Bu plan kýsaca Buffett Kuralý olarak biliniyor. Milyarder yatýrýmcý Warren Buffett’ýn önerisi olan plan, yýlda en az 1 milyon dolar gelir elde eden Amerikalýlarýn vereceði gelir vergisini yükseltmeye dayanýyor.

Yatýrýmcý Whitney Tilson varlýðýný Amerika’yla paylaþmak istiyor: “Ülkenin en zengin yüzde birlik kesiminin zorluk çektiðini söylemek zor.”

Sekreteri Kelli Alires ve Whitney Tilson, Buffett Kuralý’ný destekleyen Vatansever Milyonerler grubunun bir parçasý.

Whitney Tilson, “Brüt gelirim sekreterimin 39 katý. Yüzde 39 demiyorum; 39 kat daha yüksek. Sekreterimin verdiði gelir vergisi oraný yüzde 33,4, benimkiyse ayný hesaplamalara göre yüzde 24, 6. Benim gelirim Kelli’ninkinin 39 katý olmasýna raðmen Kelli’nin vergi oraný benimkinden yüzde 36 oranýnda daha yüksek,” diyor.

Kelli Alires, “Milyonerlerin vergi oranýnda kesinti yapýlmamalý. Bu hiç adil olmaz,” diyor.

Buffett Kuralý, milyarder yatýrýmcýnýn ödediði yüzde 17’lik vergi oranýný sekreterinin ödediði yüzde 29’la kýyaslamasýndan sonra daha da popüler oldu: “Benim gibi zenginler çok daha fazla vergi vermeli.”

Baþkan Obama da ayný fikirde. Bu nedenle de yýlda bir milyon dolardan fazla kazananlarýn gelirinin yüzde 30’unu federal hükümete vermesini öneriyor: “Harekete geçme zamaný geldi.”

Buffett ve diðer birçok zengin Amerikalý kazanýmlarýný yatýrýmla elde ettikleri için daha az oranda vergi veriyor. Ödedikleri sermaye vergisiyse sadece yüzde 15.

Cumhuriyetçiler bu kuralýn iþverenleri yeni iþ alaný açmaktan caydýracaðýný savunuyor. Buffett Kuralý’ný Obama’nýn zenginlere saldýrýsý olarak tanýmlayan Arizona Senatörü Jon Kyl, vergi artýþýnýn yasalaþmasýný engellemeye çalýþýyor: “Obama, vergi artýþý ekonomiye zarar verse de sýrf zengin olduklarý için baþka kesimlerden daha çok vergi vermesi gerektiðini düþünüyor.”

Tilson ayný fikirde deðil: “Bu durum sýnýflar arasýnda çatýþmayla deðil, saðduyu ve adaletle ilgili. Sekreterimden 39 kat daha fazla kazanmama raðmen onun yüzde 36 daha fazla gelir vergisi ödemesini kimler doðru bulabilir…Bu durumun sýnýf savaþýyla ilgili olmadýðýný belirtmekte fayda var.”

Tilson, Buffett Kuralý’nýn kesinlikle hayata geçirilmesi gerektiðini söylüyor.