Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
TOKÝ'DEN DAR GELÝRLÝLERE KONUT ÝMKANI

TOKÝ'DEN DAR GELÝRLÝLERE KONUT ÝMKANI

  Bu haber 08 Ekim 2011, Cumartesi 21:37:41 eklenmitir.
TOKÝ\'DEN DAR GELÝRLÝLERE KONUT ÝMKANI Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) dar gelirli aileler için satýþa sunduðu ve 9 bin 982 baþvurunun olduðu Kocaeli'deki 516 konut için kura çekimi yapýldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) dar gelirli aileler için satýþa sunduðu ve 9 bin 982 baþvurunun olduðu Kocaeli'deki 516 konut için kura çekimi yapýldý.

TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca, Ýzmit Ýsmetpaþa Stadý'nda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, 58, 59 ve 60. hükümetlerin baþlattýðý ''planlý kentleþme ve konut seferberliði'' çalýþmalarý kapsamýnda 81 il, 800 ilçe ve 2 bin 131 þantiyede, 513 bin konut yapýldýðýný söyledi.

Konutlarýn yaný sýra sosyal donatýlarýn da yapýldýðýný belirten Karaca, çalýþmalar kapsamýnda 757 okul, 783 spor salonu, 152 hastane, 379 cami ve çok sayýda ticaret merkezi inþa ettiklerini belirtti.

Kocaeli'nin bu yatýrýmlardan gerekli payý aldýðýný ve bu güne kadar Kocaeli'de 29 þantiyede 13 bin 600 konut, 8 ilköðretim okulu, 7 lise, 7 cami, 17 spor salonu ve 4 ticaret merkezi inþa edildiðini dile getiren Karaca, ''Arýzlý konutlarýna yaklaþýk 10 bin baþvuru yapýldý. Tabi burada bu kadar yoðun müracaatýn olmasý bizleri de gururlandýrýyor ve þevkimizi arttýrýyor'' dedi.

Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapýldý, ev sahibi olan vatandaþlarýn büyük mutluluk yaþadýðý gözlendi.

Kurada ev sahibi olma hakký kazanan Kore gazisi Mustafa Görüþ, ''Gazi, þehit ve yoksul ailelere yardým eden sayýn Baþbakanýmýza teþekkür ederim. Çok sevinçliyim yýllardýr kirada oturuyorum'' diye konuþtu.

Ev sahibi olma hakký kazanan engelli Nuray Turan da çok sevinçli olduðunu belirterek, 10 yýldýr kirada oturduðunu ifade etti.

Turan, kira öder gibi ev sahibi olacaðýný dile getirerek, þöyle konuþtu:

''Yine kira ödeyeceðim ama sonunda ev sahibi olacaðým. Sað ayaðýmda yüzde 40 oranýnda engelim var. Gündelik temizliðe gidiyorum. Artýk kira deðil de kendi evim için para ödeyeceðim, daha huzurlu olacaðým. Bu imkaný bizlere sunan herkese teþekkür ediyorum.''

-TOKÝ Türkiye'nin sýnýrlarýný aþtý-

Kuranýn ardýndan kendilerine ev çýkan Bayram ve eþi Kezban Yýldýz ile Arýzlý bölgesindeki konutlarý gezen TOKÝ Ýstanbul Uygulama Daire Baþkaný Niyazi Özdemir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, dar gelirli ailelere kira öder gibi evler yaptýklarýný, dairelerin ortalama 67 metrekare 2 oda bir salondan oluþtuðunu söyledi.

Arýzlý'da daha önce 706 konut inþa ettiklerini dile getiren Özdemir, konutlar ile beraber yol, üst ve alt yapý, cami, okul ve iþ merkezleri de yaptýklarýný bildirdi.

Kura çekimlerinin yoðun katýlýmdan dolayý artýk stadyumlarda yapýldýðýna dikkati çeken Özdemir, ''Bu konutlarý Allah nasip ederse önümüzdeki yýlýn Haziran ayýnda bitirerek teslim edeceðiz. Normalde Aðustos ayýnda bitirecektik ama okul baþlamadan bitirmek istiyoruz. Þu an konutlarýn kaba inþaatlarý tamamlandý'' diye konuþtu.

Kocaeli'de 516 konut için 10 bine yakýn müracaat olduðunu kaydeden Özdemir, þöyle devam etti:

''Bu insanlarýmýzýn TOKÝ'ye güvendiðini gösteriyor. Biz de bu güvene layýk olacaðýz. TOKÝ 1984 yýlýnda kuruldu. 19 senede 43 bin konut yapýlýrken, 2003 yýlýndan bugüne 513 bin konut inþa edildi. TOKÝ Türkiye'nin sýnýrlarýný aþtý, 40 ülke ile ön protokol antlaþmalarý yaptýk. Buradaki en hassas nokta ise TOKÝ'nin kendi kaynaðýný üreten bir kurum olmasýdýr. Hazine'den para alýp da müteahhitlere para ödemiyoruz. Kaynaðýmýzý ürettiðimiz için yabancýlarýn büyük ilgisini çekiyor. Pakistan'da konut yaptýk, Somali'de yapýyoruz. Ýnþallah bu modeli dünyaya taþýyacaðýz.''

Kurayla konut sahibi olan Bayram Yýldýz da 27 yýldýr kirada oturduðunu, kendilerine konut çýkmasýna çok sevindiðini ve böyle bir fýrsat veren Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür ettiðini söyledi.

Hal müdürlüðünde çaycýlýk yaptýðýný ve yýllardýr ev sahibi olmak istediðini bildiren 2 çocuk babasý Yýldýz, 350 lira kira verdiðini, eve taþýndýktan sonra 200 lira ödeyeceðini ve 15 yýl sonra mülk sahibi olacaðýný kaydetti.

Kaba inþasý tamamlanan evlerini gezdiklerini ve çok beðendiklerini bildiren Yýldýz, ''Yýllardýr bekliyorduk, sonunda nasip oldu. Çok mutluyum yýllardýr sobalý kiralýk evde oturuyorum. Allah herkese bu mutluluðu nasip etsin. Þu an kira öder gibi ev sahibi olacaðým'' diye konuþtu.

Alt gelir grubuna dönük konutlarda hak sahibi olanlar 4 bin TL peþinat ödeyecekler. Ýlk taksit ödemelerini ise konutlarý teslim aldýktan sonra yapacaklar. Aylýk taksitleri yaklaþýk 188 TL'den baþlayan konutlar 180 ay (15 yýl) vadeli satýlacak.

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.comETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.