Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AMERÝKA TÜRK YATIRIMCILARI BEKLÝYOR

AMERÝKA TÜRK YATIRIMCILARI BEKLÝYOR

  Bu haber 08 Nisan 2012, Pazar 16:16:31 eklenmitir.
AMERÝKA TÜRK YATIRIMCILARI BEKLÝYOR Amerika Ticaret Bakaný John Bryson, Türk þirketlerini ülkesinde yatýrým yapmaya çaðýrdý. Washington’da, Amerikan Ýlerleme Merkezi (Center for American Progress) ve TUSKON (Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayicileri Konfederasyonu) tarafýndan düzenlenen bir toplantýda konuþan Bakan, Türkiye’nin ekonomik alandaki baþarýlarýný sýraladýktan sonra, “Türk iþadamlarýna mesajým açýk, Amerika’ya yatýrým yapmanýzý bekliyoruz,” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

“Güçlenen Türk-Amerikan Ekonomik Ýþbirliðini Geliþtirme Yollarý” konulu toplantýda konuþan Bakan Bryson, Türkiye’nin artýk küresel alanda ekonomik lider haline geldiðini vurguladý,  “zaman Türkiye’nin zamanýdýr” dedi.“2023 hedefi tutturulabilir”

Ticaret Bakaný John Bryson, son 10 yýlda kiþi baþýna düþen gelirini üç kat arttýran Türkiye’nin, Cumhuriyet’inin kuruluþunun 100. Yýldönümü olan  2023’de ilk 10 büyük ekonomi arasýna girme hedefine ulaþmasýnýn da artýk mümkün olduðuna dikkati çekti.  Amerikalý bakan ikili ekonomik ve ticari iliþkilerin geleceðinin parlak olduðunu da söyledi.  Bakan,  “Ýkili ticaret geçen yýl 20 milyar dolara ulaþtý. Bu güzel bir geliþme ama daha fazlasý olabilir. Ýki taraf arasýndaki ticareti arttýrabiliriz. Haziran sonunda Türkiye’de yapýlacak bir sonraki çerçeve toplantýsýna ben de katýlacaðým. Bakan Yardýmcým, Michael Camunez þu an Türkiye’de bu toplantýnýn hazýrlýk görüþmelerini yapýyor.  Ama sadece hükümet yetkililerinin temasta olmasý yetmez, iþ dünyasýnýn liderleri de daha fazla temasta olmalý.”

“Güçlerimizi birleþtirelim” 

Ticaret Bakaný Bryson, iki ülkenin güçlü yanlarýný birleþtirerek hareket etmesinin karþýlýklý yarar saðlayacaðýný da vurguladý.  Ticaret Bakaný, “Türkiye’nin, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoðu pazarlarýna eriþimi güçlü. Amerika ise güçlü bir patent sistemine ve saðlam bir tedarik zincirine sahip. Farklý alanlardaki güçlerimizi birleþtirebilir, bu þekilde ortak refahýmýzý arttýrmak üzere yeni yollar bulabiliriz,” dedi.

“Türk yatýrýmcýlarý Amerika’ya bekliyoruz”

Bakan John Bryson, karþýlýklý yatýrýmlarý güçlendirmenin gerekli olduðuna da vurgu yaptý. Bryon, “Amerika’nýn Türkiye’deki doðrudan yatýrýmlarý 6 milyar Dolar seviyesinde. Amerika’dan Türkiye’ye daha fazla yatýrým yapýlabilir. Amerika’daki Türk yatýrýmlarý ise göreceli olarak az, ama son zamanlarda bu alanda artýþ görüyoruz. Türk iþadamlarýna mesajým çok açýk :”Amerika’ya yatýrým yapmanýzý bekliyoruz.”

SelectUSA Zirvesi’ne davet


 Türk iþadamlarýný Amerika’da yatýrým konusunu deðerlendirmeye çaðýran bakan, bu konuya ilgi duyan firmalarý Washington’da ilki yapýlacak SelectUSA Zirvesi’ne davet etti. Bryson, SelectUSA programý kapsamýnda Amerika’da yatýrým yapmayý düþünen firmalara yatýrým öncesi ve sonrasýnda danýþmanlýk ve destek hizmetleri verdiklerini de hatýrlattý.

