Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kýlýçdaroðlu'ndan esnafýn 'Erken seçim olacak mý?' sorusuna yanýt

Kýlýçdaroðlu'ndan esnafýn 'Erken seçim olacak mý?' sorusuna yanýt

  Bu haber 08 Nisan 2021, Persembe 22:48:54 eklenmitir.
Kýlýçdaroðlu'ndan esnafýn 'Erken seçim olacak mý?' sorusuna yanýt Bir esnaf, Sinop’ta esnaf ziyareti gerçekleþtiren CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’na erken seçim isteðini iletti. “Daha görünür þekilde erken seçimi dillendirirseniz çok iyi olur. Çünkü ülkenin gidiþatý pek iyi deðil” diyen esnafa Kýlýçdaroðlu, “Ben de biliyorum, iyi deðil. Sandýðý koyacaðýz, millet tercihini yapsýn” sözleriyle karþýlýk verdi. Bir baþka esnafýn “Ufukta bir seçim görüyor musunuz?” sorusuna ise, “Olmasý lazým. Çünkü geciken her günün maliyeti vatandaþ için çok rahat olacak” diye cevap verdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sinop'ta bir dizi ziyaret gerçekleþtiren CHP lideri Kýlýçdaroðlu, vatandaþýn ve esnafýn sorunlarýný dinledi. Bir esnaf, Kýlýçdaroðlu'na, “Milletvekilleri veya bürokraside fazla maaþ alanlarý siz daha çok dile getiriyorsunuz, Meral haným daha çok dile getiriyor. Bunun için de teþekkür ederim bir esnaf olarak. Bunlar için ne yapacaksýnýz?” diye sordu.

 

 

Kýlýçdaroðlu, “Üç yerden, dört yerden, beþ yerden, altý yerden maaþ alanlarýn aylýklarýný keseceðiz. Herkes bir yerden alacak. 10 milyon iþsiz var. Dul ve yetime verdikleri para 673 lira. 673 lirayla bu kadýn veya bu erkek nasýl geçinecek?” diye cevap verdi.

“BU KADAR ÝNSANI TOPLADINIZ DÝYE ERDOÐAN SÝZE TAZMÝNAT DAVASI AÇMASIN…”

Ardýndan esnaf þu espriyi yaptý:

“Tayyip Erdoðan yine size tazminat davasý açmasýn bu kadar insaný topladýnýz diye…” Kýlýçdaroðlu gülerek karþýlýk verdi.

“ÞU ANA KADAR HÝÇ DAVA KAYBETMEDÝM”

Kýlýçdaroðlu, orada bulunan bir diðer esnafýn, “Hiç kazandýðýnýz dava var mý?” sorusuna ise þu yanýtý verdi:

* Þu ana kadar kaybettiðim hiçbir dava yok. Alt mahkeme deðil, en son aþamaya gelinceye kadar sonuçta bana hak veriyorlar. Ya Anayasa Mahkemesi bana hak veriyor ya da Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi bana hak veriyor. Bana hak veriyor ama üzüldüðüm nokta þu: Ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tazminata mahkum ediyor; ‘neden Kýlýçdaroðlu'na haksýzlýk yaptýn?' diye. Buradan ben paramý sonunda alýyorum. Ben ama aleyhine beþ paralýk dava açýyorum, onlarý kazanýyorum. O bir yukarýya götüremiyor.

“SANIYOR KÝ BEN ÝKTÝDARDAYIM, O MUHALEFETTE”

Esnaf, “Sýkýldýk ya… Her taþýn altýndan Kýlýçdaroðlu çýkýyor…” diyerek sözlerini sürdürdü. Kýlýçdaroðlu ise, “Sanýyor ki ben iktidardayým, o muhalefette. Oysa o iktidarda ama iktidarda olduðunun farkýnda deðil. Rahatsýz olmasýnýn nedeni þu: Ben doðrularý söylüyorum, o hazmedemiyor. ‘Neden beni alkýþlamýyorsun' diyor. Niye alkýþlayayým? Vatandaþýn derdi varsa onu söyleyeceðim. Sorumlu beni buluyor. Arkadaþ bankalar bana baðlý deðil, bakanlýklar bana baðlý deðil, genel müdürlükler bana baðlý deðil. Ben, ‘emekli bu aylýkla nasýl geçinecek' diyorum; ‘vay efendim sen bunu nasýl söylersin.'” ifadelerini kullandý.

“KÝM DOÐRUYU SÖYLÜYOR?”

Ýþyeri kapanan 99 bin esnaf olduðunu söyleyen Kýlýçdaroðlu, “Ben bu rakamý nereden buluyorum? Esnaflarýn ticaret sicili gazetesi var; gazeteye bakýyorum, kapanan esnaf sayýsý var orada. O da diyor ki, ‘etrafa sordum hiçbir esnaf kapanmadý.' O gazete benim gazetem deðil, bu gazeteyi ben yayýnlamýyorum, yayýnlayan TESK. Onlar zaten yayýnlýyor, ben de alýyorum, bakýyorum, ‘bu kadar esnaf kapandý.' ‘Kapanmadý' diyor. Kim doðruyu söylüyor?” sorusunu sordu.

