Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
SÖÐÜT! BOZKIRIN AÐAÇLARININ ORTAK ADI...Vahit Tecel Yazdý!...

SÖÐÜT! BOZKIRIN AÐAÇLARININ ORTAK ADI...Vahit Tecel Yazdý!...

  Bu haber 19 KASIM 2012, Pazartesi 03:52:26 eklenmitir.
SÖÐÜT!  BOZKIRIN AÐAÇLARININ ORTAK ADI...Vahit Tecel Yazdý!... Odunu olmaz, kerestesi çýkmaz, yapraðýndan em, kabuðundan boya, dalýndan deynek olmaz, meyvesi desen zaten hak getire. peki biz bu söðüdü niye eker dikeriz? Niyesi, söðüt dikmek bozkýrda hayatýn olaðan akýþý olduðundandýr.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Alýn benden size bir söðüt hikâyesi. Ama þimdiki benden deðil, 25 yýl önceki 14–15 yaþlarýnda çocukluðun sonuna gelmiþ delikanlýlýðýn baþýndaki benden bir söðüt hikâyesi. Sadece Anadolu bozkýrýnda yetiþenler bilir ki söðüt sadece bir aðaç deðildir. O sadece söðüttür. Hatta söðütte deðil, onun adý söoottür. Biz onun oda bizim farkýmýzda deðildir. O bizim bizde onun için doðalýz. Onun can suyu olmazsa olmazýyýz. Farkýmýza ancak biz onu terk edip, büyük þehirlere göçüp, köyleri viran býraktýðýmýzda varýr ve birkaç sene içerisinde de kurur yok olur gider. Þimdi denilebilir ki köyler boþaltýldýðý için bakýmsýzlýktan kururlar. Hayýr, biz köydeyken de bakýmsýzdýr o.

 Kuruma sebebi bizsizliktir. Dalýnda kuzu çobanlarýnýn "kuzularý çocuklar otlatýr (bozkýrda kuzuyu kuzular otlatýr)" dolanmamasý, dalýný kesip büyük bir iþ yapýyormuþ gibi deynek yontmamasý, onun parçasýndan cin düdüðü ve kabuk düdüðü yapýp öttürülmemesidir. Diðer bütün aðaçlarýn sonuna "aðacý" sýfatý gelir. Ama söoot söoottur. Söoot kelimesinden sonra söot aðacý denmez. Elma aðacý denir, armut aðacý, çam aðacý, dut aðacý, alýç aðacý, süsülük aðacý, karamýk aðacý vardýr ama söðüt aðacý yoktur sadece söðüt vardýr.

Odunu olmaz, kerestesi çýkmaz, yapraðýndan em, kabuðundan boya, dalýndan deynek olmaz, meyvesi desen zaten hak getire. peki biz bu söðüdü niye eker dikeriz?  Niyesi, söðüt dikmek bozkýrda hayatýn olaðan akýþý olduðundandýr. Biz ne yaptýðýmýzý, niye yaptýðýmýzý da bilmeyiz. Söðüt orada olmasý gerektiði için dikeriz. O yerindeyse varlýðýnýn farkýna bile varmayýz. Ancak ondan ayrý kalýp, yolumuz gurbete düþerse onun olmadýðýný anlar hasretini çekip adýna türküler yakarýz. Söðüt niye var? Kuzu anasýný niye emiyor, tavuk niçin yumurtluyor, çekirge niçin ötüyor, arý ne diye bal yapýyor, çoban niye koyun güdüyor, balýk neden suda yaþýyorsa söðütte onun için var. Yani niyesi yok, olmasý gerektiði için var o kadar.

Biz bozkýr balýklarýnýn suyudur, denizidir söðüt. Tomusun sýcaðýnda gündüzleri gözlerimiz sürekli onun gölgesini ararken geceleri ecinni korkusundan kesinlikle altýndan geçemez, geçemediðimizi de kimseye çaktýrmayýz. Mecbur kalýp geçeceksek bile koþar adýmlarla salâvatýn biri bin para yürek aðýzda geçeriz Söðüt silüetlerinin altýndan.

