Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Koronavirüs tablosu... Rekor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 13 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
VADÝ O ÖLÜMÜ NASIL BÝLDÝ?

VADÝ O ÖLÜMÜ NASIL BÝLDÝ?

  Bu haber 13 KASIM 2011, Pazar 13:47:56 eklenmitir.
VADÝ O ÖLÜMÜ NASIL BÝLDÝ? Kurtlar Vadisi Kozinoðlu'nun öleceðini nasýl bildi? Rotahaber Yayýn Koordinatörü Ahmet Memiþ'in köþesine taþýdýðý ilginç iddialar...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kurtlar Vadisi Kozinoðlu'nun öleceðini nasýl bildi?
Rotahaber Yayýn Koordinatörü Ahmet Memiþ'in köþesine taþýdýðý ilginç iddialar...

Kaþif Kozinoðlu'nu kim, neden öldürdü?

Kozinoðlu'nun öldüðü haberini duyduðumda ilk aklýma gelen Kazým Koyuncu'nun bir þarkýsýnda sözlediði 'Yakýþýr mý bir kaçaða eceliyle ölmek' þeklindeki sözler oldu.

Ve gayri ihtiyari 'Yakýþýr mý Kozinoðlu gibi bir kara kutuya eceliyle ölmek?' diye mýrýldandým.

Yakýþmazdý...

Bu yüzden Kozinoðlu'nun ölümünü iyi okumak ve anlamak gerekiyor.

Önce MÝT mensubu olan ve OdaTV soruþturmasý çerçevesinde tutuklanan Kaþif Kozinoðlu kimdir, ona bakalým...

OdaTV soruþturmasý çerçevesinde tutuklanana kadar yurt içi ve yurtdýþýnda kritik pek çok yerde ve birimde görev yaptý. Adýný kamuoyu ilk olarak 6 yýl önce MÝT- Mafya-Yargýtay skandalýyla duydu.

Yani Kaþif Kozinoðlu, karmaþýk iliþkiler aðýnýn tam ortasýnda duruyordu.

Kozinoðlu'nun geçmiþini incelediðinizde; nerede derin bir yapýlanma varsa hepsinin ortasýnda ya da kýyýsýnda ismine rastlamanýz mümkün. Ergenekon, Balyoz, OdaTV ve hatta Sususurluða kadar uzanan yapýlanmalarýn içinde, hatta Alaattin Çakýcý'nýn adýnýn geçtiði cümlelerde dahi karþýnýza o çýkar.

Þaka gibi ama Kurtlar Vadisi'nde bile ona rastlarsýnýz. Bu Kurtlar Vadisi kýsmý ise çok ilginç. Yazýnýn sonunda okuduðunuzda çok þaþýracaksýnýz.

Konumuza dönersek, Kaþif Kozinoðlu son olarak da zaten OdaTV soruþturmasý çerçevresinde devletin güvenliðini tehlikeye atacak gizli belgeleri Soner Yalçýn ve arkadaþlarýna verdiði gerekçesiyle tutuklanarak Silivri'ye gönderilmiþti.

Anlayacaðýnýz Kozinoðlu, Ergenekon baþta olmak üzere birçok derin yapýlanmanýn kara kutusuydu. Konuþmasý halinde anlatacaklarý yakýn tarihimizde gizli kalmýþ birçok olayý aydýnlatacaðý gibi, þu anda Ergenekon ve OdaTV soruþturmalarýndan Silivri'de tutuklu bulunan birçok kiþinin de uzun süre orada kalmalarýný saðlayacak bilgilerdi.

Yani söz konusu derin yapýlanmalar için varlýðý büyük tehlike oluþturuyordu.

Ve bir gece aniden böyle bir insanýn ölüm haberini alýyorsunuz.

Hem de nereden?

Twitterdan..

Ölüm haberini ilk veren kim?

Kozinoðlu ile ayný koðuþta yatan Atilla Uður'un oðlu Oðuzhan Uður...

Peki Atilla Uður kim, ona bakalým.

Atilla Uður, Jandarma Genel Komutanlýðý Ýstihbarat Baþkanlýðý Teknik Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapan bir isim. Ergenekon iddianamesinde adý örgütün yöneticilerinden biri olarak geçiyor ve darbe giriþimlerinde görev almakla suçlanýyor.

Uður’la ilgili gizli tanýk ‘Aydost’un da ilginç ifadeleri de bulunuyoýr. Mesela Uður’un korucu ve PKK itirafçýlarýndan oluþan bir ekip kurduðunu ve yargýsýz infazlar yaptýðýný söylüyor.

