Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ÝSTANBUL ÜÇ GÜNDE ALSIN ÝZMÝR BEKLESÝN DURSUN

ÝSTANBUL ÜÇ GÜNDE ALSIN ÝZMÝR BEKLESÝN DURSUN

  Bu haber 18 Mart 2013, Pazartesi 13:37:22 eklenmitir.
ÝSTANBUL ÜÇ GÜNDE ALSIN ÝZMÝR BEKLESÝN DURSUN ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ÝZMÝR Metrosu’nda zemin ve müteahhitlerden kaynaklanan gecikmelere, bu kez de Ýçiþleri Bakanlýðý ve Bakanlar Kurulu onaylarýnýn çýkmamasý eklendi. BALKAN HABER AJANSI muhabiri Refik Sayman'ýn edindiði bilgilee göre, Ýzmirli çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi, bu karar tepki için, Çarþamba günü Konak Meydaný'nda toplu açýklama yapacak. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi aylardýr keþif artýþý talebine yanýt alamazken, Bakanlar Kurulu’nun Ýstanbul’da 4’üncü Levent- Darrüþþafaka Metro Projesi kapsamýnda Ýstanbul Metrosu III. Aþama 4. Levent- Ayazaða Kesimi, Seyrantepe Depo Sahasý ve Depo Baðlantý Hatlarý Ýkmal inþaatý ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve Ýþletmeye Alma iþleri Projesi’nde ’sözleþme bedelinin yüzde 31.30’u kadar’ iþ artýþýna Aðustos ayýnda 3 gün içinde izin vermesi dikkat çekti. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý’nýn 23 Aðustos 2012 tarihindeki yazýsý üzerine Bakanlar Kurulu’nca 27 Aðustos’da onay verilmesi Ýzmir’in yaklaþýk 7 aydýr benzer onayý alamamasý da tepki çeken bi baþka unsur oldu.

 

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin yaklaþýk 7 aydýr beklediði keþif artýþý talebine onay gecikince, Üçyol- Üçkuyular hattý 1’inci etap metro yapým çalýþmalarýný yapan ÖZTAÞ firmasý, hattýn tamamýnýn kalýcý betonlarýnýn dökümü ve raylarýn döþenmesi çalýþmalarýný mali sýkýntý nedeniyle durdurdu.

Ýzmir’de Üçyol- Üçkuyular hattýnýn 1’inci etap ihalesi kapsamýnda yapýlan iki istasyon, tünel inþaatý, raylarýn döþenmesiyle ilgili yüzde 20’lik kendi yetkisindeki keþif artýþýný daha önceden onaylayan Büyükþehir Belediyesi, inþaat sürecinde çýkan ek imalat ve harcamalarla ilgili yüzde 19.35’lik bir artýþ için 31 Aðustos’ta Ýzmir Valiliði’ne bir yazýyla baþvurdu. Valilik, 4 Eylül’de yüzde 40’a kadar olan keþif artýþlarýna onay yetkisi olan Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere yazýyý Ýçiþleri Bakanlýðý’na gönderdi.

Keþif artýþýyla ilgili olarak Ankara’dan önce olumlu haberler geldi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný, Ýzmir Milletvekili Binali Yýldýrým, geçen Kasým ayýnda yaptýðý bir konuþmada Büyükþehir Belediyesi’nin metro keþif artýþýný onaylayacaklarýný kamuoyuna açýkladý. Yýldýrým’ýn bu açýklamasýnýn ardýndan aylar geçti. Metro inþaatýnda keþif artýþ talebiyle ilgili inceleme yapýlmasý ve rapor hazýrlanmasýna karþýn Mart ayýnýn sonuna doðru yaklaþýlýrken henüz Bakanlar Kurulu’ndan onay verilmedi.

Keþif artýþý talebinin Ýçiþleri Bakanlýðý’ndaki görev deðiþimi nedeniyle geciktiði de iddia edildi. Ýçiþleri Bakanlýðý’nda yazý hazýrlanmasýna karþýn Ýdris Naim Þahin’in bakanlýktan alýnmasý üzerine talebin Bakanlar Kurulu’na gönderilmediði, Büyükþehir Belediyesi’nin talebiyle ilgili kararý Þahin’den sonra bu koltuða oturan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler’in vereceði öne sürüldü. Ancak, Güler’in göreve baþlamasýnýn üzerinden 1.5 ay geçmesine karþýn keþif artýþý talebinin akibeti sýr oldu. Ýzmir Metrosu inþaatýnýn 2013 yýlýnda tamamlanmasý beklenirken, sadece keþif artýþý onayýnýn gelmesinden kaynaklanan 7 aylýk sorun, metroda þimdiden gecikmeye neden oldu. Bakanlar Kurulu’ndan onay çýkmamasý nedeniyle müteahhit firma ÖZTAÞ A.Þ. hakediþlerinin resmi karþýlýðý olmadýðý için hattýn geriye kalan kalýcý betonlarýnýn atýlmasý ile raylarýnýn döþenmesi için yürütülen çalýþmalarý durdurdu. Bu arada bir baþka endiþe verici haber ise, ÖZTAÞ'tan geldi. ÖZTAÞ’ýn kalan bölümlerle ilgili inþaata yeniden baþlamasý için ya Bakanlar Kurulu onayýnýn gelmesi beklenecek ya da firma ile olan sözleþme feshedilerek, 1. etap inþaatlar için yeniden ihaleye çýkýlacak. Bu durumda metro inþaatý, bürokratik iþlemlerin de araya girmesiyle 2014 yýlýndan önce bitmeyecek.

Yine, söz konusu hattýn 3 istasyonu kapsayan 2. etap inþaatlarý devam ediyor. Bu kýsýmla ilgili maddi sýkýntý yok.

 

 


 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.