Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
F-16'LAR MÝLLÝ OLUYOR

F-16'LAR MÝLLÝ OLUYOR

  Bu haber 09 KASIM 2011, Carsamba 01:54:48 eklenmitir.
F-16'LAR MÝLLÝ OLUYOR Türkiye, F-16’larýn bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malý parçalar ve silahlarý bu uçaklarda kullanabilecek. Baþka ülkelerin F-16’larýný modernize ederek para kazanabilecek.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye, F-16’larýn bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malý parçalar ve silahlarý bu uçaklarda kullanabilecek. Baþka ülkelerin F-16’larýný modernize ederek para kazanabilecek.

ABD merkezli Lockheed Martin firmasý tarafýndan üretilen ve tüm dünyada savaþ uçaklarýnda standart olarak kabul edilen F-16’lar için Türkiye’nin yýllardýr talep ettiði “kaynak kodlarý” sonunda geliyor. F-16’nýn uçuþ sistemi ve silahlarýný tamamen kontrol eden bilgisayar programý Amerika’nýn tekelindeydi. Þimdiye kadar 4 bin 200 adet üretilen ve dünyada ABD ve Ýsrail dahil 26 ülke tarafýndan aktif olarak kullanýlan savaþ uçaklarýndaki bu kýsýtlama nedeniyle, hava kuvvetlerinde F-16 bulunan ülkeler, bu uçaklarý modernize etmek istediklerinde mutlaka ABD’ye baþvurmak zorunda kalýyor, kendi fabrikalarýnda ürettikleri bombalarý, füzeleri ya da parçalarý da F-16’nýn bilgisayar sistemi bunlarý tanýmadýðý için kullanamýyordu. Ýþte bu kýsýtlama artýk Türk Hava Kuvvetleri için geçerli olmayacak. ABD’den tanesi 60 milyon dolara yeni sipariþ edilen 30 F-16C uçaðýyla birlikte envanterinde yaklaþýk 250 F-16 bulunan Türk ordusu bu alanda ABD ile birlikte dünyanýn en büyük F-16 filosuna sahip ülkesi oldu.

2.9 milyar $’lýk anlaþma

Ankara ile Washington arasýnda imzalanan modernizasyon anlaþmasý uyarýnca Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 213 adet F-16 savaþ uçaðý tanesi 5.2 milyon dolardan modernize edilecek. Toplam boyutu 2.9 milyar dolara ulaþan bu anlaþmanýn en önemli maddesi ise ABD’nin dünyada ilk kez F-16’larýn kaynak kodunu Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi oldu. Türkiye, Türk mühendislerin TAI’de bir F-16 sistem yazýlýmýný baþarýyla geliþtirmesinin ardýndan Washington’a uçaklarda bu sistemi kullanma isteðini iletmiþti. Obama yönetimi de bu talebe sýcak baktý ve ABD’n bu jesti sayesinde ASELSAN tarafýndan üretilen silah sistemlerinin F-16’larda kullanýlmasýnýn yolu açýlmýþ oldu. Türkiye, dünyada F-16 modernizasyonunda ABD’nin tekelini de bu sayede kýrmýþ olacak. Pakistan’ýn kullandýðý eski model F-16 uçaklarýnýn modernizasyonunu Türkiye üstleniyor.

Savaþan Þahin

- Üretici: Lockheed Martin

- Ýlk Uçuþ: 2 Þubat 1974

- Hizmete Giriþ: 17 Aðustos 1978

- Mürettebat: 1-2 Motor: Tek l Uzunluk 14,8 m l Yükseklik 4,8 m

- Týrmanma Hýzý: 254 m (834 ft) /sn l Servis Tavaný: 15.240 m (50.000 ft)

- Menzil: 1.000 km l Hýzý: 2175 km/sn (2.05 mach, 12 bin metrede)

3 SORUDA KAYNAK KODU

Kaynak kodu nedir?

- Nasýl Microsoft, ürettiði Windows yazýlýmýnýn kaynak kodlarýný baþka biri kendi bilgisi dýþýnda deðiþtirmesin diye dünyada kimseyle paylaþmýyorsa, Amerikan ordusu da F-16’larýn kendi bilgileri dýþýnda modifiye edilmesini engellemek için bu uçaklarýn yazýlýmlarýnýn kodlarýný kimseyle paylaþmýyor. F-16 kullanan ülkeler bu uçaklarý yenilemek istediklerinde ABD de kaynak kodu elinde olduðu için para kazanýyor. Kaynak kodu olmadan uçaðýn uçuþ sistemine, silah sistemlerine eriþim mümkün deðil. F-16’nýn fýrlattýðý füzelerin aynýsýný dahi üretseniz, uçaklar bunlarý tanýmayacaðý için kullanamazsýnýz. Sadece Amerikan yapýmý silahlarý kullanabilirsiniz.

Neden gizli tutulur?

- Eðer düþman bir ülke bu kodlarý eline geçirse ABD üretimi bu uçaklarýn sistem teknolojisine tamamen eriþmiþ olur.

Kaynak kodla ne yapýlamaz?

- Kaynak kodu uçaðý kapatmaya yaramaz. Uçaðý hiçbir þekilde uzaktan kontrol etmeye olanak vermez. Baþka ülkelere ait hava kuvvetlerini uçuþ bilgisayarýnda düþman-dost olarak tanýmlamaya yarayan sistemden farklýdýr. Bu “object code” ile ayarlanabilir.

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.comETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.