Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
BU KÝMÝN DEÐÝRMENÝNE SU TAÞIR YUSUFÝYELÝ KARDEÞÝM?

BU KÝMÝN DEÐÝRMENÝNE SU TAÞIR YUSUFÝYELÝ KARDEÞÝM?

  Bu yaz 22 KASIM 2010, Pazartesi 17:18:32 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Evladýn kötüsü atasýný köyün fitnesine þikâyet edendir…


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mübarek Kurban Bayramýmýzý geride býraktýk. Bireysel bayram yaþantýmýzý, her daim olduðu gibi, Ülkücü kardeþlerimizin bayramý ile birleþtirdik, mutlu olduk. Bizim için bu bayramý daha da anlamlý kýlan; Ülkücülerin bütünleþmesine yönelik çaðrýlar ve gelen olumlu tepkiler olmuþtu. Bu vesile ile iki bayramý birlikte yaþamýþ olmamýz, mutluluðumuzu katladý, tarifi imkânsýz bir coþkuyu yaþamamýza neden oldu.

 

Bayram sona erdi, iþimize koyulduk… Her zaman olduðu gibi, ülkede ne oluyor ne bitiyor diye birçok farklý görüþten gazeteye, haber portalýna göz atalým dedik. Bu malum medyanýn yine vazifelerini yapma gayretlerinde olduklarýný gördük. Ülkücü düþmanlýðýný vazgeçilmez baþarý olarak kabul etmiþ, bu uðurda “etmediðini býrakmayan” bir kýsým medya organý, amaçlarýna ve beklentilerine uygun demeçler verecek zevatlarý cýmbýzlamayý baþarmýþ, Ülkücülerde var olan “Birlik Bütünlük” havasýný bertaraf edeceðini sandýðý, bu zevatlarýn beyanatlarýný büyük bir iþtahla, baþ haber olarak gündeme taþýmaya çalýþmýþlardýr.

 Evladýn kötüsü atasýný köyün fitnesine þikâyet edendir…

 Ülkücülerin birliðinden, bütünleþmesinden korkan çevreler, ne hikmetse, atasýný köyün fitnesine þikâyet edecek adam bulmakta hiç zorlanmýyorlar. “Muhalif Ülkücü”, “Baðýmsýz Ülkücü” ya da “Farklý amaçlarýn hizmetine müsait Ülkücü” olma yolunda, bu günlerde öne çýkmaya çalýþan bir iki kiþi göze çarpmaktadýr. Bu “Türk Büyükleri”nin! Ne yapmaya çalýþtýðýný anlamak, izah etmek mümkün deðildir. Bunlardan birincisi Doç. Dr. Ömer Özkan, diðeri de “meþhur Yusufiyeliler”  Derneði Baþkaný Av. Hasan Ýlter’dir.

 Þimdi de bunlar, en cazip! Medya kuruluþu olan, bol samanlý yayýn organlarýnda boy göstermeye baþladýlar. Sýkýntýlarýnýn ne olduðu tam anlamýyla anlaþýlamamakla birlikte, Devlet Bey’in birlik çaðrýsýnýn samimiyetsizliðinden dem vuruyorlar. Bu giriþimin; tabaný oyalama gayreti, baraj korkusundan kaynaklanan bir giriþim olduðunu empoze etmeye çalýþýyorlar. Referandum sürecinde bu oltaya takýlan birçok sazan gördük, onlar da geldiðimiz noktada hatalarýný anlamýþlardýr diye ümit ediyoruz. Ancak bu durum biraz daha farklý gibi gözükmektedir. Burada kiþiye özel yorumlanacak “Anayasa” paketi olmamakla birlikte, tamamen siyasi bir geliþme; ülkesinin mukadderatýna sahip çýkmýþ bir ideolojik harekâtýn mensuplarýnýn yeniden omuz omuza verme gayretleri vardýr. Bundan kimler rahatsýzlýk duymaktadýr? Eðrisiyle, doðrusuyla, Ülkücülerin evinin, otaðýnýn kapýsý sýla hasretiyle yanan yüreklere açýlmýþ bulunmaktadýr. Ülkücü olmakla onur duyan, birçok deðerli dava adamý bu çaðrýyý tarihi öneme sahip olumlu bir giriþim olarak addederken bu arkadaþlarýn neden gocunduklarýný anlamak mümkün deðildir.

 Yusuf olmak fitneye dur demektir…

 Doðrusu, O Doçent arkadaþýn açýklamalarýnýn çok da önemli olduðunu düþünmüyorum. O olmasa, mutlaka bu tarz açýklamalar yaptýracak birilerini bulacak ve gündeme taþýmaya çalýþacaklardýr. Üzücü olaný Yusuf Aleyhisselamýn yolunda gittiðini söyleyenler, “Taþ Medreselerde” Yusuf gibi olmaya çalýþanlarýn; bu tuzaklara, bu fitne oyununa düþmüþ olmalarýdýr. Yusuf olmak; sabrýn, ilmin, tefekkürün timsali olmaktýr. Yusuf olmak, saðduyulu olmaktýr, siyasi geliþmeleri mülahaza ederek büyük bir camiaya, ata ocaðýna fitne sokmak deðildir. Yusufiyelilere düþen; Ülkemizin geldiði noktada, ayrýþmalarýn körüklendiði bir dönemde, buna dur diyecek bireylere teker teker ulaþarak bu kirli oyunu gözler önüne sermektir.

