Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Sivas eski Merkez İlçe B
Tam beş yıl önce avukatlık ruhsatını alan ve partiye seçimden kısa bir s
Yeni tedbirlerin alınması be
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
ACUN ÝKRARDA

ACUN ÝKRARDA

  Bu haber 29 Ekim 2011, Cumartesi 02:20:35 eklenmitir.
ACUN ÝKRARDA Ünlü yapýmcý, 'Baþbakan Erdoðan'ýn annesi Tenzile Erdoðan'ýn vefatý sonrasý "Yok Böyle Dans" yarýþmasýnýn yayýnýný erteleyip þehitlerimizin olduðu hafta neden Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi yayýnladý' diye sosyal medyada tartýþma konusu olmuþtu. Acun Ilýcalý bu konuya þu sözlerle açýklýk getirdi:

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Ünlü yapýmcý, 'Baþbakan Erdoðan'ýn annesi Tenzile Erdoðan'ýn vefatý sonrasý "Yok Böyle Dans" yarýþmasýnýn yayýnýný erteleyip þehitlerimizin olduðu hafta neden Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi yayýnladý' diye sosyal medyada tartýþma konusu olmuþtu. Acun Ilýcalý bu konuya þu sözlerle açýklýk getirdi:

"BENÝ KÝMSE YIPRATAMAZ"

Benimle ilgili gelmiþ geçmiþ en saçma iddia. Bu benim çok güldüðüm bir olay. Biz Baþbakan Erdoðan'ýn annesinin öldüðü hafta cumartesi ve pazar günü "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarýþmasýný zaten yayýnlamýþtýk. Bu yanlýþ deðil yanlýþüstü birþey.

Bunlar belli bir kesimin, yani Acun'u karalayalým diyen grubun ortaya çýkardýðý olay. Deprem olayýndan sonra geçtiðimiz haftasonu yani pazar günü bir tek ben yayýn yapmadým. Diðer kanallar herþeyi yayýnladý. Diziler vs. Ben bunlara gülüyorum. Ama bu da þöhretin bedeli. Allah bana televizyonda yayýn yapma gücü verdiði sürece beni kimse yýpratamaz ve ekrandan koparamaz. Ben bu olaylarla biranda insanlarýn nasýl galeyana geldiðini gördüm. Belli bir kesim buna hazýr. Ama iyi haber þu bunlar çok küçük grup. Kendi kendilerini gaza getiren bir grup var. Medya benim konumda tuzaða düþmedi.

"YAYINI DURDURMAYA SICAK BAKMIYORUM"

Ilýcalý, þehit haberleri üzerine yayýn yapmak konusunda ise 'saldýrýlarýn amacý hayatý durdurmak' diyerek, yayýnlarýn durdurulmasý ile PKK'nýn amacýna ulaþacaðýný söyledi ve yayýn durdurma fikrine sýcak bakmadýðýný belirtti.

"BAÞBAKAN BENÝ SEVER, BEN DE ONU SEVERÝM"

Cüneyt Özdemir'in Baþbakan Erdoðan'la olan yakýnlýðýna þaþýrdýðýný söylemesi üzerine Ilýcalý, Baþbakan Erdoðan'ý çok sevdiðini söyledi ve ekledi: Baþbakan beni çok sever. Ben de onu çok severim. Çok görüþmeyiz. Beni sevdiðini hissediyorum.

Senede birkaç kez görüþürüz. Saðolsun halimi hatrýmý sorar. Kendisi abim olarak gördüðüm bir insan. Bazen fikir alýyorum. Benim hiçbir parti ile bir iþbirliðim, çýkarým yoktur." diye konuþtu.

'ÝSTÝKRARA, BAÞARIYA OY VERDÝM'

Cüneyt Özdemir'in 'Oyunuzu Ak Parti'ye vermiþsiniz' demesi üzerine Ilýcalý, "Evet Ak Parti'ye verdim. Yalan mý söyleyeyim. Ben Ak Partili deðilim. Partinin herhangi biryerinde de deðilim. Ama ülkede bir takým þeyler güzel gidiyor. Bu ülkenin ekonomik kriz yaþadýðý dönemleri de hatýrlýyorum. Türkiye ekonomisinin son 10 yýlýna bakarlarsa deðiþimi görürler.b Ben istikrara, baþarýya, Ak Parti'ye oy verdim" diye konuþtu.

