Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
DAÐ RESMEN FARE DOÐURDU

DAÐ RESMEN FARE DOÐURDU

  Bu haber 21 Mart 2013, Persembe 12:53:36 eklenmitir.
DAÐ RESMEN FARE DOÐURDU ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye, belki bir daha hiç yaþayamayacaðý ya da yamayacaðý bir sürecin en ilginç günlerinden birini yaþadý. Eline on binlerce mehmetçiðin kaný bulaþmý bi tderör örgütünün liderinin mesajý, resmi baþram kutlamasý edasý ile tüm Türkiye'ye karþý okundu.
Metnin okunduðu bölgede bir tek ayýldýzlý Türk bayraðý ble yoktu. Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamasýnda Öcalan'ýn beþ sayfalýk mesajýný BDP'li Sýrrý Süreyya Önder ve Pervin Buldan Türkçe ve Kürtçe okudu.

Önce Kürtçe okunan mesajýnda Öcalan'ýn, resmen tam propaganda yaptýðý skandal mektubunda, terör örgütüne yönelik olarak, 'Silahlarýn susma zamaný gelmiþtir' ifadesini gönderme yaptý ama kesin bir dille 'Silahlarý býrakýn' demediði dikkatlerden kaçmadý. Öcalan'ýn dikkat çeken mesajlarýndan biri de ''Týpký yakýn tarihte Misak-ý Milli çerçevesinde, Türklerin ve Kürtlerin öncülüðünde gerçekleþen Kurtuluþ Savaþý’nýn derinleþmiþ bir türevini yaþýyoruz'' sözleri oldu. Ancak mesajda genel olarak zafer kazanmýþlýk edasý hakimdi.

Ýþte o sözde barýþçýl skandal mektup:

Mazlumlarýn özgürlük ve Nevroz’u kutlu olsun. Selam olsun bu uyanýþ canlanýþ ve diriliþ günü olan Nevroz’u en geniþ katýlým ve ittifakla kutlayan Ortadoðu ve Ortaasya halklarýna selam olsun. Selam olsun yeni bir dönemin miladý olan Nevroz’u büyük bir coþkuyla ve demokratik bir hoþgörüyle kutlayan bütün kardeþ halklara. Selam olsun demokratik haklarý özgürlüðü ve eþitliði rehber edinen bu büyük yolun bütün yolcularýna. Fýrat ve Dicle nehir vadilerine, kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarýndan þehir uygarlýklarýna analýk eden halklarýn en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun.

YENÝ BÝR TÜRKÝYE, YENÝ BÝR ORTADOÐU
Bugün artýk yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Ortadoðu’ya uyanýyoruz. Çaðrýmý baðrýna basan gençler, yüce kadýnlar, söylemlerimi baþ göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar, bugün yeni bir dönem baþlýyor.
SÝLAHLI DÝRENÝÞTEN DEMOKRATÝK SÝYASÝ SÜRECE KAPI AÇILIYOR
Silahlý direniþ sürecinden, demokratik siyasi sürece kapý açýlýyor. Siyasi sosyal ve ekonomik yaný aðýr basan bir süreç baþlýyor. Demokratik haklarý özgürlüðü eþitliði esas alan bir anlayýþ geliþiyor.
BÜYÜK BEDELLER ÖDEDÝK, HELAL OLSUN
Biz onlarca yýlýmýzý bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik, helal olsun. Bu fedakarlýklarýn bu mücadelelerin hiç biri boþa gitmedi. Kürtler öz benliðini, aslýný ve kimliðini yeniden kazandý kutlu olsun.
ARTIK SÝLAHLAR SUSSUN, FÝKÝRLER KONUÞSUN
Artýk silahlar sussun fikirler konuþsun noktasýna geldik. Yoksayan inkar eden dýþlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Kürdüne, Türk'üne, Laz'ýna, Çerkez'ine bakmadan bu coðrafyanýn ta baðrýna akýyor. Ben bu çaðrýma kulak veren milyonlarýn þahitliðine diyorum ki, artýk yeni bir dönem baþlýyor. Silah deðil, siyaset öne çýkýyor.
SÝLAHLI UNSURLARIN SINIR DIÞINA ÇEKÝLMESÝ AÞAMASINA GELÝNDÝ
Yine diyorum ki artýk silahlý unsurlarýmýzýn sýnýr ötesine çekilmesi aþamasýna gelinmiþtir. Yüreðini bana açan bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceðine inanýyorum. Bu bir son deðil, yeni bir baþlangýçtýr. Bu mücadeleyi býrakmak deðil daha farklý bir mücadeleyi baþlatmadýr.
Kürt halký ve Anadolu'ya yaraþýr þekilde tüm halklarýn eþit ülkesinin oluþmasý için herkese hepimize büyük sorumluluklar düþüyor. Bu nevroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, Araplar ve diðer halk topluluklarýna da özgürlük ve eþitlik ýþýklarýný, kendi ýþýklarý olarak görmeye ve yaþamaya çaðýrýyorum.
DEMOKRATÝK MODERNÝMÝZÝ ÝNÞA ETMEYE ÇAÐIRIYORUM
Saygýdeðer Türkiye halký, bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaþayan Türk halký bilmeli ki, Kürtlerle bin yýla yakýn Ýslam bayraðý altýndaki ortak yaþamlarý, kardeþlik ve dayanýþma hukukuna dayanmaktadýr. Gerçek anlamýnda bu kardeþlik hukukunda, fetih inkar red ve imha yoktur, olmamalýdýr. Kapitalist moderniteye dayalý son yüzyýlýn baský imha ve asimilasyon politikalarý halký baðlamayan iktidar elitinin tüm tarihi ve kardeþlik hukukunu reddeden çabalarý reddetmektedir. Bu zulüm cenderesinden ortaklaþa çýkýþ yapmak için hepimizin ortadoðunun temel iki stratejik gücü olarak, kendi öz kültür ve uygarlýklarýna uygun þekilde demokratik modernimizi inþa etmeye çaðýrýyorum. Bu çaðrýma bir cevap yok mu?
ZAMAN HELALLEÞME ZAMANIDIR
Zaman çatýþmanýn, birbirlerini horlamanýn deðil, ittifakýn, birlikteliðin ve helalleþmenin zamanýdýr. Çanakkale’de omuz omuza þehit düþen Türkler ve Kürtler, 1920 Meclis’ini birlikte açmýþlardýr. Ortak geçmiþimizin ortaya koyduðu gerçek, ortak geleceðimizi de birlikte kurmamýz gerektiðidir. TBMM’nin kuruluþundaki ruh bugün de yeni dönemi aydýnlatmaktadýr.

