Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
ÝSTANBUL TASARIMA DOYUYOR

ÝSTANBUL TASARIMA DOYUYOR

  Bu haber 17 Ekim 2012, Carsamba 00:37:51 eklenmitir.
ÝSTANBUL TASARIMA DOYUYOR ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Ýstanbul’un ilk Tasarým Bienali
13 Ekim-12 Aralýk 2012 tarihlerinde gerçekleþtiriliyor

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ’NÝN
PROGRAMI AÇIKLANDI

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý (ÝKSV) tarafýndan, Eren Holding, Koray Þirketler Topluluðu, Vestel ve VitrA
eþ sponsorluðunda 13 Ekim–12 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Ýstanbul Tasarým Bienali’nin etkinlik programýný anlatmak, bienalin temasý ve sergi içeriðiyle ilgili bilgileri paylaþmak amacýyla, 12 Mart Pazartesi akþamý Galata Özel Rum Ýlköðretim Okulu’nda bir basýn toplantýsý düzenlendi.

Ýstanbul Tasarým Bienali, 13 Ekim–12 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda,
Emre Arolat ve Joseph Grima küratörlüðünde, Londra Tasarým Müzesi Direktörüve ayný zamandaÝstanbul Tasarým Bienali Danýþma Kurulu Üyesi olan Deyan Sudjic’in önerisi ile belirlenen“Kusurluluk” (Imperfection) temasý altýnda gerçekleþtirilecek. Ýstanbul Tasarým Bienali sergileri, kentsel tasarým, mimarlýk, endüstri ürünleri tasarýmý, grafik tasarým, moda tasarýmý, yeni medya tasarýmý gibi baþlýca alanlar ve ilgili tüm yaratýcý ürün ve projeleri kapsayacak. Bienal sergileri, Ýstanbul Modern ve Galata Özel Rum Ýlköðretim Okulu’nda yer alýrken, etkinlikler þehrin farklý noktalarýna yayýlacak.

Ýstanbul Tasarým Bienali’nin etkinlik programýnýn ana hatlarýný sunmak, bienal temasý ve sergi içerikleriyle ilgili bilgileri paylaþmak amacýyla 12 Mart Pazartesi akþamý bienalin ana mekânlarýndan biri olacak Galata Özel Rum Ýlköðretim Okulu’nda bir basýn toplantýsý düzenlendi.

Basýn toplantýsýna, ÝKSV Yönetim Kurulu BaþkanýBülent Eczacýbaþý ve Ýstanbul Tasarým Bienali DirektörüÖzlem Yalým Özkaraoðlu’nun yaný sýra Ýstanbul Tasarým Bienali küratörleriEmre Arolat veJoseph Grima konuþmacý olarak katýldý. Toplantýda, bienal temasýný ayrý ayrý yorumlayarak, baðýmsýz iki yaklaþým sunacak küratörlerden Emre Arolat “Musibet”,Joseph Grima da “Adhokrasi” baþlýklarýný taþýyacak sergilerinin detaylarýný ilk defa basýn mensuplarýyla paylaþtý.

Basýn toplantýsýnda ayrýca, Ýstanbul Tasarým Bienali vesilesiyle ilk defa bir kültürel etkinliðe ev sahipliði yapacak Galata Özel Rum Ýlköðretim Okuluadýna Yönetim Kurulu Baþkaný Meri Komorosano ve Yönetim Kurulu Üyesi Yorgo Demir de kýsa birer konuþma yaptý.


 

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, sektörünün yaratýcý ve önde gelen dört firmasýnýn eþ sponsorluðuyla gerçekleþtirilecek. Bienalin eþ sponsorlarýndan Eren Holding adýnaYönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Eren,Koray Þirketler Topluluðu’nutemsilen Koray Ýnþaat CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Þamil Çapar,
Vestel adýna Vestel Þirketler Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný Ömer Yüngül ve
VitrA adýna Eczacýbaþý Yapý Ürünleri Grubu Baþkaný Hüsamettin Onanç da basýn toplantýsýna katýldý.

