Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TRAKYA'NIN BÝRLEÞTÝRÝCÝ UNSURU GACALLAR

TRAKYA'NIN BÝRLEÞTÝRÝCÝ UNSURU GACALLAR

  Bu haber 29 Temmuz 2014, SALI 18:38:15 eklenmitir.
TRAKYA'NIN BÝRLEÞTÝRÝCÝ UNSURU GACALLAR Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Misak-ý Milli’ sýnýrlarý içerisinde, çok sayýda etnik grubun olduðu aþikar bir gerçektir. Lakin bu etnik ayrýlýk, çok kutlu bir birlikteliðin de motifleridir.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Misak-ý Milli’ sýnýrlarý içerisinde, çok sayýda etnik grubun olduðu aþikar bir gerçektir. Lakin bu etnik ayrýlýk, çok kutlu bir birlikteliðin de motifleridir. Adeta bir kilim deseni gibi kaynaþmýþ bu birlikteliðin üst ve ana kimliði tabii ki ‘Türk Kimliði’dir ve ‘Kürtler’ dýþýnda bu üst ve temel kimilkten rahatsýz olan da yoktur. 

Etnik çeþitliliðin en çok yaþandýðý bölge olarak, Trakya’nýn yaklaþýk 27 misli büyüklüðünde olan Anadolu sanýlsa da, Trakya’da da zengin bir etnik çeþitlilik vardýr. 

Gacallar bunlardan en önemlileridir. 

Araþtýrmacý-Yazar ve BALKAN HABER AJANSI Yerel Haberler Sorumlusu Tunçdal Iþýn’ýn araþtýrma sonuçlarýna göre Gacal,Gagavuzlar ile yakýn akraba olduklarý iddia edilen Türki alt gruplardan birisidir.

Gacallar Trakya yerlilerindedir. 

Türk  ýrkýnýn uzunca bir zamandýr Trakya'da yaþayan bir koludur.

En sade anlamýyla ise Trakyalý Türklerdir.

Türklerin Avrupa kýtasý sýnýrlarýnda yaþayan yerli halkýdýr.

Gacallar için Avrupalý yerli Türkler ifadeside kullanýlabilir. Zira, tutum ve davranýþlarýndaki modernize hal, onlarý muhafazakar halktan ayýrýr. 

Gacallar, Batý Trakya da dahil olmak üzere, Trakyanýn tüm bölgelerinde yaþamaktadýrlar.

Gacal, Bulgaristan-Deliorman bölgesinin Osmanlý öncesi Türk halklarýndandý. Kuzey'den gelmiþlerdir ve Çitaklarla da yakýnlardý. 

Hatta, Gagavuzlarla ilgileri de kesindir. 

Osmanlýlarla tanýþýp karýþýnca Ýslâm'a geçmiþlerdir. 

Asýl Gacallar bunlardýr. 

Trakyada yaþayan bütün Gacallarýn konuþtuðu dil Türkçedir.

Ancak esasen Ortodoks-Hristiyan olan Çýtaklarla ilgili olan bazý Gacallar, Rumcayý andýran lehçeler konuþurlar. 

Gacallar Trakyanýn tüm bölgelerinde yaþamaktadýrlar.

Gacallar'ýn, çoðunlukla Balkanlar'da yaþadýðý ve özellikle Bulgaristan  ve Türkiye'de çoðunlukla Trakya bölgesinde yaþadýklarý belirtilmektedir.

Örneðin, eski adýyla Keþirlik olan ve bir sýnýr ilçesi konumunda bulunan Kofçaz  halký kendilerini Gacal olarak tanýmlamaktadýr.

Türkiye Trakyasýnda bulunan þehirlerimizin tümünde Gacal yaþamaktadýr.

Zamanýnda Çýtaklarla birilkte yaþayan bu Hristian Türkler, Çýtaklar’ýn Yozgat ve Kayseri yöresine göçmesinin ardýndan, Trakya’ya gelmiþlerdir. 

Nüfuslarýnýn toplamda 14.000 civarýnda olduðu iddia edilmektedir.

Rus bilgini Moþkov gibi kimi tarihçiler, Gacallarýn Peçenek Türklerinin soyundan geldiklerini ileri sürerler.

Þkorpil gibi bilginlerse, ÝsperihHan'ýn yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunlarý olduklarýný sanýrlar.

Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz.Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kýrcaali yöresi Türkleri, baþka kavimlerle pek karýþmýþ deðildir.

Bayramlarda ve özel günlerde piþirdikleri ‘Rakumer’ adlý sebzeli ve etli pilav, kýtýr hamurlu ‘Tavþan Kulaðý’ tatlýsý; onlarýn gerek Orta Asya, gerekse Grek kültürü ile harmanlandýðýný ortaya koymaktadýr. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.