HÜLYA AVÞAR'DAN NEDEN VAZGEÇMÝYOR?

Hülya Avþar'ý her iki yarýþmasýnda da jüri üyesi yapan Acun Ilýcalý bunun nedenini anlattý: Ben hayatýmda hiç bu kadar doðal, kendisiyle barýþýk, komplekssiz bir insan görmedim. Hülya yanýmdayken kendimi rahat hissediyorum. Benim için Hülya dýþýnda bir alternatif olsaydý onu asla "O Ses Türkiye"ye çýkarmazdým.

ALÝ TARAN'LA YOLLARINI NEDEN AYIRDI?

Ilýcalý Ali Taran'la neden yollarýný ayýrdýðýna da açýklýk getirdi: Ali Taran'la gayet güzel çalýþtýk. Kendisi çok saygý duyduðum, reklam dünyasýnda da çok deðerli bulduðum bir insan. Ali abinin evliliði, boþandýðý eþiyle sorunlarý çok fazla gündeme geldi. Eski eþiyle bir savaþ içindeler. Herkesin özel hayatý kendinedir. Bu olaylarýn sürekli gündeme gelmesinin program için iyi olmayacaðýný düþündüm. O gerilimi programa taþýmak istemedim.

'BANA KÝMSE BUNUNLA ÇALIÞMA DÝYEMEZ'

Tatlýses'in Asena'nýn iþine engel olduðu yönündeki iddialarý yalanlayan Acun Ilýcalý Asena'nýn neden jüride olmadýðý ile ilgili de, "Tatlýses'le bu konuda ne konuþtum ne de bana Asena ile ilgili herhangi bir istek geldi. Ben Asena'yý Survivor'a götürdüm. Bana kimse bununla çalýþma diyemez." diyerek iddialarý yalanladý.

YENÝ SURVÝVOR GELÝYOR

Yeni Survivor yarýþmasýnda ünlüler ve ünsüzlerden oluþan kadro kuracaðýný söyleyen Ilýcalý kafasýnda çok güçlü bir kadro kurduðunu söyledi ve "Ýnanýlmaz bir takýmla yeni survivor geliyor" dedi. Yeni Survivor'ýn Mart baþýnda baþlayacaðýný da sözlerine ekledi.

DEPREM BÖLGESÝNE OKUL YAPTIRACAÐIM

Depremin vurduðu Van'a okul yaptýracaðýný söyleyen Ilýcalý, "Ben 200 kiþinin yemek yediði bir þirketin sahibiyim. Bizim de sýkýntý çektiðimiz dönemler oldu. Bir elimiz yaðda bir elimiz balda hiç olmadý. Söylemediðim de çok yardýmým vardýr. Þimdiye kadar da 6 kampanya yaptým" diye konuþtu.

SEYÝRCÝDEN EROTÝK KIYAFET SORUSU

Programda bir seyircinin "Yok Böyle Dans yarýþmasýndaki kýyafetleri çok erotik ve seksi. Neden?" sorusuna Ilýcalý þu sözlerle yanýt verdi: Seyircimize o noktada katýlýyorum. Bazý þeyler belli derecede olmalý. Bazý yarýþmacýlar kendileri istiyor o kýyafetleri. Bir kaç kiþiden daha duydum bu tarz yorumlar. Bu cümleyi dikkate alacaðým. Limitleri zorlamadan herkese hitap etmek lazým.

NEDEN KÜRTÇE SÖYLEYEN YARIÞMACI YOK?

Acun Ilýcalý'ya gelen bir diðer soru da "O Ses Türkiye" yarýþmasýnda neden Kürtçe þarký söyleyen bir yarýþmacýnýn olmadýðý ile ilgiliydi. "Bizim programýmýz eðlence odaklý ve birçok tartýþma konusu olan þeyden uzak kalmasý gerekiyor" diyen Ilýcalý, "Daha net tartýþmasýz yarýþmacýlar tercih ediyoruz." diye konuþtu.


 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.