  

“Kentimizin ilk tasarým bienali, dünyanýn en ilham verici kentlerinden biri olan Ýstanbul’un tasarým alanýndaki potansiyelini ortaya çýkaracak”

 

Toplantýda konuþma yapan ÝKSV Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, “Kentimizin ilk tasarým bienali, dünyanýn en ilham verici kentlerinden biri olan Ýstanbul’un tasarým alanýndaki potansiyelini ortaya çýkarmayý, en geniþ kapsamýyla ele aldýðý tasarýma, gündelik hayatýmýzýn her alanýna deðen bir kültür öðesi olarak farklý bakýþ açýlarý sunmayý hedefliyor. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý’nýn düzenlediði tüm etkinlikler gibi Ýstanbul Tasarým Bienali’nin de kendi alanýný zenginleþtiren, uluslararasý arenada ülkemizdeki güncel kültür üretimini tanýtan ve dünyanýn dört bir yanýndaki farklý eðilimleri ve pratikleri Ýstanbul’a taþýyan doyurucu bir etkinlik olacaðýna inanýyoruz”dedi. 

 

Yaratýcý sektörün önde gelen dört firmasý,
Ýstanbul Tasarým Bienali’ne verdikleri önemi vurguladý

 

Eren HoldingYönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Eren, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü çoðunuzun da bildiði, 1923’de söylediði þu sözlerini bir kez daha hatýrlatmak isterim: ‘Bir milleti yaþatmak için bir takým temeller lazýmdýr ve bilirsiniz ki bu temellerin en önemlilerinden biri sanattýr.’ Bize göre, ÝKSV de Türkiye’de sanatýn yaþatýlmasý için en önemli temellerden biri durumuna gelmiþtir. Bu temelde bizim de bir harcýmýzýn bulunmasý açýsýndan ÝKSV’ye destek olmak Eren Ailesi için hem bir zevk, hem de bir gurur kaynaðýdýr” dedi.

 

Koray Þirketler Topluluðu’nu temsilen Koray Ýnþaat CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Þamil Çapar “Ýstanbul Tasarým Bienali’nin, bugünden geleceðe, ‘kusurluluktan’ ‘mükemmelliðe’ uzanan yolda, yeni bir heyecan kaynaðý olmasýný arzu ediyoruz. Özellikle karar verici durumdaki kiþi ve kurumlarda Ýstanbul’un özgünlüðüne ve gücüne dair farkýndalýðýn artmasýna vesile olmasýný, ‘dünyanýn en ilham verici kentlerinden birisi olan’ Ýstanbul için, tarih, kültür ve yaþamla barýþýk bir vizyon çizilmesi yönünde önemli bir adým olmasýný temenni ediyoruz”dedi.

 

Vestel olarak tasarým kavramýný fark yaratmanýn en önemli unsurlarýndan biri olarak gördüklerini belirtenVestel Þirketler Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný Ömer Yüngül, “Vestel olarak tasarýma verdiðimiz önemi þimdi bir adým daha öteye taþýyor ve bu alanda ülkemizin en saygýn etkinliði olan Ýstanbul Tasarým Bienali’ni destekliyoruz. Dünya çapýnda da ses getireceðine inandýðýmýz bu organizasyonun Türkiye’nin tasarým alanýndaki etkinliðini göstermede, farklý ülkelerden tasarým sanatçýlarý arasýnda iletiþim saðlamada ve gençleri tasarýmý bir meslek olarak tercih etmeye teþvik etmede çok önemli rol üstleneceðine inanýyoruz” dedi.

 

VitrAadýna konuþan Eczacýbaþý Yapý Ürünleri Grubu Baþkaný Hüsamettin Onanç “Tasarýmýn, üretimden sosyal ve toplumsal geliþime, kültürel etkileþimden bireylerin yaþam kalitesine kadar pek çok alandaki olumlu etkilerini vurgulamayý hedefleyen ‘Ýstanbul Tasarým Bienali’nin düzenlenmesini çok önemsiyor, destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz (…) Hepimizin bildiði gibi, kusursuz bir ürünün geliþtirilebilmesi; çoðu zaman onlarca, bazen de yüzlerce kusurlu ürünün üretilmesiyle mümkün oluyor. Üretim açýsýndan bakýldýðýnda, ‘kusurluluðun’, ‘kusursuzluða’ giden yolda önemli bir adým olduðuna inanýyorum”dedi.

 

 

 

Basýn toplantýsýnda daha sonra söz alan Ýstanbul Tasarým Bienali DirektörüÖzlem Yalým Özkaraoðlu, bienalin hazýrlýk sürecinde yapýlacak etkinliklerle ilgili ayrýntýlý bilgileri paylaþtý.

 

Ýstanbul Tasarým Bienali basýn toplantýsýna, basýn mensuplarýnýn yaný sýra üniversitelerin ilgili bölümlerinin dekanlarý, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluþlarýn yetkilileriyle mimarlýk ve tasarým dünyasýnýn önde gelen isimleri katýldý.

