Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ALEVÝ MÝ SÝN, SÜNNÝ MÝ?

ALEVÝ MÝ SÝN, SÜNNÝ MÝ?

  Bu yaz 29 ARALIK 2010, Carsamba 08:53:12 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Ýmam ne yapacak kanser hastasýna… ölüme 5 kaldý hazýrmýsýn diye mi soracak, muska mý yazacak?


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Geçtiðimiz günlerde 13 ili kapsayan bir çalýþmanýn varlýðýndan haberdar olduk.

Olay Cumhuriyet Üniversitesinde patladý ama, geniþ kapsamlý bir anket çalýþmasý olduðunu sonradan öðrendik.

Ýnternet Gazetecileri Derneði’nin yaptýðý haber üzerine; önce Akþam Gazetesinde, sonrada diðer ulusal basýnýn bir çok medya organýnda günlerce haber oldu.

“Kanser Hastalarýna Ahiretlik Sorular” baþlýðýyla yer alan haberin sorumlularý ( yoksa sorumsuzlarý mý denir?) nýn kimler olduðu henüz tespit edilmiþ deðil ama Üniversite’nin hasta servisinde en ufak bir umuda ve morale dahi ihitiyaç duyan insanlara, böyle abuk sabuk sorular sormak hangi þeytanýn iþidir? Þeytan o servislere papaz cübbesiyle mi girmiþtir, yoksa baþka bir din adamý kisvesiyle mi anlamakta zorluk çekiyoruz.

Din adamý kisvesi demiþken,sorulardan biriside hasta servisinde görevli bir Ýmamýn da olmasýný istermisiniz þeklindedir. Hastanýn tedavi noktasýnda imama ihtiyacý varsa, köylerdeki kanser tedavisi hastanelerimizden yüzlerce yýl ileridedir dersek yanýlmýþ olmayýz.

Ýmam ne yapacak kanser hastasýna… ölüme 5 kaldý hazýrmýsýn diye mi soracak, muska mý yazacak?

Kanser hastasý olduktan sonra dini inaçlarýnýzda bir deðiþiklik oldumu? Can alýcý sorulardan biriside bu. Kim 500 Milyar ister sorularýndan daha zor daha çetin…Diyelim ki oldu; ozaman milletin dini hassasiyetlerini artýrmak için herkese bir parça kanserojen madde vermek, postmodern teblið  metodlarýndan birisi olsa kötü mü olur?

Geliþmiþ batý toplumlarýnda, misyonerlik faaliyetlerinde de geçerli bir metod olmasý için o tarafýn da dikkatinin çekilmesi oldukça elzemdir. Dinler arasý diyaloðun en büyük gereklerinden biriside metod paylaþýmý deðil midir?

Alevi mi siniz -Sünni mi?

Bu soru diðer sorularý da gölgede býrakacak büyüklükte bilimsellik içermektedir.Müthiþ bir soru, cevabý da bir okadar zor… Hastalar en kestirme yoldan kanser hastalýðýnýn seyrinde mezheplerin önemini anlamýþtýr.Üniveristede ki, Prof.Hocalarýmýzda, bu bilimsel veriler ýþýðýnda, Aleviler ile Sünniler açýsýndan kanserin seyrini tespit etme fýrsatý bulmuþ oldular. Konunun ders olarak okutulacaðý müjdesini alacaðýmýz günler de yakýndýr.

Sonucun ne çýkacaðýný ben þimdiden tahmin edebiliyorum. Kesinlikle “kanser Alevilerde daha fazla rastlanýlan patolojik bir durumdur ve tedavideki baþarý oraný da daha düþük seviyede seyretmektedir!” Sonuçdan kimse þüphe duymasýn, böyle deðilse bile “ Milli Geliri” bir gece 2400 dolar artýran istatistik dahileri, sonucun böyle çýkmasý için gerekli iþlemi yapmýþtýr.

Böyle dahiyane bir çalýþmanýn kapsamýnýn geniþletilerek, Kürtler ve Türkler arasýnda, Lazlar ve Çerkezler, Ermeniler, rumlar, Süryaniler, Keldaniler, Araplar, Fellahlar, Yezidiler, Kýzýlbaþlar, Türkmenler  vs. ile 12 Oðuz boyu arasýnda da kýyaslama metoduna dayalý olarak yapýlmasýnda fayda var diye düþünüyorum.

 

Gelelim koca koca adamlara… kardeþim siz üniversitedeki o yüce makamlara, kürsü baþkanlýklarýna, Hekimlik, Baþhekimlik Makamýna, Dekanlýk, Rektörlük, bilmem ne makamlarýna bu abuk sabuk adamlara þirin gözükmek için mi oturdunuz? Bu saçma beyinli araþtýrmacý ya da anketörlere göz yummak için mi varsýnýz?

Oturduðu koltuða adam gibi oturan bu saçmalýða müsaade etmezdi, hadi gözden kaçtý ve kasýt yoktur, ozaman adam gibi çýkýp kamuoyunu aydýnlatýn ve istifa ederek kusurunuzu kapatýn.

Gerçi bu sizin ilk kusurunuz deðil ki, son kusurunuz olsun…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
melek
teþekkür
çok az insanýn ýþýða ihtiyaç duyduðu bu günlerde umarým birileri kazara da olsa aydýnlanýr.saðol.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.