Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivasta kuvvetli kar yagisi...
Sivasta kuvvetli kar yagisi...
Sivasta kripto para operasyonu
Sivasta kripto para operasyonu
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
FEN EDEBÝYAT FAKÜLTE-SÝNDEKÝ HAVA KAN KOKUYOR...

FEN EDEBÝYAT FAKÜLTE-SÝNDEKÝ HAVA KAN KOKUYOR...

  Bu yaz 10 Eylul 2010, Cuma 01:33:34 eklenmitir.
Yazar : Editörlerin Editörü


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EDÝTÖRLERÝN EDÝTÖRÜ
info@egemengazetesi.com


“Birkaç eksiklik, birkaç fazlalýk”

Daha önceki yazýlarýmýzda, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemanlarýndan Oðuz DEMÝRKAYA hakkýnda açýlan soruþturmalara görevlendirilen yetkililere itiraz edildiði, ancak Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Bilal Yücel imzalý gelen cevap yazýlarýnda “soruþturmacýlarýn þeffaf olma zorunluluðu yoktur” ibaresinin olmasýný anlayamamýþ ve Rektör Prof.Dr. Ýlyas Dökmetaþ’ýn Rektörlük seçim sürecinde sarf ettiði söylemleri ile çeliþtiðini sizlerle paylaþmýþtýk.

Ancak her geçen gün Fen Edebiyat Fakültesinde yaþanan maðduriyetler çýð gibi artarken bazý öðretim üyelerine yönelikte mesnetsiz iftiralar ile akademik kariyerine yönelik bir çekiþmenin içine çekilmek istendiði görülmektedir. Öðretim üyelerine yönelik soruþturmalar sürerken bu arada Sayýn Oðuz DEMÝRKAYA’nýn yine aldýðý cezalara bir yenisi eklenmiþ ve kendisine teblið edildiði öðrenilmiþtir.

Fakat!! hem birkaç eksiklikle, hem de birkaç fazlalýkla?

Oðuz Demirkaya’ya gelen yazýda bahsi geçen konu ve verilen cezanýn içeriði yazmakla beraber, bizlerinde sizlerle ve kamuoyu ile paylaþmak istediðimiz konular ve düþünceler mevcuttur.

Bunlar;

Gelen yazýda belirtilen tarihte katýldýðý açýlýþ tarihinin 19.10.2009 olduðu yani Pazartesi gününe gelen tarih olduðu belirtilmektedir.

Oysa ki, açýlýþ tarihi 18.10.2009 olup, Pazar gününe rast gelmektedir.

Ýþte size Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin ve hali ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýnýn gerçek “yönetim zihniyeti”

Tarihten bi haber yöneticiler?

Belki de bilinçli olarak yapýlan bu kasýtlý giriþimin bir diðer amacý ise, eski adý ile “Kolej” þimdiki adý ile “Seyrantepe” olan mahallenin muhtarý olan insanýn, Sivas’ýn ilk kadýn Muhtarý” olmasý nedeni ile yapýlan açýlýþ törenine katýlmanýn engellenmesi midir?

Sebebi ise bu insanýn “Muhtar” olmasý yanýsýra mezhebimin ise Alevi olmasýna mý tahammül gösterilememiþtir.

Þimdi bu konu ve hareket tarzý tüm Türkiye’nin gündemine damga vuran ve uzun yýllar konuþulacak olan “Çalýþtay” a yakýþmýþmýdýr?

Demek ki Cumhuriyet Üniversitesinde “soruþturma” açýlmasý için “herhangi bir yerde” görülmeniz yeter.

Günlerin Cumartesi veya Pazar olmasý hiç farketmiyor, bütün günler “ekmeði ile oynanacak
olan insan “için mesai saatleri içerisinde sayýlýyor.

Böyle bir zihniyete ise maalesef bir çok kurum ve yetkili sessiz kalýyor, zaten bilinen “kel”liðin diðer özelliklerini “tanýtma fýrsatý” veriyorlar.

Þimdi bu “kelle operasyonuna” faþizan uygulamalara soyunanlara, “icra takibine uðradýn, iþyerini olumsuz temsil ettin”,”al sana soruþturma” diyerek çifte standart yapanlara, 10-15 dakika gibi zaman aralýklarýna “nerede idin” diyerek soruþturma açanlara, Haftanýn Pazar günlerinde yapýlan açýlýþlara katýlanlara “yok Pazar deðil, Pazartesi” diyerek “izinsiz iþyerini terk etmek” suçunu iþledin diyerek türlü çeþit cezalar verenlere nedendir bilinmez diyemeyiz, çünkü nedenini çok iyi bilmekteyiz?? Günümüz yönetim zihniyetinde hiçbir þey denmeyecektir.

Artýk bizler alýþtýk bu davranýþlara!

Ancak bizlerin “açýlýþýna katýldýðýmýz olaylarýn temsilcisi olan insanlarýn ne derece rahatsýz olduklarýný yakýnda çok iyi anlayacak ve sizlerin bu davranýþýnýzdan dolayý duyulan huzursuzluðu sizlerde hissedeceksiniz.

Bu tür istismara açýk olaylarý, bu kadar “eksiklikle”, “fazlalýkla” yapabilmenize þimdi kurum yöneticileri ne diyecek?

Cevabýný az çok tahmin ediyoruz ama!!

Üniversitemize gelen davetlilere artýk yumurta atýlmaya baþlanýldýðý süreçte umarýz ateþli silahlar çekilmez bu artýk þahýslarýn kýsýr çekiþmesinden çýkmýþ, bir zümreyi ilgilendiren bir önemli konu haline burunmuþtur...

Bir daha sizleri ne aramýzda, ne de “Çalýþtay”ýmýzda görmek istemiyoruz.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Editörlerin Editörü Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.