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ TEMASI

“KUSURLULUK”(IMPERFECTION)

 

Ýstanbul Tasarým Bienali’nin temasý, Ýstanbul Tasarým Bienali Danýþma Kurulu Üyesi ve Londra Tasarým Müzesi DirektörüDeyan Sudjic’in önerisi ile “Kusurluluk” (Imperfection) olarak belirlendi.

 

Deyan Sudjic,  kaleme aldýðý tema metninde, sonsuz katmanlara ve sürekli geliþen kentsel, sosyal ve kültürel deðiþimin getirdiði canlýlýða sahip bir þehir olarakÝstanbul’un bu temanýn içeriðini incelemek için en uygun þehir olduðunu ifade ediyor. Ayrýca, Ýstanbul’un kusursuzluktan çok uzak, buna karþýn dünyadaki en enerji verici ve en hareketli þehirlerden birisi olduðunu söyleyen Sudjic, metinde þehrin kendine has özelliðinin bu kusurluluðun doðurduðu belirsizlik ve geçicilik durumu olduðunun altýný çiziyor.  

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, “Kusurluluk” (Imperfection) temasýyla bir yandan Ýstanbul'un farklý yaratýcý potansiyeline övgü niteliði taþýrken, bir yandan da günümüz dünyasýnda tasarým ile ilgili geniþ bir bakýþ açýsýnýn oluþumunu destekleyecek.Deyan Sudjic’e göre, bu tema, dünyaya Ýstanbul hakkýnda birþeyler söyleme imkâný yaratýrken, ayný zamanda çaðdaþ tasarýmýn doðasý adýna keskin bir bakýþ açýsý sunacak.

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ SERGÝLERÝ


Ýstanbul Tasarým Bienali küratörleri Emre Arolat ve Joseph Grima, bienalin “Kusurluluk” (Imperfection)temasýný ayrý ayrý yorumlayarak baðýmsýz çalýþmalarla iki farklý yaklaþým sunacak.

 

KÜRATÖR EMRE AROLAT SERGÝSÝ: “MUSÝBET”

Ýstanbul Tasarým Bienali’nde Emre Arolat’ýn küratörlüðünde düzenlenecek“Musibet: Büyük Dönüþüm Ekseninde, Tasarýmda Baðlam ve Anti-Baðlam’ýn Estetizasyonu” baþlýðýný taþýyan sergi Ýstanbul Modern’de yer alacak. Arolat, sergisinin küratoryel çerçevesini þimdiki zamanýn Ýstanbul’unu kentsel ve mimari tasarým baðlamýnda irdeleyerek oluþturmayý hedefliyor.“Dönüþüm” ve “Anti-Baðlam” gibi iki ana baþlýktan oluþan bu kurgu, ilk baþlýðýnda, son dönemde Ýstanbul’da gündemde olan kentsel dönüþüm ve toplu konut projeleri ile bu projelerin ortaya çýkardýklarý toplumsal gerginlikleri, dünyadaki diðer örnek kentlerle karþýlaþtýrarak irdeleyecek. Ýkinci baþlýkta ise aðýrlýk merkezinde Ýstanbul’un bulunduðu bir coðrafi palette yerel ve küresel aktörler tarafýndan üretilen düþünceler, yeni dünyanýn evrensel kabulleri ve yeni teknolojilerdeki deðiþimler, mimari ve moda tasarýmý pratikleri arasýndaki paralellik tartýþýlacak.


Arolat, serginin kentsel ve mimari tasarým alanýndaki omurgasýnýn, ilk bakýþta birbirine zýt gibi gözükseler de her birinin son derece güncel ve yaygýn olmasýyla birbirlerine þaþýrtýcý bir biçimde yaklaþan iki tasarým yönelimi arasýnda kalan sýkýþýk alan üzerinden kurgulanacaðýný belirtiyor ve ekliyor: “Bunlardan biri baðlamýn ve özgüllüðün, diðeri ise baðlamsýzlýðýn ve yeniciliðin estetizasyonu. Ýlki baðlamý kudretli yönetimlerin elinde araçsallaþtýrýr ve içini tehlikeli bir sahte-tarihselcilik dayatmasýyla doldururken ikincisi yersizliði parlatmanýn peþinde koþuyor”. Arolat, serginin ana hedefinin, bu iki kutbu doðuran ve besleyerek günden güne gürbüzleþtiren gösteri dünyasý ile bu dünyayý temsil eden yaygýn tasarým medyasýnýn kritiði olduðunu ifade ediyor.