“BENÝM ÝÇÝN HAKÝKAT KADAR DEÐERLÝ BÝR ÞEY YOK”

“Þuna inanmanýzý isterim” diyerek sözlerini sürdüren Kýlýçdaroðlu, “Her yerde, her ortamda mutlaka doðrularý söyleyeceðim. Ne derse desin, hiç önemli deðil. Benim için hakikat kadar deðerli bir þey yok. (Yanýnda duran küçük çocuðu göstererek) Kendi evlerinde huzur içinde yaþýyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eðitim alýyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa en güzel Türkiye, o Türkiye'dir. Biz o Türkiye'nin özlemini duyuyoruz. Onu yapacaðýz” þeklinde konuþtu.

“BENÝM MAL VARLIÐIM AZALDI AMA BÝRÝLERÝ SÝYASETE GÝRDÝ, KÖÞEYÝ DÖNDÜ”

Siyaseti zenginleþme aracý olarak görmediðini vurgulayan Kýlýçdaroðlu þöyle konuþtu:

* Politikaya atýldýðýmda mal varlýðým neyse bugün de mal varlýðýmý kendi internet sitemde yayýnladým. Korkmuyorum, alýn teriyle kazandým. Benim mal varlýðým azaldý ama birileri siyasete girdi, köþeyi döndü. Peki bu para nereden geliyor? Ben mütevazý bir evde oturuyorum üstüne öyle çok büyük harcamalarým da yok.

* Üç çocuðumun her birisinin de eli ekmek tutuyor. Ben ve hanýmýz evde zaten. Biz mütevazý bir hayat sürüyoruz. Sizin yaþadýðýnýz gibi. Örnek olmak zorundayýz topluma. Eðer siz bunu yapmazsanýz, lüks içinde yaþarsanýz, vatandaþýn derdini dinlemezseniz, vatandaþýn arasýna girmezseniz memleketin sorununu çözemezsiniz.

“BÝZÝM ÝNSANIMIZ BÝRÝNCÝ SINIF DEMOKRASÝYE LAYIK”

Sinop Belediyesi'ni de ziyaret eden ve sonrasýnda açýklama yapan Kýlýçdaroðlu þu ifadeleri kullandý:

* Sinop'un sadece Türkiye'de deðil, dünyada da tanýnmasý lazým, görkemli bir tarihi var. Bunu da inþallah hep birlikte yapacaðýz. Ýktidara geldiðimizde çok güzel þeyler yapacaðýz. Bu ülkede yoksulluðu bitireceðiz. Bu ülkede her eve huzuru getireceðiz.

* Bizim insanýmýz birinci sýnýf demokrasiye layýktýr, üçüncü sýnýf demokrasiye deðil. Herkes düþüncesini özgürce ifade edebilmeli. insanlar caddelerinde, meydanlarýnda, sokaklarýnda rahat gezebilmeli, rahat konuþabilmeli.

* Dolayýsýyla biz bu güzel ülkeyi cennete çevirmek istiyoruz, cehenneme deðil. Birlikte yaþayacaðýz ve huzur içinde yaþayacaðýz.

“ERKEN SEÇÝMÝ DÝLLENDÝRÝRSENÝZ ÇOK ÝYÝ OLUR…”

Kýlýçdaroðlu ardýndan esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Bir esnaf erken seçim talebinde bulundu, Kýlýçdaroðlu'na þöyle seslendi:

“Daha görünür þekilde erken seçimi dillendirirseniz çok iyi olur. Çünkü ülkenin gidiþatý pek iyi deðil.”

“SANDIÐI KOYACAÐIZ”

Kýlýçdaroðlu ise, “Ben de biliyorum, iyi deðil. Sandýðý koyacaðýz, millet tercihini yapsýn” sözleriyle karþýlýk verdi.

Kýlýçdaroðlu, esnafýn, “Tercihimizi yapalým artýk. Erken seçimi dillendirirsek…” talebini ise “Olur. Hay hay” diyerek yanýtladý.

“BÝR AN ÖNCE SEÇÝMÝN OLMAZI LAZIM”

Kýlýçdaroðlu, bir baþka esnafýn, “Ufukta seçim görüyor musunuz?” sorusuna ise þu yanýtý verdi:

“Olmasý lazým. Çünkü geciken her günün maliyeti vatandaþ için çok rahat olacak. Bir an önce seçimin olmasý lazým. Sandýk konulsun ortaya.”

Esnaf, “Kesinlikle” diyerek karþýlýk verdi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.