Týrpancýlar onun gölgesine çakýp örsü týrpaný orada çekiçler.  Suda boðulan insanýn son bir gayretle baþýný dýþarý çýkarýp, ciðerlerine havayý doldurduðunda aldýðý en kýymetli nefes gibidir söðüt gölgesi. Hatta çocukluðumuzda meyve aðaçlarýnýn yokluðunu, meyvenin hasretini çeker, kendi kendimize hayal kurardýk. Kurduðumuz hayallerde de etrafýmýzda envai çeþit meyve aðaçlarý olurdu. Fakat onlarýn adý "kayýsý söðüdü, elma söðüdü, erik söðüdü, kiraz söðüdü" þeklindeydi. Büyüklerimizin vakti zamanýnda meyve söðüdü ekmemesine kýzar, hayýflanýr, onlarýn yapamadýðýný biz yapmaya kalkar, sonrada dikeceðimiz meyve söðütleri çok uzun yýllar sonra meyve vereceðini düþünüp vazgeçerdik. Bu seferde etrafta hazýr yetiþmiþ söðüt aðaçlarýna meyve aþýsý yapýp, onun aþýlarýný tutup tutmayacaðýný tartýþýrdýk. Hayal gücümüzü kullanarak söðüt aðaçlarýndan sarkan þeftaliler, narlar, erikler, hayal ederdik.

Koyun bile onun gölgesinde kýrkýlýrken, narkozlu hasta misali kendini çobanýn kollarýna býrakýp, adeta yünlerini kýrklýk deðmeden önce salýp kendi kendine soyunur. Öyle huzur veren bir gölgedir söðüt gölgesi.

Hedikler þörüksüz yerinden onun gölgesinde yenir. Gençler onun gölgesinde halka yapar, baðdaþ kurar, uzun oturur. Yeni yetmeler o halkaya gireceði günün sabýrsýzlýðýyla salyalarý akarak uzaktan izler onlarý. Abiler bir yumuþ buyurup, bir þey istediðinde görevi alan seçilmiþ kiþi edasýyla koþarak gidip gelir. Askerden izinli gelenler martavallarý onun gölgesinde sallar, onun gölgesinde kendine kýs kýs gülünür. Onun gölgesinde mevlit yemeklerinin tadý, lezzeti, sevabý bile sanki daha fazlaymýþ gibi gelir. Söðüt gölgesinde kuþ oynanýp, en sevdiðin arkadaþýn onun gölgesinde sýpakürük çýkartýlýr. Anlayacaðýnýz söðüt anlatýlmaz, yaþanýr. Ne mutlu onun altýnda yaþamýþ olanlara.

Söðüt medeniyettir, yaþamdýr, atan kalp, tüten tandýrdýr. Bozkýra herhangi bir yerden bakýn ister uçak veya helikopterden ister bir tren, otobüs camýndan gözünüz alabildiði kadar uzaklara bakýn dað baþlarýnda, dere yataklarýnda, çataklarda bir tutam yeþillik göreceksiniz iþte orasý bozkýr medeniyetinin, atan kalbin, tüten tandýrýn olduðu yerdir. Orada hayat var demektir. Orada çocuklar oynar, gençler yetiþir, memleketin isimsiz kahramanlarý tartýþmasýz gerçek sahipleri orada söðüt dibindedir. Çanakkale’ye, Galiçya’ya, Yemen’e gidenlere kýnalar orda yakýldý. Hakkâri’ye, Þýrnak’a, Mardin’e, Siirt’e, Batman’a gidene orada yakýlýyor. Musul’a, Kerkük’e, Karabað’a gideceklere de orada kýnalar yakýlacak. Onun için söðüt dibi vatandýr, toydur, düðündür, dernektir, hesaplaþmadýr.
 Vel hâsýlý kelam söðüt Türkmen’in bozkýra vurduðu mühürdür. 

Kaynak:http://www.alacahan.org/91-yazarlar/197-herif-58.htmlETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.