 

 

 

KÜRATÖR JOSEPH GRIMA SERGÝSÝ: “ADHOKRASÝ”

Küratör Joseph Grima ise Galata Özel Rum Ýlköðretim Okulu’nda yer alacak sergisinin kavramsal çerçevesini, bürokrasinin tam karþýtý olan “Adhokrasi” olarak belirledi. Grima, Ýstanbul Tasarým Bienali’ni bir sergilenme platformu yerine laboratuar olarak deðerlendirerek; bienalde yer alacak sergisini, tasarým dünyasýnda son dönemde yaþanmakta olan devrimsel deðiþimlerin bir sahnesi haline getirmeyi amaçlýyor. Son dönemdeki en belirgin deðiþikliklerden biri olan, son kullanýcýnýn artýk tasarým ve üretim sürecinin bir parçasý olma konseptinden yola çýkan Grima’nýn sergisi, tasarýmcý, kullanýcý, üretici arasýndaki geleneksel iliþkilere ve aðýr iþleyen bürokratik süreçlere meydan okuyan, dinamik karmaþýk ve yenilikçi bir yapýya sahip olacak.

 

Bienal sergisi için kaleme aldýðý metinde, tasarýmýn bir sanayileþme ve modernite disiplini olarak, kuruluþundan itibaren çaðdaþ varoluþun hemen her cephesine etki ettiðini, hatta bu varoluþu tanýmladýðýný belirten Grima, “Tasarým eylemleri kentlerden, yazý tiplerine, mimariden, taþýtlara, objelere, arayüzlere ve altyapýsal sistemlere kadar yaþamlarýmýza doygunluk noktasýnda nüfuz ediyor. Tasarým artýk her zaman, her yerde ve bu haliyle neredeyse görünmezliðe bürünmüþ durumda. Bulunduðu noktada gündelik hayatýn içine öylesine iþlemiþ ki tasarýmýn aslýnda geniþ bir etki alaný olan, kaçýnýlmaz surette politik bir aktivite olduðunu unutuyoruz. Oysa bugün tasarým kýsa ve çeliþkilerle dolu tarihinin en önemli kavþaklarýndan birinde duruyor” diyor. Bunlarý açýklarken Robert H. Waterman’ýn ortaya koyduðu bir kuram olan “Adhokrasi” ile parallelikler kuran Grima, bu kavramý, yeni fýrsatlar yakalamak, öz-örgütlenmeyi hayata geçirmek ve beklenmedik üretim metodolojileri geliþtirmek için kabullenilmiþ gelenekleri ve iktidar yapýlarýný teðet geçmek olarak tanýmlýyor.

 

Ýstanbul Tasarým Bienali Sergilerine Katýlým Ýçin Son Baþvuru Tarihi 2 Haziran

 
Ýstanbul Tasarým Bienali sergilerine katýlmak isteyenlerin proje baþvurularý
2 Haziran 2012 tarihine kadar devam edecek. Bienalde yer almak isteyen projeler için disipliner ve coðrafi baðlamda herhangi bir sýnýrlama yapýlmýyor. Baþvuru koþullarý detaylarýna istanbultasarimbienali.iksv.org adresinden ulaþýlabilir.

 

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ MEKÂNLARI

 

Ýstanbul Tasarým Bienali’nin ana sergileri Ýstanbul Modern veGalata Özel Rum Ýlköðretim Okulu’nda yer alýrken, etkinlikler bienal süresince Ýstanbul’un farklý noktalarýna yayýlacak.

 

Galata Rum Ýlkokulu, 19. yüzyýl sonlarýnda Rum çocuklarýn eðitim ve öðretimine katký saðlayabilmek amacýyla inþa edildi. Neo-klasik mimari üslubuyla Ýstanbul’un en eski semtlerinden Galata’da yer alan okul özellikle 1960 ve 70’li yýllardan itibaren baþ gösteren demografik sorunlar nedeniyle, 1988 yýlýnýn Eylül ayýnda faaliyetine ara vermek zorunda kaldý. Öðrenci kapasitesini artýrmak ve öðrenim kalitesini yükseltmek amacýyla 2001 yýlýnda anaokulu olarak yeniden hizmet vermeye baþlayan okul, 2007 yýlýnda bir kez daha öðrenci yetersizliðinden dolayý kapandý. Galata Rum Ýlköðretim Okulu, bu sefer kapýlarýný Ýstanbul Tasarým Bienali’nin iki ana sergisinden biri olan ve küratörlüðünü Joseph Grima’nýn üstlendiði, “Adhokrasi” için açýyor. Galata Özel Rum Ýlköðretim Okulu, 2012 yýlýnda ayrýca ÝKSV’nin düzenlediði 18. Ýstanbul Tiyatro Festivali ile 40. Ýstanbul Müzik Festivali’nde de kullanýlacak.

