Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ÖTÜKEN OPERASYONU MUHSÝN YAZICIOÐLU SUÝKASTÝ ÝLE BAÞLADI

ÖTÜKEN OPERASYONU MUHSÝN YAZICIOÐLU SUÝKASTÝ ÝLE BAÞLADI

  Bu yaz 23 Temmuz 2011, Cumartesi 20:26:38 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
“ “Sabahattin Önkibar’ýn 21.07.2011 tarihli yazýsýna ithafen” „


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Muhsin Bey’in kendileriyle ayrýldýklarýndan sonra, hayatým boyunca bir defa görüþtüm.  Allah’ýn iþi iþte, vefatýndan sadece 3 gün önceydi o görüþmemiz.

1992 yýlýydý; Ülkücüler arasýndaki ayrýlýk rüzgârlarý çok sert esmeye baþlamýþtý, Sivas’ta ise kasýrga gibiydi dersem teþbihte hata etmiþ olmam. Çok sert esen kasýrga nedeniyle Ocak’ýmýzýn tabelasý deðiþmiþ, kopmuþtuk.
Ayrýlýðýn derininde; 1978 yýlýndan baþlayarak cezaevi þartlarýnda geliþen, ideolojik kýrýlmalarýn olduðunu söylersek yanýlmýþ olmayýz.

1991 seçimleri sonrasý; Meclis o seçim sonrasýnda da oldukça hararetli açýldý. Bu günkü BDP’lilerin bakýþ açýsýnda olanlar da SHP ile ittifak yaparak Meclise girdiler ve “Kürtçe Yemin” ettikleri gerekçesi ile Milletvekillikleri düþürülerek, birçoðu uzun yýllar hapis cezasýna çarptýrýldý.

Muhsin Bey ve arkadaþlarý en son olarak; Demirel’in lideri olduðu DYP ile SHP’nin kurduðu 49. Cumhuriyet Hükümeti’ne (oturuma katýlmayarak )Türkeþ’in ýsrarlarýna raðmen Güvenoyu vermediler. Ondan sonra yaþanan birçok olay ile birlikte Muhsin Bey kendi mecrasýnda akmaya baþladý.

Yanlýþ hatýrlamýyorsam 7 Temmuz 1992 tarihine gelindiðinde,  Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte 5 arkadaþý Türkeþ’e karþý  bir bildiri yayýnlayarak, kamuoyuna resmen ayrýldýklarýný ilan ettiler.

Muhsin Bey benim kanaatimce Milliyetçiler ile Milli Görüþçüler arasýnda bir noktada konuþlandýrmýþtý fikriyatýný. 1991 yýlýnda ki; Refah-MÇP-IDP ile Genel Seçimlerde yaþanýlan ittifakta da etkin rol aldýðý söylendi.
Detaylara daha fazla inerek Ebedi Âlem’e göçmüþ Onca insanýn Aziz Ruhlarýný incitmek istemem. En acý ayrýlýk ölüm ayrýlýðýdýr ki, doðmak kadar doðaldýr. Ancak her ayrýlýkta olduðu gibi,  Muhsin Yazýcýoðlu ayrýlýðý da doðaldýr ve yakýn tarihimizde yaþanmýþ en dramatik siyasi mücadele de kendilerine ait olmuþtur.

Çocuk yaþta Türkiye’yi omuzlayacak kadar büyük bir Ülkü’nün sahibi olmak, sonra hücrelerde, beton duvarlar ile arkadaþ olmak, sonra “Baba Ocaðý”ndan ayrýlýp kendi ayaklarý üzerinde durmaya çalýþmak, sonra, her siyasi harekette olduðu gibi, arkadaþlarýnýn teker teker kendisine sýrt çevirmiþ olmasý. Sonra her seçimde milletin büyük teveccühüne mazhar olmak, fakat baþarý sayýlacak bir oy oranýna ulaþamamak ve netice de bir kýþ günü ( Keþ Daðlarý’nýn baðrýna býçak gibi saplanarak)  bu dünyadan göçüp gitmek…

Kýsaca Muhsin Yazýcýoðlu’nun siyasi hayatýnýn özeti budur.

1992 yýlýnda gerçekleþen ayrýlýk üzerine Sivas’ýn Ocak’lýlarýndan Baþbuð safýndan kopmayan topu topu 3-5 kiþi kalmýþtýk. Kiþilere kýrgýn, imkânlara sitemkâr, eli kolu soðumuþ birkaç kiþi bir araya gelerek yeniden “Bizim Ocak” ý açmak için bir çaba içerisine girdik.

