Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
BAÐCILAR BELEDÝYESÝ'NÝN EDÝRNE ÇIKARMASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ'NÝN EDÝRNE ÇIKARMASI

  Bu haber 24 Temmuz 2013, Carsamba 07:47:50 eklenmitir.
BAÐCILAR BELEDÝYESÝ'NÝN EDÝRNE ÇIKARMASI ......

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Baðcýlar Belediyesi’nin “Edirne Kültür Gezisi ve Ýftarý” programý kapsamýnda tarihi Selimiye Camisi avlusunda buluþan Baðcýlarlýlar ve Edirneliler mübarek Ramazan ayýnýn bereketli sofrasýnda iftarlarýný açmanýn mutluluðunu yaþadýlar.

 

Baðcýlar Belediyesi’nin geçtiðimiz yýl ilkini düzenlediði “Edirne Kültür Gezisi ve Ýftarý” kapsamýnda tarihi Selimiye Camii’nin avlusunda verilen iftarda yaklaþýk iki bin kiþi ayný sofrayý paylaþtý. Yüzbinlerce þehit verdiðimiz Balkan Savaþlarý Anýsý’na yapýlan “Balkan Þehitleri Anýtý”ný ziyaret eden Baðcýlarlýlar þehitlerimiz için dua ettiler. Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, “Ýftar programýný düzenledikleri Edirne’nin ayrý bir önemi bulunduðuna dikkat çekerek, “Edirne Balkan Savaþlarý’nýn sembol ismidir. Baðcýlarlý hemþehrilerimle Osmanlý Devleti’ne yaklaþýk 100 yýl baþkentlik yapmýþ tarihi þehrimizi ziyaret etmekten ve Edirneli dostlarýmýzla ve kardeþlerimizle ayný sofrada iftarýmýzý açmaktan dolayý ayrý bir mutluluk duyuyorum.” dedi.

 

“TARÝHÝ VE KÜLTÜREL ZENGÝNLÝKLER ZÝYARET EDÝLDÝ”

 

Baðcýlar Belediyesi, önemli sosyal ve kültürel etkinlikleri arasýnda yer alan “Edirne Kültür Gezisi ve Ýftar Programý’ný iki bin davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirdi. Baðcýlar Belediyesi’nden altý otobüs ile hareket eden yaklaþýk 300 Baðcýlarlý rehberler eþliðinde ilk olarak Edirne Selimiye Camisi’ni ziyaret etti. Grup, daha sonra 2. Beyazid Külliyesi ile Osmanlý döneminde akýl hastalarýnýn musiki ile tedavi edildiði Þifahane gezildi. Baþta Türkiye olmak üzere bütün Ýslam alemi için çok büyük anlam ifade eden Balkan Þehitliði de ziyaret edildi. Gayri resmi rakamlara göre 1,5 milyon þehit verdiðimiz Balkan Savaþlarý anýsýna inþa edine Balkan Þehitleri Anýtý ziyaret edildi, burada þehitler için dualar edildi. Bu anlamlý gezinin bir diðer duraðý da Edirne’yi aylarca düþman iþgaline karþý müdafaa eden Þükrü Paþa için yapýlan Þükrü Paþa Anýtý’ydý. Ziyaretçiler, uzman rehberlerin anlattýklarýný dinlediklerinde ünlü Osmanlý Paþasý Þükrü Paþa’nýn düþman kuvvetlerine karþý aylarca gösterdiði müdafaayý adeta yeniden gözlerinde canlandýrdýlar.

 

“MÝMAR SÝNAN’IN USTALIK ESERÝNÝN BAHÇESÝNDE ORUÇ AÇILDI”

 