 

 

 

 

Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, 2004 yýlýnda, Ýstanbul Boðazý'nýn kýyýsýndaki 8.000 metrekarelik bir alanda kurulmuþtur. Türkiye'nin modern ve çaðdaþ sanat sergileri düzenleyen ilk özel müzesi olarak, süreli ve sürekli sergi salonlarý, fotoðraf galerisi, video alaný, eðitim ve sosyal programlarý, kütüphane, sinema, restoran ve maðazasý ile çok yönlü bir hizmet alaný sunarak her kesimden ziyaretçiye sanatý sevdirmeyi ve onlarýn etkin biçimde sanata katýlýmlarýný saðlamayý hedefleyen Ýstanbul Modern, Ýstanbul Tasarým Bienali’nin iki ana sergisinden biri olan, küratörlüðünü Emre Arolat’ýn üstlendiði “Musibet”e ev sahipliði yapýyor.

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ’NE
ÜNÝVERSÝTELER ÖZEL PROJELERÝ ÝLE KATILIYOR

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, eðitim dünyasýnýn etkinliklerine katýlýmýný saðlamak ve bienalin ana temasý olan "Kusurluluk" (Imperfection)hakkýnda daha farklý bakýþ açýlarý sunan bir içeriðe ulaþmak amacýyla, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir’de bulunan çeþitli üniversitelerin ilgili 66 bölümü ile iþbirliði gerçekleþtirdi. Üniversitelerin, kentsel tasarým, mimarlýk, endüstri tasarýmý, grafik tasarým, yeni medya tasarýmý ve moda gibi bölümleri, 2011-2012 akademik yýlý içerisinde bienal temasý çerçevesinde atölye çalýþmalarý, yarýþmalar ve özel projeler gerçekleþtirecek. Öðrencilerin katýlýmý ile bu çalýþmalar sonucunda ortaya çýkacak projeler, ilgili üniversitelerin kendi fakülte binalarýnda sergilenecek ve paylaþýlacak. Cam Ocaðý Vakfý da bu programa katýlarak, 2012 yýlýnda uluslararasý cam sanatçýlarý ile gerçekleþtireceði eðitim programý kapsamýnda bienal temasýný yorumlayacak. Cam Ocaðý Vakfý’nýn çalýþmalarýný da bienal süresince izlemek mümkün olacak.

 

Ýstanbul Tasarým Bienali’nin iþbirliði yapacaðý üniversitelerin listesini aþaðýda bulabilirsiniz:


 

 

Aydýn Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarým Bölümü
Moda ve Tekstil Tasarým Bölümü
Ýletiþim Fakültesi
Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü
Bahçeþehir Üniversitesi
Ýletiþim Fakültesi

Ýletiþim Tasarýmý Bölümü
Baþkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarým Bölümü

Bilgi Üniversitesi

Ýletiþim Fakültesi

Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Uygulamalý Yüksekokul Moda Tasarýmý Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi

Kentsel Tasarým ve Peysaj Mimarisi Bölümü

Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü

Grafik Tasarým Bölümü

Ýletiþim ve Tasarým Bölümü

Doðu Akdeniz Üniversitesi

Ýletiþim Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Bölümü

Doðuþ Üniversitesi

Sanat ve Tasarým Fakültesi

Grafik Bölümü

Resim Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haliç Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

ÝçMimarlýk Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarým Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarýmý Bölümü

Iþýk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Ýstanbul Moda Akademisi

Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Þehir ve Bölge Planlama Bölümü

Peyzaj Mimari Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Tekstil Mühendisliði

Tasarým Fakültesi Moda Tasarýmý Bölümü

Ýstanbul Ticaret Üniversitesi

Mühendislik ve Tasarým Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi

Endüstriyel Tasarým Bölümü

Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü

Mimarlýk Bölümü

Moda Tasarýmý Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Çevre Tasarýmý Bölümü

Kadir Has Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

 

 

 

 

 

 

Maltepe Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarýmý Bölümü

Mimarlýk Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarým Bölümü

Çizgi Film-Animasyon Bölümü

Görüntü Sanatlarý Bölümü

Ýletiþim Fakültesi

Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü

Radyo, Televizyon ve

Sinema Bölümü

Marmara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

Grafik Tasarým Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Tekstil Sanatlarý Bölümü

