Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
SÝYAH GENCÝN ÖLDÜRÜLMESÝ OLAYI BÜYÜYOR

SÝYAH GENCÝN ÖLDÜRÜLMESÝ OLAYI BÜYÜYOR

  Bu haber 27 Mart 2012, SALI 16:49:35 eklenmitir.
SÝYAH GENCÝN ÖLDÜRÜLMESÝ OLAYI BÜYÜYOR Amerika Adalet Bakanlýðý geçen ay Florida eyaletinde siyah bir gencin öldürülmesinde ýrkçýlýk iddialarýný araþtýrýyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Siyah genç, beyazlarýn yoðun yaþadýðý sitede gezerken sitenin gönüllü bekçisi tarafýndan vuruldu. Florida’da gelecek ay toplanacak mahkeme eldeki delilleri deðerlendirecek. Ancak olayýn geçtiði Sanford kentinde gerginlik büyüyor. Kent ýrkçýlýk ve meþru savunma tartýþmalarý arasýnda tüm Amerika’nýn ve dünyanýn ilgi odaðý haline geldi.

Trayvon Martin adlý siyah genç gezdiði sitenin gönüllü bekçisi George Zimmerman tarafýndan vurularak öldürüldü. Martin yaðmurlu bir gecede babasýnýn evine doðru yürürken site Zimmerman tarafýndan görüldü. Zimmerman daha sonra Polis Acil’i aradý. Ýþte Polis Acil kayýtlarý:

- “Bu adam tekin birine benzemiyor, uyuþturucu almýþ olabilir. Bu tipler her zaman sýyýrmasýný beceriyor.”
- “Ýzlemeye mi aldýnýz mý?”
- “Evet.”
- “Peki, sizin izlemenize gerek yok.”

Ancak Zimmerman Martin’i izlemeye devam etti. Daha sonra çevre halký önce baðrýþma, ardýndan silah sesi duydu. Kadýn, “Evimin önünde boðuþuyorlardý. Sonra biri baðýrdý ve ardýndan silah sesi geldi,” diye konuþtu.

Zimmerman olaydan sonra polise verdiði ifadede saldýrýya uðradýðýný ve meþru savunma hakkýný kullandýðýný söyledi. Polis Zimmerman hakkýnda suç duyurusunda bulunmadý. Florida eyaleti yasalarý, kiþilere evlerinde olmasalar bile meþru savunma ve öldürme yetkisi veriyor. Ancak Martin’in anne-babasý olayýn meþru savunma olmadýðýný, oðullarýnýn yalnýzca siyah olduðu için öldürüldüðünü savunuyor. Baba Tracy Martin, “Eðer orada dolaþan beyaz biri olsaydý durdurulmayacaktý. Yanýna bile yaklaþmayacaklardý,” diye konuþtu.

Zimmerman’ýn ailesiyse çocuklarýnýn ýrkçý olmadýðýný söylüyor. Ancak siyah Amerikalý toplum, gençlerinin potansiyel suçlu olarak görüldüðünde ýsrarlý.

Olayý ilk soruþturmaya alan Sanford Emniyeti de þimþekleri üzerine çekti. Belediye Baþkaný Jeff Triplett “Eðer hata varsa bunu bulacak gerekeni yapacaðýz,” dedi. Schaefer:

Yetkililer, Zimmerman’ýn Martin’i öldürmeden önce kendisine ýrkçý ifade kullandýðý iddiasýný dikkate almadýklarýný kabul ediyor. Hukukçu Bill Schaefer, “Diðer kanýtlar da dikkate alýndýðýnda böyle bir ifade kullanýlmýþ olmasý durumunda, olayýn bir nefret suçu olarak incelenmesi gerekebilir,” diyor.

Yetkililer, Martin’in kýz arkadaþýnýn da ifadesine baþvurmamýþ. Ancak telefon kayýtlarý, ölümünden çok kýsa bir süre önce Martin’in kýz arkadaþýyla konuþtuðunu ve birinden kaçmaya çalýþtýðýný söylediðini ortaya çýkardý. Martin ailesinin avukatý Ben Crump, “Trayvon Martin’in saldýrgan olmasý akýl almaz bir iddia. Artýk tüm kanýtlara sahibiz, böyle bir iddia söz konusu bile olamaz,” diyor.

Trayvon Martin öldürüldüðünde 17 yaþýndaydý

Sanford’da gerginlik büyüyor. Her gün medeni haklar eylemcileri gösteri düzenliyor. Sosyal paylaþým siteleri de halkýn dikkatini bu olaya çekiyor. Zimmerman’ýn tutuklanmasý için bir milyondan fazla imza toplandý. Olayýn þokunu atlatamayan Trayvon Martin’in annesi Sybrina Fulton , “Anlamýyorum, bu adam niye tutuklanmadý. Hiç olmazsa suç duyurusunda bulunun, bir mahkemeye çýksýn, suçlu olup olmadýðýna karar verilsin,” diye konuþtu.

Ne olursa olsun Fulton’ýn oðlu geri gelmeyecek. Ama Trayvon Martin olayýyla ilgili soruþturma, kiþilere meþru savunma ve öldürme yetkisi veren yasayý da tartýþmaya açtý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.