Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
RESTAURANTCILIK BAÞKA BÝR AÞK

RESTAURANTCILIK BAÞKA BÝR AÞK

  Bu haber 30 Temmuz 2014, Carsamba 04:05:54 eklenmitir.
RESTAURANTCILIK BAÞKA BÝR AÞK Restaurantcýlýk bir aþk, bir tutku ve bir rüyanýn tabiridir aslýnda... Yemek sunmak, insanlara sanat eseri gibi tabaklarda yemek sunmak baþka bir iþ...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Frescobaldi, 1308 yýlýndan bu yana þarap üreten soylu bir aile olmanýn yanýna, Londra’da kendi adýný taþýyan ilk restoraný da koyuyor. Frencobaldi ismini taþýyacak restoranýn yüzde 50’sini ise geçtiðimiz yýl çoðunluk hissesini Doðuþ’a satan Ýstanbul Doors’un kurucularý Büyükuður kardeþler ve Berk Ekþioðlu aldý.

Doðuþ Grubu’nun D.ream þirketine, 2013 yýlýnýn baþýnda Ýstanbul Doors’un yüzde 74.25 hissesini devreden 4 kurucu ortak, oradaki küçük ortaklýkla yetinmedi. Ýstanbul Doors ile Türkiye’nin en büyük restorancýlýk grubuyken, üç yýl Türkiye’de bu alanda yatýrým yasaðý bulunan Levent, Rýza ve Bülent Büyükuður kardeþler ve Berk Ekþioðlu 6 ay önce Londra’da 'Ýyi Yemek Topluluðu' anlamýna gelen Good Food Society adýndaki bir þirket kurdu. Özel bir yatýrým fonunda çalýþan bir arkadaþlarýný da alarak þirketteki hissedar sayýsýný 5’e çýkardý. Sessiz sedasýz Londra’da yürüttükleri çalýþmalarýn ilk ipucunu Berk Ekþioðlu verdi. Ýtalyan’ýn Toscana bölgesinde yaþayan ve bilinen en köklü ailelerinden Frescobaldi ile ortak bir proje üzerinde çalýþtýklarýný belirten Ekþioðlu, “Þaraplarýyla meþhur, soylarý Ortaçað öncesine uzanan bir grupla ortaklýk yapmak bizim için çok önemli” dedi.

Levent Büyükuður ise, 700 yýllýk Frescobaldi ailesinin 30’uncu jenerasyonuyla yüzde 50-50 ortak ilk restoraný Londra Regent Street’te eylül ayýnda açacaklarýný söyledi. Büyükuður, “Bu aile þaraplarýyla çok ünlü ama restorancýlýk iþine hiç girmemiþler. Bizim tecrübemiz de onlara cesaret verdi. Tabii Ýtalyan mutfaðý olacak” dedi.

Restoraný üst düzey konumlayacaklarýný ancak pahalý olmayacaðýný vurgulayan Büyükuður þöyle devam etti:

"Bu restoran çok rahat 5 yýlda 3 tane olur. Londra’yý açalým, gelecek yýl için hedefimiz Miami. Peþinden de Dubai, New York ve Milano gelecek. Restoranýn mimarisi Autoban’a ait."

Michelangelo’dan þarap karþýlýðý tablo aldý. 

Dünya yüksek sosyetesinin çok yakýndan tanýdýðý Frescobaldi ailesi, aslýnda Floransa merkezli. Ýtalyan tüccarlarýn Bruges’da ticareti yaptýðý yýllarda, bankadan aldýklarý faizleri Floransa’da biriktirerek önemli bir servet sahibi olmuþlardý. Toscana ve Chianti için Frescobaldi ailesinin önemi çok büyük. 1308 yýlýnda þarap üretimine baþlayan aile, kýsa sürede önemli müþteriler edinmiþti. Rönesansýn en önemli isimlerinden Michelangelo’dan þarap karþýlýðý tablo aldýðý biliniyor. Aile ayrýca Ýngiltere Kralý VIII. Henry’nin de þarap tedariðini yapýyordu. Frescobaldi ailesinden pek çok isim Ýtalyan tarihi boyunca tarih, edebiyat, siyaset ve sosyoloji alanýnda önemli faaliyetlerde bulunup, önemli eserler verdiler. Ailenin bir kanadý da Ýtalyan’ýn zeytinyaðý kralý. Frescobaldi, ile Londra’da restorancýlýk alanýnda dengelerin deðiþmesi bekleniyor.

Frescobaldi ailesi, Uluslararasý Mutfak Sanatçýlarý ve Gurmeler Birilði Türkiye Masasý Yönetim Kurulu Üyesi Boðaç Yüzgül'e, dünya mutfagýna katkýlarýndan ötürü, ailenin geleneksel 'Temsili Kaþýk'ýný takdim etmiþti. 

Berk Ekþioðlu, yine Londra’da birkaç farklý proje üzerinde çalýþtýklarýný, Frescobaldi restoraný için aile ile iþbirliði yaptýklarýný, diðer projelerde kendi þirketlerinin yer alacaðýný söyledi. Levent Büyükuður ise þöyle konuþtu:

"Kim bilir belki baþka bir projede baþka bir ortaklýk yapýlýr. Ama bundan sonraki bir projemiz kesinlikle Türk mutfaðý üzerine kurulu olacak. Onu da Londra’da yapacaðýz. Biz bu pazarý çok iyi biliyoruz. Niþ ne, ne gider çok iyi biliyoruz. Türk restoranýnda da fiyatlar orta düzeyde olacak. Bu konsepti Ýngiltere’de test edeceðiz. Ardýndan baþka ülkeler de gelecektir. Bunun için de kafamýzdaki tarih gelecek yýlýn ilk yarýsý."
ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.