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Ýç Mimarlýk Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarým Bölümü

Seramik ve Cam Tasarýmý Bölümü

Orta Doðu Teknik Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü

T.C Ýstanbul Kültür Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Sanat ve Tasarým Fakültesi

Ýç Mimarlýk Bölümü

Çevre Tasarýmý Bölümü

Ýletiþim Tasarýmý-Multimedya Bölümü

Yeditepe Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Ýletiþim Fakültesi

Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü

Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Bölümü

Yýldýz Teknik Üniversitesi

Mimarlýk Fakültesi

Mimarlýk Bölümü

Sanat ve Tasarým Fakültesi

Ýletiþim Tasarýmý Bölümü


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ ÖN ETKÝNLÝKLERÝ

 

Tasarým alanýndaki farklý tartýþma noktalarýný, Ýstanbul’un kültür ve sanat yaþamýnýn gündemine getirmek hedefiyle 2010 yýlýnda yola çýkan Ýstanbul Tasarým Bienali, hazýrlýk sürecinde birçok ön etkinlik düzenledi.  2010 yýlýnda, dünyadan ve Türkiye’den tasarým dünyasýndaki, yaratýcý kimlikleriyle öne çýkmýþ 29 konuþmacýnýn katýldýðý “Neden Tasarým, Neden Bienal?” baþlýklý iki gün süren sempozyum Kadir Has Üniversitesi'nde yapýldý. 2011 yýlýnda, Ýstanbul Modern’de gerçekleþtirilen, uluslararasý arenada tasarým alanýnda baþarýlarý ile öne çýkmýþ önemli isimlerin katýldýðý “Neden Tasarým?”baþlýklý söyleþi ise katýlýmcýlardan büyük ilgi gördü.

 

Tasarým konusunu gündeme taþýmak ve yaratýcý çalýþmalar sayesinde tasarýmcýlarla bienal arasýnda bir etkileþim yaratmak amacýyla, Ýstanbul Tasarým Bienali, açýlýþýna kadar olan dönemde, atölye çalýþmalarý, yuvarlak masa toplantýlarý, uluslararasý basýn buluþmalarý ve öðrencilerle yapýlacak çeþitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

 

·         22 MART PERÞEMBE - 27 MART SALI
TASARIMCILAR VE ÖÐRENCÝLERLE ATÖLYE ÇALIÞMALARI

Ýstanbul Tasarým Bienali, 22-27 Mart tarihleri arasýnda, Türkiye’deki tasarým eðitimini ön plana çýkarmak, kurumlarý, öðrencileri ve sanayi temsilcilerini tasarýmcýlar ile buluþturarak, birbirlerinden öðrenmelerini, etkilenmelerini saðlamakamacýylabir dizi Atölye Çalýþmasý düzenleyecek.

Beþ gün boyunca, farklý mekânlarda, bienalin “Kusurluluk” (Imperfection) temasý çerçevesinde, yürütülecek 12 ayrý atölye çalýþmasýnda yaklaþýk 200 üniversite öðrencisi,30’a yakýn uluslararasý tasarýmcý ile çalýþma imkâný bulacak. Ýstanbul Tasarým Bienali Atölye Çalýþmalarý’na katýlmak üzere Ýstanbul’a gelecek 30 tasarýmcý arasýnda Designer of the Future ödülüne layýk görülen kil tasarýmcýsý Max Lamb, yemek tasarýmýnýn önemli isimlerinden tasarýmcý Marc Brettilot, mimarlýk sektörünün yakýndan tanýdýðý görsel tasarýmcýlardan Luis Urculo, pek çok önemli ödüle layýk görülmüþAnon Pairot ve taký tasarýmý alanýnda sunduðu farklý bakýþ açýsý ile dikkat çeken mimar Amina Agueznay gibi önemli isimler de yer alýyor.

Ýstanbul Tasarým Bienali eþ sponsorlarý Koray Þirketler Topluluðu, Vestel ve VitrA’nýn yaný sýra Coca-Cola, Matraþ, Nef ve ROMAN Hazýr Giyim sponsorluðunda gerçekleþtirilecek Atölye Çalýþmalarý sonucunda ortaya çýkacak iþler, fikirler, ürünler ve sürecin kendisi, Ýstanbul Tasarým Bienali sýrasýnda çalýþmalarýn gerçekleþtirildiði mekânlar/ortamlarda sergilenecek. Atölye çalýþmalarýnýn sergileneceði mekânlar ve etkinlik bilgileri, Ýstanbul Tasarým Bienali program kitapçýðýnda ve haritasýnda da yer alacak.

