Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
TASVÝYE EDÝLMEK ÝSTENEN MHP DEÐÝL TÜRKÝYE’DÝR…

TASVÝYE EDÝLMEK ÝSTENEN MHP DEÐÝL TÜRKÝYE’DÝR…

  Bu yaz 25 MAYIS 2011, Carsamba 00:10:40 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Kaset dinamitinin fitili ateþlenip üzerimize fýrlatýldý.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

O kasetin içeriðinde yer alan ve Türk Ülkücüleri’nin yara almasýný saðlayan durum; nöbette olmasý gerekenlerin oyunda oynaþta olmalarýdýr.

 Bütün bu yaþananlara karþý düþman bizi vuruyor diye hayýflanacak deðiliz. Düþmanýn sýzmasýna karþý nöbette uyuyanlardan hesap sorulacaðý zamanda da deðiliz. Zira düþman mevziimize kadar dayanmýþtýr.

 Hatalý ve kusurlu olduklarý halde düþmanýn içimizden birilerini esir almasýna seyirci de kalacak deðiliz. Kusurlarýna karþýlýk düþmana verebileceðimiz ne hududumuz, ne hukukumuz ne çatýmýz ne de bir arkadaþýmýz vardýr.

 Bütün kalleþliði ile saldýran düþmanýn amacý Türkiye’yi yeniden tasarlamaktýr. Fotoðrafýn görünen kýsmýna bakýp kimse yanýlmasýn. Olay; siyasetin iç dinamiklerini harekete geçirerek sadece belli bir camia üzerinde söz sahibi olmaya yönelik deðildir. Burada amaç Türkiye’nin Üniter yapýsýnýn ve Anayasanýn deðiþtirilemez hükümlü maddelerinin deðiþtirilmesinin önünü açmaktýr.

 Hedef tek ve dinamik yegâne “Milli Kale” yi zapt ederek Seçimler sonrasýna federatif yapýlanmayý millete dayatmaktýr.

 Muhsin Yazýcýoðlu Suikastýnýn perde arkasýnda yatan gerçekte budur. Önce Muhsin Yazýcýoðlu ortadan kaldýrýlarak “Dinamik Milli Duruþ” alternatifi bir adres ortadan kaldýrýlmýþtýr. Boþluða düþecek olan Milli nüfusun yöneleceði adres imha edilmiþ, ardýndan da kalan son kale teslim alýnmaya çalýþýlmaktadýr.

 Bu süreçte kim bundan siyasi olarak nemalanmaya çalýþýrsa bumerang onu vuracaktýr.

 Bu olaylarýn yaþanmasý demek ülkenin yönetilemez hale gelmesi demektir, ülke yönetilemez hale gelmiþtir. Kimse bu ifadeden illegal bir kaos atmosferinden bahsettiðimi sanmasýn. Bu kasetler ile þekillenen siyasetin, esasýnda seçimlerden sonra ülkeyi þekillendireceðini söyleyebiliriz.

 Meclis; yasama faaliyetlerinde þantajla çalýþtýrýlýrsa, þantajcýlarýn dayatmalarý ile kanunlar dizayn edilirse kimse þaþýrmasýn…

 Sýrasýyla;“Dolma Bahçe” görüþmelerinden, Muhsin Yazýcýoðlu’nun imhasýndan, CHP’nin Milli duruþ gösteren kanadýnýn tasfiyesinden günümüze gelinen noktadýr burasý.

 Dünya yeniden þekilleniyor. Büyük Ortadoðu Projesi kusursuz iþliyor. Türkiye fiilen projenin aktif iþlediði sürece girmiþ bulunmaktadýr.

 Bu seçimlere þaibe bulaþmýþtýr. Ülkenin bu þekilde seçime gitmesi mümkün deðildir. Ülkücülerin itibarsýzlaþtýrýlmasý faaliyetlerine seçimlere kadar devam edileceði anlaþýlmaktadýr.

 Nöbette olmasý gerekirken oyunda oynaþta olanlara, düþenlere aldýrýþ etmeden, düþenlerin elinden bayraðý alarak bayraðýn düþmesini engellemeliyiz.

 Bizim þeref ve haysiyetimiz bayraðýmýzýn dalgalanýyor olmasýdýr.

 Bu satýrlarý yazmaktaki amaç milleti siyaseten motive etmek deðildir. Bire bir tespitler ve birçok iyi yetiþmiþ ülkücünün ortak kanaatidir.

 Bir tercih noktasýnda deðiliz. Birliðimize, bütünlüðümüze kasteden projelere dur demeliyiz. Büyük Ortadoðu projesi bir haçlý projesidir, Türk Ülkücüleri düþerse Vatan düþer, Vatan düþerse Turan düþer, Turan düþerse Ýslam düþer… Türk coðrafyasýnýn örneði Türkiye’dir. Türk devletlerinin psikolojik dayanak noktasý Türkiye’dir. Ýslam coðrafyasýnýn kale kapýsý Türkiye’dir.

 Buradan Ülkücü kanaat önderlerine sesleniyorum. Ülkücü Entellektüllere, Ülkücü Din adamlarýna, Ülkücü öðretmenlere, Ülkücü Muhtarlara, bütün Ülkücü meslek sahiplerine ve hareketin önde gelen simalarýna sesleniyorum; Gün, olup bitene baþýmýz çevirme günü deðildir.

 Ülkesine sevdasý olanlar sevdalarýný deþifre etmeli, sevgiliye oynanan oyunu millete en doðru þekliyle anlatmalýdýr. Seçimden dolayý ortaya çýkacak baþarý yada baþarýsýzlýktan çok daha mühim olaný Ülkeye sahip çýkma kararlýðýdýr. Yarýnlarda çocuklarýmýz Ülkenin müdafaasý için cephelere koþmasýn diye bu gün dik durmalýyýz.

 Kimse baþkasýnýn hatasýndan dolayý baþýný yere eðmek mecburiyetinde deðildir.

 Meta mezardan çýkýp ben Milliyetçi deðilim dese, Baþbuð mezardan çýkýp ben Ülkücü deðilim dese bu Milliyetçilik ve Ülkücülük gerçeðini deðiþtirmez.

 Hazreti Ebubekir’in dediði gibi; Kim Muhammed’e tapýyorsa bilsin ki Muhammet öldü, Kim Allah’a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah bakidir…

 Tanklara, Tüfeklere karþý göðsünü siper eden vatan evlatlarýnýn mücadele azmi bilenmiþtir.

 Yaþasýn Emperyalizmin karþýsýnda dik duran, Baþkenti Ankara olan, bayraðý Ayyýldýzlý, dili Türkçe, Laik, Sosyal Hukuk Devleti olan tam baðýmsýz ve Üniter Türkiye Cumhuriyeti…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.