Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
TEKFEN EMLAK GELÝÞTÝRME’DEN YENÝ PROJE: HEP ÝSTANBUL

TEKFEN EMLAK GELÝÞTÝRME’DEN YENÝ PROJE: HEP ÝSTANBUL

  Bu haber 02 KASIM 2014, Pazar 06:30:20 eklenmitir.
TEKFEN EMLAK GELÝÞTÝRME’DEN YENÝ PROJE: HEP ÝSTANBUL ‘Hayatýnýzýn Evi’ Tekfen Emlak ile yükseliyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

HABER : AYDAN ALKAP

 

Türkiye’nin öncü gayrimenkul geliþtirme þirketlerinden Tekfen Emlak Geliþtirme, Ýstanbul’un hýzla geliþen bölgelerinden Esenyurt’ta, E-5 ve TEM baðlantý yolunun  kesiþtiði lokasyonda  deðeri 500 milyon TL’ye ulaþan “Hayatýmýn Evi Projesi” HEP Ýstanbul’u hayata geçiriyor.

 

Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tekfen Emlak Geliþtirme, Ýstanbul’un  hýzla geliþen bölgelerinden Esenyurt’ta  ‘Hayatýmýn Evi Projesi’ HEP Ýstanbul’a start verdi. Toplam 56.880 metrekarelik alan üzerinde 253 bin metrekarelik inþaat alanýna sahip HEP Ýstanbul, 1424 daireden oluþuyor. E-5 ve TEM baðlantý yolunun kesiþtiði yerde yer alan HEP Ýstanbul, 500 milyon TL’lik proje deðeri ile Ýstanbul’a kazandýrýlýyor.

 

Tekfen Emlak Geliþtirme’nin yeni projesi HEP Ýstanbul’un detaylarý, Tekfen Emlak Geliþtirme Genel Müdürü Ömer Egesel ve Tekfen Emlak Geliþtirme Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü Emre Ülger’in katýlýmýyla düzenlenen basýn toplantýsýyla paylaþýldý.

 

Hayatýmýn Evi Projesi

“Hayatýmýn Evi Projesi”nde eksiksiz bir yaþam alaný oluþturmak için çamaþýr odasýndan depoya, 10 metrekareden küçük odasý olmayan, LEED sertifikalý enerjiden tasarruf saðlayan ev yapýsýna kadar her ayrýntýyý düþündüklerini söyleyen Tekfen Emlak Geliþtirme Genel Müdürü Ömer Egesel, “HEP Ýstanbul Projesi’nde Tekfen  kalite ve güvencesini ulaþýlabilir fiyatlarla satýþa sunuyoruz. Orta gelir grubu için planladýðýmýz proje için son kullanýcýlarýn ihtiyaçlarýný, taleplerini, önceliklerini belirlemek için pazar araþtýrmasý ve anket çalýþmalarý yaptýrdýk. Buradan çýkan sonuçlara göre evleri tasarladýk,  HEP Ýstanbul’un “Ýyi Yaþam” kurgusunu oluþturduk. Fonksiyonel evleri geniþ sosyal olanaklar ve

 

dört mevsim yaþayan bahçelerle zenginleþtirdik. Aile yaþamýný ve özellikle çocuklarý yaþamýn merkezine konumlandýrdýk.” 

 

Tekfen Emlak Geliþtirme’nin bugüne kadar Tekfen Tower, Taksim Residences, Tekfen Yalýkavak Evleri, Levent Ofis, Kâðýthane OfisPark ve Bomonti Apartmanlarý gibi projeler ürettiðini hatýrlatan Tekfen Emlak Geliþtirme Genel Müdürü Ömer Egesel, “Bu projeler tasarým ve inþaat kalitesiyle olduðu kadar özgün tasarýmlarýyla da itibarlý ödüllere layýk görülmüþ projeler” dedi. Ömer Egesel, HEP Ýstanbul’un, Tekfen Emlak Geliþtirme’nin büyüklük olarak þu ana kadarki en büyük projesi olduðunu belirterek þunlarý söyledi:

 

“1424 dairelik büyüklüðü ile tamamlandýðýnda yaklaþýk 4000 kiþinin yaþayacaðý bu yeni yaþam alanýný  hayata geçirmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. HEP Ýstanbul projesi, henüz fikir aþamasýndayken, insanlarýn ‘bildikleri gibi’ deðil, ‘bekledikleri gibi’ bir proje yapmak üzere harekete geçtik. Bir evden çok, tüm detaylarý düþünülmüþ bir yaþam alaný oluþturmak üzere “Hayatýmýn Evi Projesi” söylemi ile yola çýktýk. ‘HEP’ ismi, hem “hep istediðimiz, hep beklediðimiz” bir yaþamý tarif etmesi, hem de “Hayatýmýn Evi Projesi” ifadesini oluþturmasý sebebiyle bu yeni yaþam anlayýþýnýn  adý oldu.”