Domaine de Boisbuchet, Made in Þiþhane&Design Quartier Ehrenfeld (More Than Design), SALON/Amsterdam-Ýstanbul, Sürdürülebilir Yaþam için Tasarým ve Ýnovasyon Giriþimi ve TAG Platform gibi her biri alanýnda baþarýlý olan kuruluþ ve ekipler önderliðinde yürütülecek. Çalýþmalar partner firma ile birlikte belirlenecek mekanlarda, yaklaþýk 20’þer üniversite öðrencisinin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek.

22 Mart Perþembegünü baþlayýp beþ gün devam edecek Atölye Çalýþmalarý’nýn bitiminde, 27 Mart Salý günü Beyoðlu Gençlik Merkezi’nde, tüm katýlýmcýlarý bir araya getirecek genel sunum yapýlacak.Ücretsiz olarak genel katýlýma açýk gerçekleþtirilecek sunumda, atölye liderleri çalýþmalarýný özetleyecek ve seçilmiþ örnek iþlerini sunacak. Tasarýmcýlarýn da katýlacaðý genel sunum, Ýstanbul Tasarým Bienali’nde yer alacak atölye çalýþmalarý sergilerine de bir ön bakýþ olacak.

 

 

Atölye Çalýþmalarý’na katýlmak isteyen öðrenciler, program ve katýlým koþullarýyla ilgili detaylý bilgiyi istanbultasarimbienali.iksv.org web sitesinden ve www.facebook.com/istanbultasarimbienali ile www.twitter.com/tasarimbienali sosyal medya mecralarýndan takip edebilir.

 

·         5 NÝSAN PERÞEMBE

ÝSTANBUL FÝLM FESTÝVALÝ ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝYLE

ÖZEL GÖSTERÝM: URBANIZED / KENTLEÞMÝÞ

 

Ýstanbul Tasarým Bienali,  Ýstanbul Film Festivali iþbirliðiyle, yönetmen
Gary Hustwit imzalý tasarým filmleri üçlemesinin (Helvetica, Objectified) son bölümü, Urbanized / Kentleþmiþ’in gösterimine ev sahipliði yapacak. Belgeselde Sör Norman Foster, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Oscar Niemeyer, Amanda Burden, Enrique Peñalosa, Alejandro Aravena, Eduardo Paes, Rahul Mehrotra, Tarna Klitzner ve Ellen Dunham-Jones gibi dünyanýn baþlýca mimarlarý, þehir planlamacýlarý, siyaset kurucularý ve düþünürleriyle birlikte, yaþadýklarý þehirlerde deðiþim yaratmýþ sýra dýþý vatandaþlar da yer alýyor. Urbanized / Kentleþmfilminin ilk gösterimi, 31. Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda 5 Nisan Perþembe günü saat 19.00’daNiþantaþý Citylife (City’s) Sinemasý’nda yapýlacak.Gary Hustwit’intasarým üçlemesinin tamamý Türkiye’de ilk defa Ýstanbul Tasarým Bienali’nde izleyicilerle buluþacak. 

 

·         26 MAYIS CUMARTESÝ

YUVARLAK MASA TOPLANTISI: “NEDEN BÝENAL?”

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, 26 Mayýs Cumartesi günü, mimarlýk ve tasarým alanýnda dünyada önemli yeri olan 9 ayrý bienal ve trienal direktörünün katýlacaðý önemli bir toplantýya ev sahipliði yapacak. "Neden Bienal?" baþlýðýyla yapýlacak yuvarlak masa toplantýsýnda, uluslararasý tasarým, mimarlýk ve grafik tasarým bienalleri ve trienallerinin direktörleri ile sayýsý gittikçe artan tasarým etkinliklerinin amaçlarý ve etkileri tartýþýlacak.

 

Toplantýya, Liege Uluslararasý Tasarým Bienali DirektörüGiovanna Massoni, Ljubljana Bio-Biennial of Industrial Design DirektörüMatevž Čelik, St. Etienne Cite du Design Direktörü Elsa Francés, Experimenta Lisbon DirektörüGuta Moura Guedes, Lisbon Mimarlýk Trienali DirektörüJosé Mateus, Moskova Uluslararasý Grafik Tasarým Bienali DirektörüDr. Serge Serov, Gwangju Tasarým Bienali DirektörüYoungwoo Lee ve Rotterdam Mimarlýk Bienali Direktörü George Brugmans, Shenzhen-HongKong Bi-City Urbanism/Architecture Bienali DirektörüWeiwen Huang katýlacak.

