Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
ASRIN DAVASINA KÝRALIK SALON

ASRIN DAVASINA KÝRALIK SALON

  Bu haber 21 Temmuz 2014, Pazartesi 13:38:20 eklenmitir.
ASRIN DAVASINA KÝRALIK SALON Bazý olaylar yaþanýr ki bunlar sadece Türkiye'de olur...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Manisa’nýn Soma Ýlçesi’ndeki 301 kiþinin yaþamýný yitirdiði maden faicasýyla ilgili soruþturmayý yürüten Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, duruþmalar için Akhisar Belediyesi’nden Bülent Ciðeroðlu Kültür Merkezi Salonu’nu yýllýk 4 bin liraya kiralayýp, protokol imzaladý.

Akhisar Belediye Baþkaný AK Partili Salih Hýzlý, Baþkan Yardýmcýlarý Ömer Ýþçi ve Ali Velestin ile Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýsý’nýn katýldýðý protokol töreni Belediye Encümen Salonu’nda yapýldý. Alýnan Belediye Meclisi kararý gereði Akhisar Belediyesi Bülent Ciðeroðlu Kültür Merkezi  bir yýllýðýna savcýlýðýna kiralayan protokol imzalandý. Bir yýlýn sonunda davanýn uzamasý halinde ek protokol düzenleneceði bildirildi. Protokole AK Partili Akhisar Belediye Baþkaný Salih Hýzlý ile Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir Þahiner imza attý.

 

Ýmzalarýn atýlmasýndan önce konuþan Belediye Baþkaný Salih Hýzlý, "Geçen Mayýs ayýnda Soma’da çok üzücü bir kaza meydana geldi, 301 madencimiz þehit oldu. Bu kazaya baðlý olarak geliþen olaylar sonrasýnda davalarla ilgili Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevlendirildi. Baþsavcýmýzýn talebi üzerine duruþma salonu olarak kullanýlmak üzere, belediyemizin Bülent Ciðeroðlu Kültür Salonu’nun kendilerine tahsisi talep edildi. Haziran ayýnda yapmýþ olduðumuz meclis toplantýsýnda burasý için karar alýndý, dolayýsýyla bizler de bu kararýn protokolünü imzalayacaðýz. Bu sebeple buradayýz, tabiki burada þehitlerimizi rahmet anýyoruz, geride kalanlara bu vesile ile sabýrlar diliyorum. Ýnþallah bir daha böyle elim bir kaza ile ülkemiz karþý kaþýya gelmez. Tabiki sonrasýnda dava, Türkiye ve dünyada da belki önemli bir yer teþkil edecek, dolayýsýyla Akhisar olarak bunu en iyi þekilde karþýlamamýz gerekiyor. Bizler her zaman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn yanýnda olacaðýz, bu vesile ile inþallah bu süreci en iyi þekilde yöneteceðimize inanýyorum" dedi.

’EN KISA SÜREDE KOVUÞTURMA AÞAMASINA GEÇÝLECEK’

Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir Þahiner de elim maden kazasýnda, soruþturma aþamasýnda olunduðunu belirterek, "Soruþturma yapýlabilmesi için adliyemizin fiziki imkanlarý yeterli deðil. Bu nedenle Belediye Baþkanlýðýmýza ait Bülent Ciðeroðlu Kültür Merkezi’nin duruþma salonu olarak kiralanmasý buranýn tahsisi hususunda sayýn Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclis üyelerimizin ve yetkili birimlerin takdiri ve yardýmlarý ile gerekli protokol hazýrlandý. Bu vesile ile belediye baþkanýmýza, meclis üyelerine ve diðer yetkililere bizlere saðlamýþ olduklarý kolaylýklar nedeniyle teþekkür ediyoruz. Yaþanan elim maden kazasýnda vefat eden madencilere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabýr diliyorum. Ýnþallah kovuþturmanýn da en kýsa sürede tamamlanacaðýný ümit ediyorum" dedi. Baþsavcý Þahiner, þöyle devam etti:

"Bugün protokolü imzaladýk, bugünden itibaren gerekli çalýþmalarý hýzlý bir þekilde baþlayacaðýz. En kýsa sürede inþallah örnek bir duruþma salonu tadilatýný gerçekleþtireceðiz. Bu konuda gerekli hazýrlýklarý yaptýk, belediye baþkanýmýzýn ve diðer yetkililerin bizlere vermiþ olduklarý protokol çerçevesindeki izin doðrultusunda gereken tüm iþlemler inþallah en kýsa sürede tamamlanacaktýr. Kovuþturmanýn þu an tarihi tarihi belli deðil ancak þunu net bir þekilde söyleyebiliriz, soruþturmada çok önemli kýsýmlar aþýldý. Soruþturma artýk ilerlemiþ durumda ve en kýsa sürede kovuþturma aþamasýna geçilecektir."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.