MÝSAK-I MÝLLÝ VURGUSU
Týpký yakýn tarihte Misak-ý Milli çerçevesinde, Türklerin ve Kürtlerin öncülüðünde gerçekleþen Kurtuluþ Savaþý’nýn derinleþmiþ bir türevini yaþýyoruz. Tüm bu kesimleri eþitlikçi özgür ve demokratik ifade tarzýnýn örgütlenmesini gerçekleþtirmeye çaðýrýyorum.


YENÝ BÝR ARAYIÞ EKMEK KADAR ÝHTÝYAÇ
Bütün ezilen halklarý, ezilen sýnýf olan kadýnlarý, ezilen mezhepleri, tarikatlarýný, iþçi sýnýfýn temsilcilerini ve sistemden dýþlanan yoksayýlan herkesi demokratik modernite sisteminde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çaðýrýyorum. Ortadoðu ve Ortaasya kendine uygun bir demokratik bir düzen aramaktadýr. Yeni bir arayýþ ekmek kadar su kadar ihtiyaç hale gelmiþtir. Bu modele, yine Anadolu ve Mezopotamya’nýn onu inþa etmesi kaçýnýlmazdýr.

ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYAN TARÝHÝN ÇÖP SEPETÝNE GÝDER
Zamanýn ruhunu okuyamayanlar tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akýþýna direnenler uçuruma sürüklenirler. Ortadoðu halklarý kökleri üzerinden yeniden doðmak ve ayaða kalkmak istiyorlar. Bu Nevroz hepimize yeni bir müjdedir. Hz Musa, Hz Ýsa ve Hz Muhammed’in mesajlarýndaki hakikatler bugün yeni müjdelerle harekete geçiyor. Ýnsanoðlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalýþýyor.


AYRIÞTIRMAK ÝSTEYENLERE ÝNAT BÝRLEÞECEÐÝZ
Bu topraklarýn tarihselliðinde önemli bir yer tutan, biz kavramýnýn geniþliði ve kapsayýcýlýðý, dar iktidar elitleri eliyle teke indirilmiþtir. Biz kavramýna, eski ruhunu vermenin zamanýdýr. Bizi bölmek ve çatýþtýrmak isteyenlere karþý bütünleþeceðiz. Ayrýþtýrmak isteyenlere karþý inat birleþeceðiz.

ECE KUMRUCAN / ÝSMAÝL DUYGUCAN / KERÝMAN HALÝS SIRMAKEÞ / BALKAN HABER AJANSI
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.