindiðim AA’nýn tutumu, devlet ve yandaþ medya yorumcularýnýn ve son olarak da altýný çizdiðim komplo teorisyen –Cemaat- yaklaþýmýn ülkeye faturasý geldiðimiz noktadýr. Olaylara devlet ciddiyeti ve namuslu aydýn duruþu ile deðil, siyasi kaygýlarla yaklaþýrsan, terörle mücadelede de, kat edeceðin mesafe bundan baþka olmaz, olamaz.

Bu gün yaþanan ve anlamsýz bulduðum bir baþka yaklaþým ise;  “Flaþ, Flaþ, Flaþ” Mit Müsteþarý Baþbakanlýkta!  Ýç Ýþleri Bakaný Baþbakanlýkta! Beþir Atalay Baþbakanlýkta! gibi haberler... Sanki bu çok önemli kurumlarýmýzýn Sayýn yöneticileri çok önemli bilgilere sahipler de Baþbakanlýða gitmeden bunu Baþbakan’a iletemiyorlar, ya da Baþbakanlýða gittiklerinde sorunumuz kökten çözülecekmiþ gibi… TV’lerde altyazý olarak geçen bu son dakika haberleri heyecan uyandýrsa da Milletin gazýný almaktan baþka hiçbir þeye yaramayacak kliþe yaklaþýmlardýr. Gerçektende bir an insan PKK mat edilecekmiþ gibi düþünmeden edemiyor!

Olup biteni idrak etmekten uzak, basiretsiz açýlýmcýlarýn girdikleri þoktan kurtulmasý için örgütün davranýþýnýn ne anlama geldiðini birilerinin izah etmesi gerekiyor.

Evet, PKK doçkalarla racon kesiyor: Habur rezaletinin yýl dönümünde, bize verdiðiniz sözleri tutun, Türk Milletini kandýrmanýzýn bir bedeli olmayabilir ancak bize verdiðiniz sözlerin bedeli aðýr olacaktýr mesajýný çakýyor 864 Rakýmlý Tepeye… 864 Rakýmlý Tepe ise ilk defa Türk devletine savaþ ilan eden bedelini öder, intikamýmýz acý olacaktýr diyerek beklentilerimizi yükseltmiþtir.

Her þey Milletin gözü önünde cereyan ediyor, ne söylesen anlamsýz, ne söylesen yetersiz…

Türk’üz Elhamdülillah, her þartta ülkemize sahip çýkacak þerefimiz mevcuttur. Terörle gerektiði gibi mücadele etmeyen ve görevini ihmal edenler varsa onlarýn ayný zamanda þeref sorunu da var demektir.

Bunca Þehit verdikten sonra PKK’nýn dikkatine: Ölkesi gelken Sýçgan muþgagun taþgagun kaþgur!


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.