 

Katýlýmýn herkese açýk ve ücretsiz olacaðý etkinlik hakkýndaki diðer detaylar daha sonra açýklanacak.

 

·         ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ YURTDIÞI BASIN BULUÞMALARI

 

Ýstanbul Tasarým Bienali’nin bir diðer önemli etkinliklerinden biri de yurtdýþýnda gerçekleþtirilecek basýn buluþmalarý olacak. Tasarým Bienali küratörlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek basýn buluþmalarýnda, Ýstanbul Tasarým Bienali, uluslararasý basýn ve tasarým dünyasýna tanýtýlacak. Milano’da 19 Nisan Perþembe günü gerçekleþtirilecek etkinliðin ardýndan Haziran ayýnda Londra’da ikinci bir toplantý yapýlmasý planlanýyor.


 

 

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ WEB SÝTESÝ

 

Ýnteraktif bir paylaþým mecrasý olarak tasarlanan Ýstanbul Tasarým Bienali web sitesi istanbultasarimbienali.iksv.org, bienalin tema metni, küratörlerin hazýrlayacaklarý sergilerin kavramsal çerçevesi, bienal programý gibi genel bilgiler içeriyor. Bir blog olarak tasarlanan web sitesinde ayrýca, bienal süresince küratörlerin ve katýlýmcýlarýn çeþitli yazý ve yorumlarýna yer verilecek.

 

Web sitesinin editörlüðünü bienal küratörlerinden Joseph Grima ve ekibi üstleniyor. Ýstanbul Tasarým Bienali’nin web sitesinin tasarýmý ise ayný zamanda DOMUS Dergisi’nin de tasarýmcýsý olan Marco Ferrari ve Elisa Pasqual’a ait.   

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ DANIÞMA KURULU 

 

Ýstanbul Tasarým Bienali’ninDanýþma Kurulu’nda, Londra Tasarým Müzesi DirektörüDeyan Sudjic,endüstriyel tasarýmcý veBahçeþehir Üniversitesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Asatekin, Material Connexion CEO’suGeorge Beylerian, sanat tarihçisi ve Ýstanbul Modern Sanat Müzesi Þef Küratörü Levent Çalýkoðlu, Hong Kong Polytechnic Üniversitesi Tasarým Fakültesi Dekaný Prof. John Heskett,endüstriyel tasarýmcý ve Defne Koz Studio kurucusu Defne Koz, mimar ve Koleksiyon Mobilya kurucusu Faruk Malhan, içmimar ve Sevil Peach Architecture and Design kurucusu Sevil Peach, Türkiye Bilimler Akademisi Þeref Üyesi Prof. Dr. Ýlhan Tekeli ve VitrA Tasarým Müzesi Direktörü Alexander von Vegesack bulunuyor.

 

ÝSTANBUL TASARIM BÝENALÝ DESTEKÇÝLERÝ

 

Ýstanbul Tasarým Bienali, Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndanEren Holding, Koray Þirketler Topluluðu, Vestel ve VitrA eþ sponsorluðunda gerçekleþtirilecek.

 

Ýstanbul Tasarým Bienali Atölye Çalýþmalarý’na ise eþ sponsorlardan Koray Þirketler Topluluðu, Vestel ve VitrA’nýn yaný sýra, Coca-Cola, Matraþ, Nef ve ROMAN Hazýr Giyim destek veriyor. Atölye Çalýþmalarý’nýn mekan destekçileri arasýnda TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi bulunuyor.

 

Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý’na, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ýstanbul Valiliði, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve Beyoðlu Belediyesi de destek veriyor.  

 

Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý’nýn tüm festivallerine Öncü Sponsor Eczacýbaþý Holding, Resmi Havayolu Turkish Airlines, Resmi Ýletiþim Sponsoru Vodafone ve Resmi Taþýyýcý DHL Express, Servis Sponsorlarý Ergo Sigorta, Fida Film ve GFK da destek veriyor.

 

Bienalin tanýtým kampanyasýný, TWBA hazýrladý.

 

Ýstanbul Tasarým Bienali basýn toplantýsýnýn mekân donatýmý ve mobilyalarý, tasarým ürünler ile Neotek, içki desteðiKavaklýdere þaraplarý vepeyzaj desteði isePeyzaj Center tarafýndan saðlandý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.