Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKA'DAKÝ TÜRKLERE “SÝYASÝ KATILIM” ÇAÐRISI

AMERÝKA'DAKÝ TÜRKLERE “SÝYASÝ KATILIM” ÇAÐRISI

  Bu haber 15 Nisan 2012, Pazar 15:36:52 eklenmitir.
AMERÝKA'DAKÝ TÜRKLERE “SÝYASÝ KATILIM” ÇAÐRISI Türk Amerikan Koalisyonu Baþkaný Lincoln McCurdy, Kongre’de seslerini duyurmak isteyen Türk asýllý Amerikalýlara siyasi sürece katýlým ve özellikle de siyasi kampanyalara baðýþ yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

McCurdy, her yýl düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Liderlik Konferansý’nýn Washington’da yapýlan 32’inci oturumunun açýlýþýnda konuþtu. Üç gün sürecek toplantýlar dizisi, Amerika’da yaþayan Türkleri siyasi anlamda liderlik ve taban örgütlenmelerine teþvik etmeyi amaçlýyor.

McCurdy, siyasetçilerin seçim kampanyalarýna baðýþ yapýlmasýnýn Türkiye’de alýþýlageldik bir uygulama olmamakla birlikte Amerikan siyasetinde geçerli bir kavram olduðunu söyledi. Amerika’da faaliyet gösteren dört siyasi eylem komitesinin (PAC), bu seçim döneminde 300 bin dolarýn üzerinde baðýþ toplamayý amaçladýðýný söyleyen McCurdy, “Önümüzdeki seçim kampanyalarýna hedef, 1 milyon dolar toplamak,” diye konuþtu.

Kongre’de Türkiye aleyhine birçok tasarý çýktýðýný hatýrlatan Türk Amerikan Koalisyonu Baþkaný Lincoln McCurdy, bunlarýn Amerikalý politikacýlarýn Türkiye’yi yeterince tanýmamasýndan kaynaklandýðýný belirtti. McCurdy, “Halen Amerikan Kongresi’nde Türk Dostluk Grubu üyesi 137 üye olduðunu ve bunlarýn Amerika’nýn 50 eyaletinden 37’sini temsil ettiðini” vurguladý.

300 milyon nüfusu olan Amerika’da Türk asýllýlarýn sayýsý 300 ila 500 bin arasýnda olduðu tahmin ediliyor. Ancak bunlarýn kaçýnýn Amerikan vatandaþý, kaçýnýn yasal göçmen ve kaçýnýn kaçak olduðu bilinmiyor. Amerikan siyasi sürecine katýlým ise, vatandaþlýk gerektiriyor.  McCurdy’nin sözünü ettiði “1 milyon dolarlýk kampanya baðýþý” hedefiyse 10 bin Türk’ün 100 dolarlýk, 100 bin Türk’ün ise 10 dolarlýk katýlýmýný gerektiriyor.

“Taban örgütlenmelerinin” altýný çizen Lincoln McCurdy, Amerikan vatandaþý Türklerin siyasi kampanyalara baðýþ yapmaktan çekinmemesi gerektiðini vurguladý, bunun hem Türk seçmenlerin Kongre üyeleriyle doðrudan görüþmelerini kolaylaþtýracaðýný, hem de uzun vadede Türkiye ve Amerika arasýnda mevcut ve tarihi konularda daha dengeli diyalog kurulmasýna yardýmcý olacaðýný savundu.

Siyasi kampanya baðýþlarýnýn seçmenle siyasetçiyi yakýnlaþtýracaðýný söyleyen Lincoln McCurdy, bu þekilde Amerikalý siyasetçilerin “bölgesel sorunlarýn gerçekleriyle tanýþma fýrsatý” yakalayacaðýný kaydetti. Ermeni sorunuyla ilgili Kongre’de çok sayýda tasarýnýn gündeme geldiðini hatýrlatan Lincoln McCurdy, “Acaba siyasetçiler Türklerin Balkan Savaþý’nda çektiklerini biliyorlar mý?” diyerek, bu konularýn Kongre üyelerine daha iyi anlatýlmasý gerektiðini vurguladý.

 

American Turkish Coalition
Türk Amerikan Koalisyonu Baþkaný Lincoln McCurdy

 

Türk Amerikan Koalisyonu Baþkaný McCurdy’ye göre tüm bu faaliyetler uzun vadede Türk asýllýlarýn Amerikan Kongresi’ne seçilmesinin önünü de açabilir. McCurdy, “Biri Demokrat, diðeri Cumhuriyetçi Partili en az iki Türk Kongre’ye girmeli,” diye konuþtu.

Amerika’da seçimle iþbaþýna gelen Türk asýllýlarýn sayýsý son derece az. Þimdiye kadar hiçbir Türk, eyalet meclisi ya da federal düzeyde Kongre’ye seçilebilmiþ deðil. Maryland eyaletinde yaþayan Osman "Oz" Bengur, iki defa Demokrat Parti Kongre üyeliði için iki kez giriþimde bulunsa da, önseçimleri aþamadý.

Uluslararasý Liderlik Konferansý, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (FTAA), Türk Amerikan Kültür Merkezleri gibi Türk derneklerinin yaný sýra, Amerika Azerbaycan Topluluðu, Azerbaycan Amerikan Konseyi gibi kuruluþlarýn ortak giriþimi altýnda düzenleniyor.

Bugünkü oturumun açýlýþýnda konuþan konferans baþkaný ve ATAA üyesi Günay Evinch ise Amerika’daki Türklerin (ve Türkiye’nin) çýkarlarýný korumak amacýyla “üç boyutlu” bir sistem oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Evinch, Türklerin siyasi katýlýmýný lobicilik, seçim kampanyalarýna baðýþ ve hukuk yollarý üzerinden saðlamaya çalýþtýklarýný kaydetti.

Türk asýllý Amerikalýlarý siyasi süreçte daha aktif rol almaya teþvik eden toplantýlarýn üçüncü gününde gençleri de kapsayan etkinlikler yapýlýyor. Bu yýlki toplantýda, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namýk Tan, Kongre’deki Türk Amerikan Dostluk Grubu Baþkaný Cumhuriyetçi Partili Kuzey Carolina Milletvekili Virginia Foxx ve Young Turks adlý siyasi tartýþma programýnýn sunucusu Cenk Uygur birer konuþma yapacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.