 

Bakan Bryson, Amerikan þirketlerinin de Türkiye’de özellikle yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve altyapý alanlarýnda artan ihtiyacýn karþýlanmasýnda rol oynayabileceðini kaydetti.

 

“Türkiye’de iþ ortamý yeterince þeffaf ve öngörülebilir deðil”

Konuþmasýnýn önemli bir bölümünde, Türk ekonomisinden övgüyle bahseden Bakan Bryson, iki taraf arasýndaki iþbirliðini sýkýntýya sokan bazý konulara da deðindi. Amerikalý yetkili, sorunlu olarak gördüðü alanlarý þöyle sýraladý: “Türkiye’deki yasal ortam tam olarak þeffaf ve öngörülebilir deðil. Yeni yasalar, yönetmelikler önceden haber verilmeden, ilgili taraflarýn görüþü alýnmadan yürürlüðe konulunca bu, þirketleri hazýrlýksýz yakalýyor.  Ayrýca hala bazý sektörlere girmek zor, özellikle de ilaç sektörüyle tarýmda bu durum  geçerli. Yine ayný þekilde Türkiye’nin patent ve telif haklarý sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Bazý Amerikan þirketleri ticari marka veya patent konusunda haklarýnýn ihlal edildiðini, yazýlým ve Internet korsanlýðýna maruz kaldýklarýný söylüyor. Ama Türkiye bu konunun üzerine gidiyor, bu iyi bir geliþme.”

Bakan Bryson Türkiye’deki iþ ortamýnýn daha istikrarlý, daha öngörülebilir ve daha yatýrýmcý dostu olmasýnýn her iki tarafa da yarar getireceðini bildirdi.

Ticarette denge ve artýþ arayýþý


 

 


Toplantý sonrasýnda sorularýmýzý yanýtlayan TUSKON Yönetim Kurulu Baþkaný Rýzanur Meral de ikili ticarette denge ve hacim artýþýný saðlayýcý çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini söyledi. Meral, “Amerika, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptýðý yedinci, en fazla ithalat yaptýðý dördüncü ülke. Amerika’nýn, Türkiye’nin ihracatýndaki payý %4,6 bu çok küçük bir rakam. Gerçi son yýllarda artýþ oldu, bizim Amerika’ya ihracatýmýz %23, Amerika’nýn ithalatý %33 arttý, ama neticede yapýlan ticaretin %20’si Türkiye’den satýþ, %80’i Türkiye’ye satýþ. Bu dengeyi deðiþtirecek ve hacmi geniþletecek çalýþmalar yapmak lazým,” dedi.

 

Rýzanur Meral bu çerçevede TUSKON olarak iþadamlarý arasýndaki iliþkileri güçlendirme amacýyla 2012’nin ilk yarýsýnda 23 farklý heyeti Amerika’nýn 21 farklý eyaletine göndermeyi hedeflediklerini ve ilk dört ayda 12 delegasyonun planlanan temaslarý tamamladýðýný da sözlerine ekledi.

Serbest ticaret anlaþmasý beklentisi


TUSKON Yönetim Kurulu Baþkaný Rýzanur Meral, ikili ticarette dengenin saðlanmasý ve hacmin geniþletilebilmesi için Amerika ile serbest ticaret anlaþmasý imzalanmasý umudunda olduklarýný da vurguladý. Meral, Türkiye’nin Avrupa Birliði ile yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde Amerika ile serbest ticaret anlaþmasý (STA) imzalamasýnýn tam olarak önünün açýk olmamasý nedeniyle STA benzeri farklý anlaþmalar yapýlabileceðinin altýný çizdi.

TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral, özellikle son küresel mali kriz sonrasýnda tüm ülkelerin ihracata daha fazla önem vermeye baþladýklarýný bu çerçevede Türkiye’nin Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki ticari baðlarýnýn önem kazandýðýný söyledi; Amerikalýlarýn bu pazarlara girme konusunda yaptýklarý ortaklýk tekliflerini deðerlendirdiklerini de söyledi.
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.