Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
ÝFTAR SOFRALARI ZENGÝN SOFRALARDI

ÝFTAR SOFRALARI ZENGÝN SOFRALARDI

  Bu haber 01 Temmuz 2014, SALI 01:28:35 eklenmitir.
ÝFTAR SOFRALARI ZENGÝN SOFRALARDI Oruç ibadeti Müslüman Türk toplumunda Ramazan ayý boyunca iftar davetleriyle toplumsal bir fonksiyon kazanmakta; bu ay boyunca yakýn akraba, hýsým, komþu, dost, hemþehri, meslektaþ, yoksul, zengin birçok insaný bir araya getirmektedir.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýftar davetlerine örnek olarak: Hane halkýyla önce küçüklerin büyükleri çaðýrdýðý akraba, hýsým davetleri; yakýn komþular, özellikle kýrsal kesimde muhtar, öðretmen, imam, bekçi, çoban gibi; yönetici, eðitici vb. kiþilerin davetleri; dul, yetim, kimsesiz ve yoksullarýn davetlerini görmekteyiz.

Son yýllarda varlýklý müessese sahiplerinin dost ve yakýnlarýna, yanýnda çalýþan iþçi ve memurlarýna, bayi ve satýcýlarýna, huzurevi, düþkünler yurdu vb. kurumlarda kalanlara iftar yemekleri verdikleri gözlenmektedir.

Ramazan boyunca Cumhurbaþkanlarý ve Baþbakanlarýmýzýn köþk ve konutlarýnda Türkiye’de bulunan Ýslam ülkeleri büyükelçi ve temsilcilerine, siyasi partilerin baþkan, bakan ve milletvekillerine, anayasal kuruluþlarýn üst düzey yöneticilerine verdikleri protokol yemeklerini de belirtmekte yarar görmekteyiz.

Bu davet yelpazesi KÝT yöneticilerinin, vakýf ve tarikat liderlerinin, hamiyetli yardýmsever insanlarýmýzýn davetleriyle geliþmekte, zengin bir görünüm kazanmaktadýr.

Ýftar davetlerinde oruçlu olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn zengin fakir, hatta yurt dýþýnda bazý vakýflarýmýzýn düzenlediði gibi Müslüman olmayanlarýn bile davet edilmesini Ýslamýn diðer dinlere gösterdiði tolerans bakýmýndan ilginç saymaktayýz,


Sahur sofralarý, iftar yemeklerinin aksine aile bireyleri, yatýya kalmýþ akraba ve hýsýmlarla birlikte daha dar çerçevede yenen yemeklerdir. Ancak bazý yörelerimizde gece bekçileri ile ramazan davulcularýnýn ailenin erkekleriyle birlikte sahur yaptýklarý da görülmektedir.

Ramazan orucu, Müslüman Türk halkýnýn dün olduðu kadar bugün de en önem verdiði ibadetlerin baþýnda gelir. Ancak, geçmiþte kalan bazý görkemli yanlarý var ki onlarýn o günleri yaþamýþ insanlarýmýzdan denenmesi, yazýlý kaynaklarýmýzdan taranmasý milli ve dini kültür deðerlerimizin belgelenmesine katký saðlayacaktýr.

Bu yüzyýlýn baþlarýnda Balýkhane Nâzýrlýðý da yapan Ali Bey’in yazdýðý, “On üçüncü Asr-ý Hicri’de Ýstanbul Hayatý” adýyla yayýnlanan kitapta eski iftar sofralarý ayrýntýlý bir þekilde þöyle anlatýlýr:

“Ramazan akþamlarý verilen iftar ziyafetlerinin diðer zamanlarda verilen ziyafetlerden baþlýca farký, iftar kahvaltýsý kýsmý olup, halkýmýzýn birbirlerini iftara dâvetlerinde, yemeðin cinsine ve nefasetine dikkat edilmekle beraber, kahvaltý tepsisinin en küçük teferruatýna kadar intizamýna ayrý bir önem verilirdi. Reçellerin çeþidi, peynir, havyar, zeytin, sucuk, pastýrma gibi çerezler, ufak tabaklarla tepsiye yerleþtirilip sinilerin ortasýna konulurdu. Mevsimin çeþitli meyveleri ve salatalar da bunlara mahsus tabaklar içinde, tepsinin etrafýna, muntazam þekilde konulurdu. Zemzem fincanlarý, Medine hurmasý, hardal tabaklarý konmak suretiyle, iftar sofrasý tamamlanýrdý; çekirdeðinin yemeklere düþmemesi maksadýyla, aslýnda sofranýn süslenmesine yardýmcý olmak için, limonlarýn ortasýndan kesilip, tüller içinde ipek ve renkli kordelâlarla baðlanarak ufak tabaklara konulduklarý da görülmüþtür.

Ýçme sularý, kapalý ve tabaklý Saksonya bardaklarla hizmetçilerin elinde tturulurdu...ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.