Baðcýlar Belediyesi Kültür Gezisi ve Ýftar programýnýn sonunda Mimar Sinan’ýn ustalýk eseri olan Selimiye Camii’ne geçildi. Davetliler, Selimiye Camisi’nin avlusunda kurulan iftar sofrasýnda bir araya geldi. Ýftar saatine yakýn Kur’an tilavetinde bulunuldu. Akþam ezanýnýn okunmasýyla Baðcýlarlý ve Edirneli müminler birlikte iftar açtýlar. Ýftar sonrasý bir konuþma yapan Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Allah’ýn, bütün Ýslam alemini günahlarýndan arýndýrýlmýþ þekilde bayrama kavuþturmasý temennisinde bulunarak sözlerine baþladý. Osmanlý Devleti’ne 100 yýlý aþkýn süre baþkentlik yapan ve Fatih Sultan Mehmet’in de doðduðu þehir olan Edirne’de iftar sofrasýný kurduklarý için çok mutlu olduðunu ifade eden Çaðýrýcý, mimarlar mimarý Mimar Sinan’ýn ustalýk eseri Selimiye Camisi’nin sinesinde geçen yýl olduðu gibi bu yýl da bir araya geldiklerini hatýrlattý. Çaðýrýcý þunlarý söyledi:

 

“Geçtiðimiz yýl Kýrklareli Üniversitesi ile birlikte Balkan Savaþlarý’nýn 100. Yýlý anýsýna uluslararasý sempozyum düzenledik. Bilmediðimiz bir çok yeni konularý öðrendik. Cumhuriyetimizin kuruluþ sürecinin daha iyi anlaþýlabilmesi ve kurtuluþ savaþýmýzýn da daha iyi algýlanabilmesi için mutlaka Balkan Savaþlarý’nýn çok iyi okunmasý gerektiðine inanýyorum. Balkan Savaþlarý resmi 650 bin, gayri resmi 1,5 milyon insanýmýzýn þehit düþtüðü bir savaþtýr. Bizler þehit ve gazileriyle birlikte yaþayan insanlarýz. Ayný duygularý paylaþýyoruz. Geçmiþine sahip çýkan ve geçmiþinde þanlý bir tarihe sahip insanlarýz. Mevlana’nýn dediði gibi bir neslin geleceðini bir önceki nesil hazýrlar. Geçmiþimizi iyi bilmeliyiz. Geleceðimize en iyi mirasý býrakmalýyýz.”

 

“YURT ÝÇÝNDE VE YURT DIÞINDA GÖNÜL SOFRALARI KURUYORUZ”

 

Ramazan Çadýrýnda her akþam üç bin kiþiyle iftar yaptýklarýný ifade eden Çaðýrýcý, her mahallede iftar düzenlediklerini belirterek, Kazakistan, Kýrgýzistan ve Almanya’da gönül sofralarý kurduklarýný kaydetti. Çaðýrýcý, þöyle konuþtu:

 

“O dönem ecdadýmýz iftarýný açamadan þehit düþtü. Ecdadýmýzla bir akþam iftar yapmak amacýyla Çanakkale Þehitliði’nde iftar düzenlemiþtik. ‘Edirne’mizde de iftar düzenleyelim’ dedik. Geçen yýl Edirne Valiliðimizin ev sahipliðiyle bu programlarý baþlattýk. Bu yýl ikincisini düzenledik. Ýnþallah önümüzdeki yýl da burada olacaðýz. Bu zeminin hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.”

 

Edirne Vali Yardýmcýsý Abdullah Aslaner de konuþmasýna Edirne Valisi’nin þehit ve gazi yakýnlarý için düzenlenen bir iftara katýldýðý için bu iftara katýlamadýðýný belirterek baþladý. Ýki yýldýr sofralarýnýn þenlendiðini ifade eden Aslaner, “Bizi bahtiyar ediyorsunuz. Aranýzda bulunmaktan ve sizlerin sofranýzda iftar açmaktan dolayý çok mutluyum” dedi.

 

“BU TABLO TÜRKÝYE TABLOSUDUR”

 

AK Parti Baðcýlar Ýlçe Baþkaný Ýsmet Öztürk de, geçen yýl da ayný mekanda hem Baðcýlarlý hem de Edirneli dostlarýyla bir arada iftar açtýklarýný hatýrlatarak, “‘Mimar Sinan’ýn muhteþem eserinin gölgesinde iftar yapmanýn mutluluðunu yaþadýk. ‘Ramazan paylaþmaktýr’ sloganýyla baþlayarak Anadolu’nun deðiþik rengini, sesini burada buluyoruz. Bu tablo Türkiye tablosudur. Bizim birliðimiz ve dirliðimizin teminatýdýr.” dedi. Yemek duasýný Baðcýlar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nýn yaptýðý iftara Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Yýlmaz da katýldý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.