Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TÜRKÝYE'YLE AMERÝKA ARASINDA 'YENÝ ORTAKLIK'

TÜRKÝYE'YLE AMERÝKA ARASINDA 'YENÝ ORTAKLIK'

  Bu haber 08 MAYIS 2012, SALI 18:22:07 eklenmitir.
TÜRKÝYE'YLE AMERÝKA ARASINDA 'YENÝ ORTAKLIK' Dýþ Ýliþkiler Konseyi, Türkiye’yle Amerika’nýn stratejik iliþkilerini gerçeðe dönüþtürebilmesi için yeni bir ortaklýk kurmasý gerektiðini öneriyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Amerika’nýn önde gelen düþünce kuruluþlarýndan Dýþ Ýliþkiler Konseyi, “Türk Amerikan Ýliþkileri: Yeni Bir Ortaklýk” baþlýklý raporunu yayýnladý. Rapor, eski Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright ve eski Ulusal Güvenlik Danýþmaný Stephen Hadley baþkanlýðýnda 23 üyeli bir çalýþma grubu tarafýndan kaleme alýndý.

Raporda, Türkiye’nin ‘geliþmekte olan bölgesel ve küresel bir güç olduðu ve Amerika gibi ciddi bölgesel sorunlarla karþý karþýya olduðu’ yazýyor. Bu nedenle, Dýþ Ýliþkiler Konseyi, Türkiye’yle Amerika’nýn stratejik iliþkilerini gerçeðe dönüþtürebilmesi için yeni bir ortaklýk kurmasý gerektiðini öneriyor. Konsey, yeni ortaklýðýn hem iki ülkenin ortak çýkarlarýný hem de Türkiye’nin artan ekonomik ve siyasi konumunu göz önünde bulundurmasý gerektiðini vurguluyor.

Dýþ Ýliþkiler Konseyi raporunda yeni ortaklýðýn geliþtirilmesi için Washington’la Ankara’nýn bazý ilkeleri benimsemesi gerektiði yazýyor: Taraflarýn birbirlerinin çýkarlarýna saygý göstermesi, karþýlýklý güvenin tesis edilmesi, ortak amaçlar ve stratejiler üzerinde yakýn temasýn sürdürülmesi, dýþ politikada sürprizlerden kaçýnýlmasý ve Washington ve Ankara arasýndaki kaçýnýlmaz görüþ ayrýlýklarýnýn tespit edilip yönetilmesi.

Raporda, Türkiye’nin Amerika’nýn geleneksel Avrupalý müttefikleriyle ayný konumda olmasa da, iliþkilerin geliþtirilmesi ve olgunlaþtýrýlmasý için stratejik gerekçeler bulunduðu vurgulanýyor.

Raporda, Türkiye’nin daha demokratik, daha kalkýnmýþ ve siyasi olarak hiç olmadýðý kadar etkili bir konuma geldiði belirtilirken, iç sorunlara da dikkat çekiliyor, ancak bazý uygulamalarýn Türkiye’de demokrasi konusunda soru iþaretleri yarattýðýna dikkat çekiliyor. Kurul, bu uygulamalarý þöyle sýralýyor: Gazetecilerin yargýlanmasý ve alýkonmasý, hükümete karþý komplo oluþturduklarý iddiasýyla kuþku uyandýran ve ucu açýk bir þekilde ordu mensuplarý ve diðer kiþilerin peþinden gidilmesi; bazý Türk liderlerin liberal olmayan eðilimleri, Kürt meselesi ve yeni anayasa konusunda ilerleme saðlanmamasý.

Dýþ Ýliþkiler Konseyi bünyesinde oluþturulan çalýþma grubu, Türkiye’nin Amerika’da iyi anlaþýlmadýðýný, bu sorunun giderilmesi için çalýþacaklarýný bildiriyor. Çalýþma grubu, “Gücüyle, zayýf noktalarýyla, hedefleriyle yeni Türkiye’nin daha iyi anlaþýlmasýný; bölgesel ve küresel rolünün deðerlendirilmesini amaçladýklarýný ve Türk Amerikan baðlarýnýn geliþtirilmesi ve derinleþtirilmesi için önerilerde bulunacaklarýný” belirtiyor.

Raporu hazýrlayan çalýþma grubunda eski Amerikalý yetkililer, akademisyenler ve iþletme yöneticileri bulunuyor. Projenin direktörlüðünü Dýþ Ýliþkiler Konseyi Ortadoðu uzmaný Steven Cook yürütüyor. Bugün New York’ta kamuoyuna açýklanan rapor yarýn Washington’da düzenlenecek bir toplantýda ele alýnacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.