Ve bu Atilla Uður'un oðlu Oðuzhan Uður, attýðý twitterda daha resmi bir açýklama yapýlmazken, Kozinoðlu'nun ölüm nedenini kalp krizi olarak açýklýyor.

Tam burada sormak gerekiyor...

Savcýlýk ifadesinde kulaklarýnýn az duymasýndan baþka þikayeti olmadýðýnýn altýný özellikle çizen Kozinoðlu nasýl kalp krizi geçiriyor?

Bu sorunun cevabýný bulmak için birkaç yýl geriye, 16 Eylül 2008 yýlýna dönmemiz gerekiyor.

O tarihte Atilla Uður ile ayný dönemde tutuklanan Ergenekon sanýðý Þener Eruygur, merdivenlerden düþüyor ve beyin kanamasý geçiriyor. Ayný zamanda boyun kemiklerinden biri de kýrýlýyor Eruygur'un.

Ölümden mucize eseri kurtulan Eruygur'u merdivenlerden iten ve bu hale getiren ise yine bir baþka Ergenekon tutuklusu. Eruygur'un merdivenlerden yuvarlanmadan önce 'baþýmýza sizin yüzünüzden bunlar geldi' dediði ise arþivlerde duruyor.

Peki tüm bunlar tesadüfle açýklanabilir mi?

Bu soruya evet diyenlere o zaman bir ayrýntý daha vereyim..

Dün akþam ölen (!) Kozinoðlu, 2004 yýlýnda bir rapor hazýrlýyor ve bunu dönemin MÝT Müsteþarý Þenkal Atasagun'a sunuyor. Raporda Kurtlar Vadisi'nin yapýmcýlarý Raci þaþmaz ve Osman Sýnav'ýn devlet-mafya-güvenlik güçleri arasýndaki iliþkilerle ilgili bilgi ve argümanlarý Jandarma Ýstihbarat Baþkan Yardýmcýsý Albay Hasan Atilla Uður'dan aldýðý belirtiliyor.

Þaþýrdýnýz deðil mi?

Þimdi soralým tekrar...

Kozinoðlu öldüðünde koðuþta yanýnda kim vardý ve ölüm haberini ilk kim vermiþti?

Tekrar yazalyým, yanýnda olan isim Hasan Atilla Uður ve ölüm haberini de medyadan ve yetkililerden önce duyuran kiþi oðlu Oðuzhan Uður...

Kafanýz çok mu karýþtý ve Kurtlar Vadisi'nin bu olayla ne ilgisi var mý diyorsunuz?

Hemen anlatayým.

Kurtlar Vadisi'nde yeni sezonunun ilk bölümünde bir karakter çýktý ortaya. Karakterin adý Kaþifoðlu.

Dizideki Kaþifoðlu karakteri birebir dün akþam ölen Kaþif Kozinoðlu karakterini canlandýrýyordu.

Peki Kurtlar Vadisi'nin son iki bölümünde ne oldu dersiniz?

Þimdi sýký durun...

Yeni sezonda diziye giren Kaþifoðlu karakteri için ölüm emri verildi.

Ve Kaþif Kozinoðlu ise Vadi'nin geçtiðimiz Perþembe günü yayýnlanan bu bölümden sadece 3 gün sonra öldü.

Þimdi yukarýdaki paragrafý tekrar okuyalým;

"Dün akþam ölen (!) Kozinoðlu, 2004 yýlýnda bir rapor hazýrlýyor ve bunu dönemin MÝT Müsteþarý Þenkal Atasagun'a sunuyor. Raporda Kurtlar Vadisi'nin yapýmcýlarý Raci þaþmaz ve Osman Sýnav'ýn devlet-mafya-güvenlik güçleri arasýndaki iliþkilerle ilgili bilgi ve argümanlarý Jandarma Ýstihbarat Baþkan Yardýmcýsý Albay Hasan Atilla Uður'dan aldýðý belirtiliyor."

Kafanýz daha çok mu karýþtý...

Bence hiç karýþmasýn.

Çünkü Kozinoðlu ne ilk ne de son olacak.

Bu ülke uçaðý kazayla (!) düþen parti baþkaný, kafasýna sýkarak intihar eden Özel harekat Daire Baþkaný, aracý kaza yapýp ölen Aselsan mühendisleri ve daha nice bu tür ölümler gördü..

'Kim?' sorusunu sormadýðýmýz ve cevabýný da alamadýðýmýz sürece görmeye de devam edecek...

O zaman þimdi tekrar soralým....

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.