Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
BÜTÜN DÝNLERÝN ORTAK HOCALI ÇAÐRISI!

BÜTÜN DÝNLERÝN ORTAK HOCALI ÇAÐRISI!

  Bu haber 24 Subat 2012, Cuma 11:17:39 eklenmitir.
BÜTÜN DÝNLERÝN ORTAK HOCALI ÇAÐRISI! “ Hocalý Soykýrýmý, Azerbaycan’daki dini temsilcileri ortak bir çaðrýda birleþtirdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

“ Hocalý Soykýrýmý, Azerbaycan’daki dini temsilcileri ortak bir çaðrýda birleþtirdi. Kafkas Müslümanlarý Ýdaresi Baþkaný Allahþükür Paþazade, dün Hocalý Soykýrýmýnýn dünyada tanýnmasý için Azerbaycan’da bulunan dinlerin temsilcileriyle ortak bir bildiri yayýnladý. „

 

 “Dünya Halklarýna, Devlet Baþkanlarýna, Parlamentolara ve Uluslararasý Teþkilatlara Müracaat”  baþlýðýyla verilen ve “Tek Olan Allah’ýn Adýyla” ortak sözüyle baþlayan bildiriye; Kafkas Müslümanlarý Ýdaresi Baþkaný Þeyhülislam Allahþükür Paþazade öncülüðünde, Rus Provaslav Kilisesi Piskoposu Aleksandr Ýþenin, Azerbaycan Yahudileri Baþkaný Semyon Ýxiilov, Roma Katolik Kilisesi Azerbaycan Temsilcisi Vladimir Fekete ortak imza attýlar.

Bildiride; 20 yýl önce kadýn, erkek, genç, yaþlý ve çocuk demeden 613 masum insanýn hunharca katledilmesinin, 1275 insanýn esir alýnarak aðýr iþkencelere maruz kalmasýnýn bir insanlýk suçu olduðu ifade edildi. Ancak her þey apaçýk ortadayken dünyanýn birçok devletlerinin ve uluslararasý teþkilatlarýnýn bu soykýrýma sessiz kalmasýnýn kabul edilemez olduðu da üzülerek beyan edildi.

Ayrýca bildiride; insanlýðýn sözde soykýrýmlarý, tüm beþeriyete karþý iþlenmiþ cinayetler olarak nefret damgasý ile damgalarken, Hocalý gibi aþikar ve belgeli bir soykýrýma kayýtsýz kalmasý anlaþýlamaz bir tutum olarak deðerlendirilmiþ, en kýsa zamanda sorumlularýn insanlýk önünde cezalarýný bulmalarý gerektiði bildirilmiþtir.

Bildiri;  “Biz, din görevlileri olarak tüm dünyaya barýþ, huzur ve refah dilerken bu soykýrýmý hatýrlatmayý borç biliyor, Rabbimize de bu konuda en büyük borcumuzun adaletin saðlanmasý olduðunu ifade ediyoruz. Tüm dünyayý bu katliamý tanýmaya çaðýrýyoruz.” ifadeleri ile sona erdi.

Ýmzalarýn Ýnsanlýðý Temsil Kabiliyeti

Bildiriye imza atan din adamlarý, Müslüman, Hýristiyan Katolik, Hýristiyan Ortodoks ve Musevi toplumlarýnýn temsilcileri olarak Gregoryen Ermeniler dýþýndaki tüm Azerbaycanlýlarýn dini liderliði görevini yürütüyorlar. Dolayýsýyla bildiriye atýlan imza, din adamlarýnýn baðlý olduklarý kurumlar dikkate alýndýðýnda Ermeniler dýþýnda dünyadaki tüm ehl-i kitap din mensuplarýnýn Hocalý Soykýrýmýný kýnamasý anlamýna geliyor. 

Bu geç kalmýþ insani haykýrýþ, tarihte ilk kez gerçekleþiyor.

Haber: Þükrü Alnýaçýk, Bünyamin Çil, Kürþat Tecel


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.