 

Çevreye saygýlý proje: HEP Ýstanbul

Tekfen Emlak Geliþtirme Genel Müdürü Ömer Egesel, tüm projelerinde olduðu gibi HEP Ýstanbul Projesinde de kalite, sürdürülebilirlik, ve çevre hassasiyeti temalarýný ana unsur olarak belirlediklerini söyledi. “Bizim için yüksek müþteri memnuniyeti ne kadar deðerli ise, çevreye karþý olan sorumluluklarýmýz da bir o kadar deðerli” diyen Ömer Egesel, þöyle devam etti:

 

“Kente deðer katan, konseptiyle diðer projelerden net bir þekilde ayrýþan, fark yaratan ve kullanýcýlarýnýn yaþam kalitesini yükselten yapýlara imza atmaya bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da özen göstermeye devam ediyoruz. HEP Ýstanbul daha önceki projelerimiz gibi LEED Yeþil Bina Sertifikasýna sahip olacak.”

 

Sosyal Yaþam ve Peyzaj

HEP Ýstanbul projesinin en güçlü özelliklerinden biri sosyal alanlarýnýn ve peyzajýnýn zenginliði. Projede iki ayrý toplam 2.600 metrekare kapalý alana sahip sosyal tesis, farklý çocuk yaþ gruplarý için tasarlanmýþ 1.500 metrekare açýk çocuk oyun alanlarý, 2 km uzunluðunda yürüyüþ yollarý ve 1 km uzunluðunda bisiklet parkurlarý planlandý. Açýk ve kapalý yüzme havuzlarý, mini futbol, basketbol ve tenis sahalarý ile çeþitli spor imkanlarý saðlayan açýk&kapalý aktivite alanlarý projenin öne çýkan özelliklerinde sadece bazýlarý.

 

Ayrýca dört mevsim yeþil kalacak bahçeleri ile HEP Ýstanbul’un %74’ü peyzaja ayrýldý.

 

E-5 ve TEM otoyolunun kesiþiminde yer alýyor

Projenin en güçlü yönlerinden birisinin de lokasyonu olduðunu söyleyen Emre Ülger, HEP Ýstanbul’un hem görünürlük hem de ulaþým anlamýnda bölgenin en avantajlý lokasyonunda, Avcýlar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin kesiþim noktasýnda konumlandýðýný belirtti. Ülger, þöyle devam etti:

 

“Proje E-5 ve TEM baðlantý yollarýnýn kesiþtiði vadinin tam ortasýnda yer alýyor. Toplu ulaþým araçlarýna yakýnlýk anlamýnda da bölgenin en iyi lokasyonunda yer alýyoruz. 2017 yýlýnda hayata geçmesi planlanan Bakýrköy-Beylikdüzü, Esenyurt-Avcýlar ve Büyükçekmece-Esenyurt raylý hat güzergâhlarýna yürüme mesafesindeyiz. Ayrýca kuzeyde inþa edilen 3’üncü havalimaný ve 3’üncü köprü güzergahlarýna da projenin hemen yanýndaki TEM baðlantý yolundan kolaylýkla ulaþýlabilecek.”

 

Fiyatlar 184 bin TL’den baþlýyor

1+1’den 4+1’e kadar uzanan farklý daire büyüklükleriyle geniþ bir alýcý grubuna hitap ettiklerini belirten Tekfen Emlak Geliþtirme Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü Emre Ülger ise, “Proje 11 yüksek blok ve 14 sýra ev bloðundan oluþuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklý seçenekler sunan dairelerin büyüklükleri 70 metrekare ila 240 metrekare arasýnda deðiþiyor. Proje'de yer alan dairelerin yüzde 20’si 1+1, yüzde 36’sý 2+1, yüzde 31’i ise 3+1’lerden oluþuyor. Bunlarýn dýþýnda projede yüksek bloklarla birlikte bahçe ve teras kullanýmýna sahip az katlý sýra evler de yer alýyor. ” dedi.

 

 

Hýzlý davranýp HEP Ýstanbul’dan önce konut alanlarýn hem daha uygun fiyatla konut sahibi olacaklarýna ve daha çok kazanacaklarýna dikkat çeken Emre Ülger, Hayatýmýn Evi Projesi’nin lansman özel fiyatlarýný ise þöyle açýkladý:

 

“Fiyatlar; 1+1 daireler için 184 bin TL ile 247 bin TL, 2+1 daireler için 316 bin TL ile 403 bin TL,     3+1 daireler için ise 412 bin TL ile 477 bin TL arasýnda deðiþiyor. Müþterilerimiz çeþitli bankalardan mortgage kullanabilecekleri gibi onlara lansmana özel ödeme kolaylýklarý da sunuyoruz .”

 

1500 kiþilik ön talep alýndý

 

Projenin ön satýþ ve talep toplama döneminin Eylül itibariyle baþladýðýný söyleyen Emre Ülger, satýþa çýkan ilk 2 bloðun yüzde 70’inin çoðunlukla Tekfen çalýþanlarý ve yakýnlarýna satýldýðýný, lansmanla beraber satýþa 2 blok daha açacaklarýný belirtti. Ülger, “Þu ana kadar 1500’e yakýn ön talep aldýk. Lansmanla birlikte hýzlý bir satýþ grafiði yakalamayý, inþaatýn ilerlemesine paralel tüm dairelerin satýþýný tamamlamýþ olmayý hedefliyoruz. Kasým ayýndan itibaren inþasýna baþlayacaðýmýz HEP Ýstanbul’dan konut sahibi olanlar 2017 Nisan’da evlerine kavuþacaklar” diye konuþtu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.