Ülkücülerin birliði noktasýnda bir tane tuðla olmak…

 Tabanda bu hareketin hafýzasý olmuþ, iþ baþa düþünce hiçbir fedakârlýktan geri kalmamýþ, yeri gelmiþ çocuklarýnýn ýsýnacaðý kömürü sýrtlanarak “Ocak” a taþýmýþ, yeri geldiðinde yýrtýk ayakkabý ile köy köy gezmiþ, bayram vesilesi ile birçok Ülkücü aðabeyimizi, ziyaret etme þerefine nail oldum. Hepsi de, onurla, þerefle yeniden kollarý sývayacaklarýný, ellerinden gelen ne ise, yapmaya çalýþacaklarýný söylemektedirler. Ortak düþünce bu doðrultudadýr. Ülkücülerin birliði noktasýnda bir tane tuðla olabilirsek ne mutlu bize demektedirler.

 Bu çaðrý yeniden “Milli Mücadele” çaðrýsýdýr…

 Bu Ülkücü düþmaný basýn da mütareke basýnýdýr. Mütareke basýnýnýn oyuncaðý olmak arzusunu söndüremeyenler, bizlerin gönlünde derin yaralar açmaktadýrlar. Hiç bir makam ve beklenti ile hareket etmeyen, Ülkücü olmanýn en büyük paye olduðu düþüncesiyle, gecesini gündüzüne katan insanlara karþý, kimsenin haksýzlýk etmek gibi bir ayrýcalýðý olmamalýdýr. Ülkücülük; insanlarý zorlayarak kabul ettirilmiþ bir düþünce deðildir. Hiç bir Ülkücü de, sýfatý bilmem nerenin Genel Baþkaný olanlardan daha az öneme ve kapasiteye sahip deðildir. Bu gün Ülkücülerin tek ihtiyacý; yeterli sevgi ve saygý ortamýnda birlikte çalýþabilmektir. Bu birlik kervanýna; adý “Büyük Birlik” olanlarýnda iþtirak etmeleri gerekmektedir. Görüþtüðümüz birçok Büyük Birlikçi arkadaþýmýz gönüllü olarak bu kervana katýlmýþ durumdadýr, bu arkadaþlarýmýzýn gayretlerinin iyi anlaþýlmasý ve yeterli kamuoyu desteðinin saðlanmasý gerekmektedir.

 Bu kimin deðirmenine su taþýr Yusufiyeli kardeþim?

 Yapýlan bu giriþimleri, bu açýklamalarý Ülkücüler unutmayacaktýr. Bir takým yerlerden güç alarak Ülkücülerin Birliðini sabote etme giriþimlerinin kimlerin iþine geleceðini çok iyi bilmekteyiz. Eðer bu bir gafletse; bu açýklamalarýn kimin deðirmenine su taþýyacaðýný iyi hesap etmek lazým “Yusufiyeli” kardeþim.

 Ülkemizin sürüklendiði macerayý göremeyenler, yeterli “Ülkücü Olgunluðu”na eriþemeyenlerdir. Görüp de siyasi hesaplarla hareket edenler ise ihanet edenlerdir. Bu gün Ülkücülerin birliðine yapýlan çaðrý yeniden Milli Mücadele çaðrýsýdýr. Kutlu olsun…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Av. Hasan ÝLTER
Cevap Hala Yok.
Bu yorumumu yazalý iki seneden fazla oldu hala Sayýn Kürþat Tecer ne aradý ne sordu.Demek ki amaç üzüm yemek deðil baðcý dövmekmiþ. Anlaþýldý Sayýn Tecer ben de merak ediyorum acaba siz benim hakkýmda yazmak için kimden emir aldýnýz.Kendi fikirlerinizi mi yazýyorsunuz, yoksa birilerine yaranmak için bana saldýrmak iþinize mi geliyor. Farklý düþüncelere tahammül edemeyenler kendilerini karanlýk bataklýklardan kurtaramayanlardýr. Allah yardýmcýnýz olsun da inþallah kurtulun!
HASAN ÝLTER
LÜTFEN TANIMADAN YAZMAYIN
SAYIN KÜRÞAT TECER, BENÝ TANIMADIÐINIZ VE HAKKIMDA BÝLGÝ SAHÝBÝ OLMADIÐINIZ HALDE KARALAYICI YAZILAR KALEME ALIYORSUNUZ.ÝSTERDÝMKÝ BENÝMLE ÝRTÝBATA GEÇÝN, FÝKÝRLERÝMÝ ANLAYIN VE ONA GÖRE YAZIN.BENÝM ÝNTERNETTE HER HERDE ADRESÝM, TELEFONUM BULUNABÝLÝR.YÝNE DE ÝRTÝBAT ÝÇÝN hasanilter@hotmail.com


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.