Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
'YANÝ HELAL AVM DE MÝ OLURMUÞ?' DEMEYÝN

'YANÝ HELAL AVM DE MÝ OLURMUÞ?' DEMEYÝN

  Bu haber 25 Temmuz 2011, Pazartesi 10:56:41 eklenmitir.
\'YANÝ HELAL AVM DE MÝ OLURMUÞ?\' DEMEYÝN Konya’da önümüzdeki yýl açýlacak Kent Plaza, maðaza kiralayanlara ilginç sözleþme imzalatýyor. Sadece yiyecek üzerine çalýþacaklar deðil, tekstilden çantacýsýna kadar AVM içindeki tüm maðazalar içki satmayacaklarýný, ikram etmeyeceklerini ve domuz eti sokmayacaklarýný taahhüt ediyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Konya’da önümüzdeki yýl açýlacak Kent Plaza, maðaza kiralayanlara ilginç sözleþme imzalatýyor. Sadece yiyecek üzerine çalýþacaklar deðil, tekstilden çantacýsýna kadar AVM içindeki tüm maðazalar içki satmayacaklarýný, ikram etmeyeceklerini ve domuz eti sokmayacaklarýný taahhüt ediyor.

ANKARA-Haremlik selamlýk uygulamalarýn yer aldýðý “helal otel” furyasý artarak sürerken, Konya’da yeni bir akýmýn daha baþladýðý ortaya çýktý. Önümüzdeki yýl kapýlarýný açacak olan Kent Plaza Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi, “helal AVM” olarak hizmete girecek. AVM’de kiralanan tüm maðazalar için yönetim ile kiracýlar arasýnda imzalanan þartnamede, “içki ve domuz eti yasaðý” yer alýyor. AVM yönetimi, sadece yiyecek alanýnda faaliyet gösterecek olanlar deðil, çantacýdan saatçiye, çorapçýdan ayakkabýcýya tüm kiracýlara ayný þartý getirdi ve “olasý bir karþýt durumda sözleþmenin feshedileceðini” belirtti.

Kadýnlarla erkeklerin tesettür mayolarýyla farklý havuzlara girdiði, farklý restoranlarda yediði ve farklý bölümlerde dinlendikleri, içki ikramý ve satýþý yapýlmayan, kamuoyunda “helal otel” olarak nitelendirilen iþletmelerden sonra hayatýmýza þimdi de “helal AVM”ler girecek. Bunun ilk örneði de önümüzdeki yýl Konya’da yaþanacak. Konya’da yapýmý devam eden ve önümüzdeki yýl baþýnda kapýlarýný vatandaþlara açmasý beklenen Kent Plaza AVM ve Yaþam Merkezi, þimdiden kira anlaþmalarýný yapmaya baþladý. Çok sayýda þirket, AVM yönetiminden kira sözleþmesi istedi. Ancak sözleþmede þimdiye kadar rastlanmayan bir madde dikkat çekti. Söz konusu madde okununca, AVM yönetiminin hiçbir ayrým yapmaksýzýn, dükkan kiralayacak tüm iþletmelere “içki ve domuz eti yasaðý” getirdiði ortaya çýktý. Ayrýca “aksi durumda hareket edenlerin sözleþmesinin fesh edileceði” sözleþmede duyuruldu.

Sözleþme iptal edilir

Kent Plaza AVM ve Yaþam Merkezi kira Sözleþmesi’nde okuyanlarý þaþkýna çeviren ve “tüm kiracýlarýn uymasý gereken þartlardan birisi olarak” yer alan madde þöyle:

“Kiracý, Kiralanan’da kendi bünyesi içinde iþleteceði cafe, büfe vb. yerlerde restaurant ya da lokanta sýnýfýna girecek þekilde faaliyette bulanamaz; hiçbir þekilde alkollü içecek ya da yiyecek satýþý, servisi ya da ikramý yapamaz; her ne suretle olursa olsun Kiralanan’da alkollü içecek içilemez, alkollü yiyecek yenilemez. Keza, domuz vb. eti ve domuz vb. eti ürünlerinin satýþý, ikramý, servisi yapýlamaz; tüketilemez, yenilemez; tüketilmesine ya da yenilmesine müsaade edilemez.”

AVM’nin sahibi olan Deha Gýda Sanayi ve Ticaret Ltd Þti tarafýndan hazýrlanan sözleþmelerle bir ilke imza atýlýrken, içki veya domuz eti ikramý durumunda bile sözleþmenin geçersiz sayýlacaðý þartlara yansýdý. Kira euro üzerinden yönetim domuz eti ve içkiyi yasaklarken, maðazalarýn kiralarýný ise euroya baðladý. Metrekare kirasý 5 bin euro+KDV olarak belirlendi.

6 KATLI AVM’DE 160 MARKA BULUÞACAK

Kent Plaza, kent merkezinin kuzeybatýsýnda, Konya-Antalya Karayolu üzerinde yer alýyor. Arsa, konut yerleþim bölgesi ile sanayi alanýnýn kesiþtiði bölgede bulunmasýyla da dikkat çekiyor. “Alternatif kent merkezi” olmasý hedeflenerek planlanlandýðý belirtilen AVM’de, alýþveriþ merkezi, konut ve otel de yer alýyor. Toplam altý kattan oluþan yapýnýn zemin katýnda dükkanlar, büyük maðazalar, birinci ve ikinci kattýnda dükkanlar, üçüncü kattýnda ise eðlence alaný bulunuyor. 160 markanýn maðaza açacaðý belirtilen Kent Plaza’da kiralanabilir alan 42 bin metrekare olarak telaffuz ediliyor.
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.