Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ÜLKÜCÜLÜK VATANSEVERLERÝN ORTAK ADIDIR

ÜLKÜCÜLÜK VATANSEVERLERÝN ORTAK ADIDIR

  Bu yaz 18 Mart 2011, Cuma 23:54:35 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 “Türk Ýslâm Sentezimiz vardý, sonra “Türk Ýslâm Ülküsü” dedik; o da tatmin etmeyince “Türk’ün Ýslâm Ülküsü”nde karar kýldýk… „

Yukarýdaki ifade Ülkü Ocaklarý Eski Genel Baþkanlarýndan Sayýn Suat Baþaran’a ait. “Ülkücülük Kimin Tekelinde II” baþlýklý yazýsýnda belirtiyor. ilk yazýsýna atfen ben de “Ülkücülüðün Adresi Neresidir” baþlýklý bir yazý yayýnlamýþtým.

Suat Baþkan yazýsýnda birbirine yakýn olsa bile, biri biriyle zaman zaman çeliþen farklý düþüncedeki insanlarýn bir araya gelerek ayný hiyerarþi içerisinde kendilerine Ülkücü dediðine vurgu yapýyor.

Ülkücülüðün bir fikir birlikteliði mi yoksa bir tavýr birlikteliðimi olduðuna, Birlikte ölebilmekten, bir lider etrafýnda toplanmaya, bir duygudaþlýða, arkadaþlýða, Anadolu Türk Muhafazakârlýðýndan, Atatürkçülüðe kadar birçok fikri savunan insanlarýn nasýl olup da ortak isim olarak Ülkücülüðü benimsediðini dikkat çekiyor.

Hakikaten zaman zaman insanýn aklýna gelmiyor deðil, neydi farklý farklý düþünen insanlarýn hepsinin de Ülkücü olabilmesinin sýrrý?

Benim kanaatimce aynen “Türk Üst Kimliði” gibi bir kavramdý Ülkücülük. Nasýl ki, Laz Hasan, Çerkez Ömer, Gürcü Halit, Kürt Osman, Yörük Halil, hatta Arap Ýsmail, Türk ve Türk Milliyetçisi olabildiyse, Anadolu Türk Muhafazakârýndan, Atatürkçüsüne, Ümmetçisinden, Laikine, Sunnisinden, Alevisine, hatta Þamaniste kadar birçok insan da bir tavýr olarak, bir duruþ olarak ortaya çýkmýþ, Ülkücü olabilmiþtir.

Ýdam edilmeden önce Mustafa Pehlivanoðlu’nun mektubu bunun en güzel delilidir. Ne diyordu Pehlivanoðlu? Þunu hiçbir zaman unutmasýnlar ki, Mustafalar ölür, Allah davasý ölmez, Milliyetçilik yaþar… Yani Milliyetçilik Allah davasý olarak görülmekte ve uðruna canlar verilmektedir.

Ülkenin o günkü þartlarýnda yaklaþan tehlikeye karþý Ülkücülük, belki de bir milletin yeniden uyanýþýnýn adýydý..Büyük Taarruzdan sonra, vatan sevgisi taþýyan insanlarýn bir lider etrafýnda yeniden bir araya gelmesiydi.

Belki de, Sathý Müdafaa için toplanan insanlarýn ortak adýydý.

Ne olursa olsun Ülkemizdeki en demokratik fikir hareketinin Ülkücülük olduðu bir kez daha ortaya çýkmýþ oluyor. Bölücülük dýþýnda her görüþten insanýn fikirlerinin saygý ile dinlenildiði, fikirlerini anlatma fýrsatýnýn verildiðini söyleyebiliriz. Bu durum Ülkücü hareket içerisinde “Meþveret” mekanizmasýnýn sürekli çalýþtýðýnýn da bir göstergesidir.

“Ülküdaþlýk Hukuku” tabirini herkes duymuþtur. Belkide ülkücüleri bir arada tutan yazýlý olmayan bu Ülküdaþlýk hukukuydu. Bir Ülkücü diðerini kutsal bir emanet gözüyle görmekte ona sahip çýkýp koruyup kollamaktaydý.

Geçmiþte Ülkücülüðün (bir nevi) birlikte hareket edebilmek olgusu olduðu tezi bana göre üzerinde durulmasý, düþünülmesi gereken bir iddiadýr.

Bu günde; armudun sapý-üzümün çöpü anlayýþýndan kurtulup birlikte hareket edebilme kabiliyeti yeniden yakalanabilirse, umulmadýk düzeyde baþarýlý olunacaðýný düþünüyorum.

Türklüðün bir üst kimlik olarak benimsenmesinin Üniter yapý açýsýndan önemi kadar, Ülkücülüðün ifade edilmesi de ideoloji açýsýndan önemlidir. Türklük bu ülkede yaþayan herkesin ortak adýysa Ülkücülük de birlikte hareket eden vatanseverlerin ortak adýdýr.

Ülkücülüðün onlarca tarifini yapmak mümkündür, Ýslami hassasiyetleri ön plana çýkartan, Türklüðü daha fazla önemseyen, Atatürkçülüðü vurgulayan insan tipine rastlamak mümkündür. Bunlar kiþiye özel durumlardýr, ancak Ülkücülük; bütün bu unsurlarýn orantýsal olarak var olduðu bir düþünce sistematiðidir . Ne var ki bunlardan birisini dýþlayan, diðer hassasiyetleri kabul eden yada birisine daha fazla aðýrlýk kazandýran bir Ülkücülük anlayýþýndan söz etmek mümkün deðildir.

Ülkücüleri, Ülkücüler deðilde genelde dýþarýdaki insanlar ötekileþtirmeye gayret etmektedir.Çirkin üsluplar ve saldýrýlar ile somut siyaset yaptýklarýný sanarak Ülkücüler arasýndaki dokuya zarar vermektedirler.

Profosyonel siyasetin kendine göre birtakým davranýþ metodlarýný benimseyerek milyonlarca insanýn emeði olan bir harekete karþý söylem geliþtirerek, o hareketin geliþimini engelleyerek baþarý elde etmeyi umanlar, Ülkücülerin gönlünde yara açmaktadýr.Yoksa isteyen istediði mekanda istediði tarzda siyaset yapma hakkýna sahiptir.Ülkücüler farklý yerlerde siyaset yapmak isterken, el evine sýðýnýp baba evini taþlamalarýný içine sindirememektedir.

Ülkücülük Ýster birlikte hareket etme yeteneði olsun isterse tam anlamýyla netleþmiþ bir fikir hareketi, benim gördüðüm Türkiyedeki en hoþgörülü, en demokrat ve en mütevazi fikir hareketidir.Ýnsana deðer veren, yaþam tarzýný deðilde fikri olgunluðu daha fazla ön planda tutan, bu yönüyle de gerçek anlamda laik, vatansever insanlarýn kendisine verdiði bir isimdir.

  


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.