Ayrýlýk Muhitinde ise; Gençlik Teþkilatý olarak Nizam-ý Âlem Ocaklarýný kurdular. Nizam-ý Alem Ocaklarý kuruluþundan itibaren Sivas’ta tam manasýyla 2-3 yýl kadar etkin olabildi. Bunun nedeni ise Hüseyin Perçin gibi Ýnanmýþ, okumuþ ve kendisini yetiþtirmiþ birisinin O Ocaðýn baþýnda olmasý ve üstün gayretleridir.
Bizden ayrýlýp, Nizam-ý Âlem Ocaklarý’ný kuran canýmýz, ciðerimiz olan arkadaþlarýmýzla kýrýlmýþtýk,  Onlarla bir çay bahçesinde karþýlaþtýðýmýzda; her iki tarafta haklý olduðu tezini sonuna kadar karþýdakine kabul ettirmeye çalýþýrdý.

Üniversite de Nizam-ý Alem’ciler, Ülkü Ocaklýlara karþý zayýftý, çünkü dýþarýdan gelen gençlik fazlaydý. Liseler de ise durum bunun tam tersiydi. Belki de bundan dolayý bizim dýþýmýzda ara sýra kavga gürültü de cereyan ediyordu. Bizler daima saðduyulu olmaya çalýþtýk ve öyle olmayý da telkin ettik.

Hüseyin Bey ile zaman zaman bir yerlerde tesadüf ettiðimizde birbirimizi kýrmadan uzun uzun meseleler üzerinde konuþmuþuzdur. Hüseyin Perçin daha sonra aktif siyasete atýlarak BBP Sivas Ýl 2. Baþkaný, ardýndan da BBP MKYK üyeliði görevlerinde bulundu.

Bütün bunlarý ne için anlatýyorum?  Mesele þu ki; ayrýlýktan sonra Ülkücü Hareket iki defa birlik bütünlük içerisinde olabildi, o da matemli günlerde.  O matemli günlerin birisi Baþbuð’un diðeri Muhsin Bey’in cenaze merasimleridir.

Baþbuð vefat ettiðinde Ankara’da Nizam-ý Âlem Ocaklarýndan ( daha sonra Alperen Ocaklarý oldu) birçok arkadaþý görmüþtüm, sessiz sedasýz son görevlerini ifa etmek için koþmuþlardý. Hüseyin Perçin de ordaydý. Muhsin Bey için ise bizler son görevimizi yapmaya çalýþtýk. Keþ daðlarýna Tekbirlerle Muhsin Baþkan’ý aramak için Ülkü Ocaklarý pankartlarý ile týrmanan yüzlerce, binlerce arkadaþýmýz oldu. Tacettin Dergahý’nda, O’nu kabrine birlikte indirdik.

Bütün bunlara raðmen Muhsin Baþkan için görevimiz bitmiþ olamazdý… Çünkü O’nun gidiþi biraz Þüpheli ve birçok soru iþareti ile dolu oldu. O vahim olay kazamýdýr, Kurban mý edilmiþtir? Tam manasýyla açýða çýkartýlamadý. Bu konuda yaygýn kanaatler bir suikasta kurban gittiði üzerinedir. Olayla ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çýkmaktadýr. DDK’nýn yayýnladýðý raporun üzerine son olarak gazeteci Ýsmail Güneþ’in otopsi raporu þüpheleri iyice artýrmýþtýr. Çenesi kýrýk bir kiþi nasýl olmuþta dakikalarca telefonda seri bir vaziyette konuþabilmiþtir?

Makamýný emanet ettiði insanlarýn birçoðu Olayýn üzerine gitmediler. Onca soru ortada dururken yiðit bir ses, siyasi üslubun dýþýna çýkarak meselenin, aydýnlatýlýncaya kadar izini süreceðiz demedi, diyemedi… Hüseyin Perçin ve birkaç arkadaþý dýþýnda… Ýlk olarak bu þikeci siyasete onlar baþkaldýrdý ve sessiz sedasýz görevlerinden istifa ettiler.

Makamýnda emaneten oturanlar, Çaðlayancerit’te, Keþ Daðlarýnda ýssýzda kalan Liderleri’nin naþýný 3 gün sonra bulanlar için Cenaze merasimi esnasýnda dahi methiyeler dizdiler…

Muhsin Bey ile ayrýldýklarýndan sonra ilk ve son defa görüþtüðümüz o gün “Ülke iyiye gitmiyor, seçimlerden sonra Milli unsurlarýn birliði için çalýþacaðým”  demiþti. Bu sözünün altýnýn çizilmesi gerekiyor.

Bir suikast varsa bu ifadesi ile birlikte ele alýnmalý, öyle deðerlendirilmelidir. Muhsin Yazýcýoðlu gibi önemli bir kiþinin hayatýna kast ederek faaliyetlerine son vermek kimin iþine gelecektir?

