Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
MÜGE ANLI ' YA ANINDA REYTÝNG ÞOKU

MÜGE ANLI ' YA ANINDA REYTÝNG ÞOKU

  Bu haber 14 KASIM 2011, Pazartesi 10:58:54 eklenmitir.
MÜGE ANLI ' YA ANINDA REYTÝNG ÞOKU Depremin ardýndan yaptýðý açýklama ile kamuoyundan büyük tepki toplayan Müge Anlý'nýn programý da büyük rating kaybý yaþadý...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Depremin ardýndan yaptýðý açýklama ile kamuoyundan büyük tepki toplayan Müge Anlý'nýn programý da büyük rating kaybý yaþadý...

Müge Anlý, depremin ardýndan yaptýðý açýklama ile kamuoyundan büyük tepki topladý. Söz konusu tepkiler, Anlý’nýn program ratingini de aþaðý çekti.

Deprem sonrasýnda, programýnda yaptýðý konuþma ile adeta medyada da bir depreme neden olan “Müge Anlý’nýn programýnýn izlenme oranlarýnda bir deðiþiklik oldu mu?” sorusundan yola çýktýk ve Mercek’te bu hafta bu konuya odaklandýk. Ýþte Müge Anlý ile Tatlý Sert’in son haftalardaki reyting karnesi…

TV ekranlarýnýn ünlü sunucusu Müge Anlý, 24 Ekim Pazartesi günü ATV’de ekrana gelen ‘Müge Anlý ile Tatlý Sert’ adlý programýnda yaptýðý açýklamalarla, þüphesiz kolay kolay hafýzalardan silinmeyecek tarihi bir konuþmaya imza attý.

19 Ekim’de Hakkari Çukurca’da gerçekleþtirilen terör saldýrýsý gündemdeki sýcaklýðýný korurken, 23 Ekim Pazar günü Van’da meydana gelen 7.2 þiddetindeki deprem Türkiye için adeta bir yýkým oldu. Terörden depreme hýzlý bir geçiþ yaþanýrken gözler Van’dan gelecek haberlere çevrildi. Olaðanüstü her durumda adeta ayrý bir sýnavdan geçen medya, bu süreçte de ciddi bir sýnavdan geçti. Özellikle sosyal medya, deprem bölgesine yönelik haberler ve depremzedeler için düzenlenen yardým kampanyalarýyla bu zor günlerin en önemli aktörlerinden biri oldu. Genel itibariyle kardeþlik, birlik-beraberlik ve yardýmlaþma unsurlarýnýn öne çýktýðý bu yoðun gündemde, ayrýmcý ve nefret içeren söylemler de çeþitli mecralarda yanký buldu. Ancak þüphesiz en çok tepki çeken konuþmayý Müge Anlý yaptý.

Ne demiþti?

ATV’deki ‘Müge Anlý ile Tatlý Sert’ adlý bir programýnda Anlý, 24 Ekim Pazartesi günü yani depremden hemen bir gün sonra canlý yayýnda þunlarý söyledi:

"Herkes haddini bilecek. Yeri geldi mi taþ atacaksýn, Mehmetçik’i kuþ avlar gibi avlayacaksýn sonra zor günlerde caným cicim deyip, yardým isteyeceksin. O polisler hemen yardýmýna koþtu oradakilerin. O taþ atanlarýn eli kýrýlsýn. Askerlerimize polislere zeval vermesin"

Medyada deprem

Müge Anlý’nýn sarf ettiði bu sözler, daha o gün içerisinde internet sitelerinde hýzla yayýldý. Sosyal medyaya Müge Anlý’ya yönelik tepki dolu mesajlar yaðdý. Hem çeþitli duyarlý çevrelerden hem de medyanýn kendi içerisinden yüzlerce olumsuz eleþtiri alan Anlý hakkýnda yazýlanlar, Anlý’nýn medyada yarattýðý depremi ortaya koydu. Birçok basýn ve meslek örgütü Anlý’yý ayrýmcý ve nefret içeren sözlerinden dolayý kýnarken bazý örgütler de Anlý hakkýnda dava açtý.

Ýzleyici tepkisi reytinglere nasýl yansýdý?

“O meþhur konuþmasýnýn ardýndan Müge Anlý’nýn reytinglerinde bir deðiþim oldu mu?” sorusundan yola çýktýk ve SBT’nin verilerini baz alarak, Anlý’nýn programýnýn geçtiðimiz hafta sonuna kadar yayýnlanan programlarýnýn izlenme oranlarýný inceledik.

1. Hafta

“Müge Anlý ile Tatlý Sert” adlý programýn, 24 Ekim Pazartesi - 11 Kasým Cuma tarihleri arasýndaki izlenme oranlarýna bakýldýðýnda, izleyici tercihlerinde düzensiz ama belirgin bir düþüþ göze çarpýyor. Anlý’nýn o sözleri söylediði 24 Ekim tarihli program, reyting listesinde 25.(2.72) sýrada yer alýrken onu izleyen Salý günü 18. sýraya yükseldi. (3.18) Bir sonraki gün yani Çarþamba günü ise 23. (2.98) sýrada yer buldu. Perþembe günü ise program 20. (2.6) sýraya yükseldi. O haftanýn son programý ise listede 27. sýraya (2.0) geriledi. Ýlk haftanýn reyting oranlarýna göre, medyada iyice yayýlan konu Anlý’ya önce reyting getirdi ancak daha sonra hýzlý bir düþüþ yaþandý.

2. Hafta

Anlý’nýn konuþmasýnýn, gündemdeki yerini yavaþ yavaþ farklý konulara býrakmaya baþladýðý ikinci haftanýn baþýnda program haftaya 25. (2.7) sýrada baþladý. 4 Kasým Cuma gününe kadar düzenli olarak geriye düþen program, haftayý 30. (2.71) sýrada kapattý.

Bayram haftasýnda ise program sadece 10 ve 11 Kasým tarihlerinde yayýnlandý. Müge anlý ile Tatlý Sert, Perþembe günü 26. (2.1) sýrada yer bulurken Cuma günü son 3 haftanýn en düþük rakamýný gördü ve 32. (2.62) sýrada yer buldu.

Belirlenen tarihler arasýnda incelenen reytng verileri, Anlý’nýn programýnýn 25. sýradan 32. sýraya gerileyerek 7 puan kaybettiðini ortaya koydu.

*Parantez içleri, reyting deðerini göstermektedir.

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / DEMET ÇAHA / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrupETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.