Henüz hayatta iken, ölümüne yakýn tarihlerde geçirdiði kazalar da derinine incelenmelidir. Ben olayý TSK’ya yýkmaya çalýþan muhafazakâr kesimin dillendirdiði gibi büyük bir askeri operasyona maruz kaldýðýna inanmýyorum. Ortada bir suikast varsa, bu; Milli duruþlu olduðu içindir. Çünkü ülkemizin geldiði noktada Milli refleks gösteren-gösterecek kim varsa birer birer diskalifiye edildiler. Muhsin Bey’de bu ülkeyi böldürmeyiz diye yemin edenlerden biriydi. Erbakan Ýslamcýydý ama ayný zamanda Milliciydi, Perinçek Sosyalist fakat Ulusalcýydý, Deniz Baykal Sosyal Demokrattý ama üniter yapýnýn yýlmaz savunucusuydu. Muhsin Yazýcýoðlu Muhafazakar – Milliyetçiydi düþürüldü. Devlet Bahçeli kaldý tek baþýna iþe yarar vaziyette dik durabilen. Aylar önce Kaset operasyonlarý esnasýnda, Yýlmaz Özdil de benzer þekilde ele aldý konuyu…

Daha bu yazýyý yazdýðým dakikalarda son dakika haberleri olarak bilgi edindim. Sabahattin Önkibar öngörüsü olarak yer aldý basýnda “Ötüken Operasyonlarý Baþlayacak” diye. Birçok Ülkücü; ayarlanmýþ gizli tanýklar sayesinde yýllarca içeride tutulacaklar diyor…

Bence Ötüken Operasyonu Muhsin Yazýcýoðlu Suikastý ile baþladý.

Geçtiðimiz aylar içerisinde Ýstanbul’daki Ülkücülere karþý yapýlan operasyon ise yeni operasyonlarýn öncüsü ve denemesi niteliðindedir.

Ýnþallah denilen gibi olmaz, inþallah ikinci kere Devlet Ülkücüleri baðlayýp, köpekleri serbest býrakmaz.
Bunun maliyeti ülkeye bölünme getirir. Türk coðrafyasý, Ortadoðu’da terör dýþýnda, kitlesel katliamlarýn olmadý yegâne yerdir. Böylesine çýlgýn bir giriþim ülkedeki etnik yarýþmayý hýzlandýrýr, hatta sonuca vardýrýr.

Apo’nun salýnmasý, meþru zeminde siyaset yapmasýnýn önünün açýlmasýný saðlayacak olan ve þehit kanlarýný yerde koyacak olan bu kirli oyuna karþý, bu “Ötüken Operasyonu”na karþý daha birinci dakikadan itibaren saðlýklý ve bir þekilde kamuoyunu bilinçlendirmeliyiz.

TANRI TÜRK’Ü ASIL ÞÝMDÝ KORUSUN… 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
sivas lý ülkücü
kürþad bey e uyarý
Kürþad bey yazýnýzý okudum.ancak bir hususa dikkatinizde çekmekten geri duramadým.sivas'ý ve sivaslý ülkücüleri yýllardýr iyi bilen biriyim.ülkücüler 80 öncesi ve seksen sonrasý da birliklerini daima korudular. ta ki hüseyin perçin e kadar,maziyi bilmediðini gördüm.sizin içinde bulunduðunuz dönem geleneklerin ve adetlerin alt üst olduðu bir dönemdir.90 lý yýllara kadar ülkücüler sivasta hiç kopmadý bu doðru taki hüseyin perçin fitnesine kadar.sen bir kiþiyi eline almýþsýn ondan hareketle bir yorum ve yol arýyorsun bu doðru deðil.sivaslý ülkücüler kendilerine yakýþaný hep doðru yerde yaptýlar.hiç bir yanlýþýn içinde de olmadýlar.esasýnda bu konuya hiç uyarýda bulunmak istemiyordum ancak.sivaslý ülkücülerin en fitne zamaný ve kopma dönemi hüseyin perçin denen adamla dýr.ne geçmiþe hürmet etti ne de ülkücülerin mazisine.en sonunda maceraperest ve ahmakça 8 ülkücünün baþýný yaktý. yýllarca o arkadaþlarýn ne yaþadýðýný ben biliyorum.seni de tanýyorum kürþat bey ancak seni fazla üzmek istemiyorum ama senin arkadaþlarýndan olan bekir genç, muhammet,nasýr bunlarý iyi bilir.þalvar ve poturla elinde silahlarla kovboyculuk oynayan bu zevat,(perçin) sivasta hiç bir deðer ifade etmeyen bir zattýr hiç bir zamanda sivasta övgüye laik biri de deðildir.basiretsiz ve yanlýþlarýndan dolayý geride býraktýðý enkazlarý daha sonra zorla temizleyen y.türkay'a sorabilrisiniz.nerden çýktý bu arkadaþý kutsayan bir yazý yazmak fikri.ideolojik olarakta,tavýr olarakta,sivasý mahveden bu adam zaten sivasý bu nedenle terketti sen sivasta onu sanki bulunmaz bir hint kumaþý imiþ gibi yazmýþsýn seni kýnýyorum.yazýný düzelt ve doðrularý yaz yazacaksan.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.