Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Deva Partisi Esnafýn derdine Deva olacak önerilerini açýkladý

Deva Partisi Esnafýn derdine Deva olacak önerilerini açýkladý

  Bu haber 08 Nisan 2021, Persembe 20:40:34 eklenmitir.
Deva Partisi Esnafýn derdine Deva olacak önerilerini açýkladý ‘Hükümet göstermelik paketlerle esnafa hayal satmaya son vermeli’

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Baþkaný Birol Aydemir, hükümetin sunduðu ‘sözde destekler’ yerine DEVA Partisi’nin esnafýn ve vatandaþýn derdine deva olmak için önerdiði çözümleri paylaþtý. Aydemir, iþ yerini kapatan esnaf sayýsýnýn 119 bin 315’i bulduðu, yokluk ve yoksulluk intiharlarýnýn her geçen gün arttýðý bir ortamda iktidarý hayal satmaya son vermeye çaðýrdý.

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Baþkaný Birol Aydemir, hükümeti ekonomik durgunlukla mücadelede hayal satmaya son verip esnafýn ve vatandaþýn gerçek dertlerine DEVA olmaya çaðýrdý.

Aydemir, Türkiye’nin covid19 pandemisine özellikle Cumhurbaþkanlýðý Sistemi'ne geçiþ sonrasý kendini iyice hissettiren ve tamamen iktidarýn yönetim hatalarýndan kaynaklý bir ekonomik kriz içinde yakalandýðýný vurguladý.

“Yokluk ve yoksulluk intiharlarý artýyor”

“Ýktidar, pandemi süreci boyunca hep ‘mýþ’ gibi yaptý/yapmaya devam ediyor. Medya gücünü kullanarak göstermelik paketlerinin yeterli olduðuna vatandaþý inandýrmaya çalýþýyor” diyen Aydemir, esnafýn, iþletme sahiplerinin, çalýþan, çalýþmayan vatandaþlarýn artýk kriz aþamasýndan buhran ve psikolojik bunalým aþamasýna geçtiðini, kapanan iþ yeri sayýsýnýn ve hatta yokluk/borçluluk intiharlarýnýn gün geçtikçe arttýðýný ifade etti.

“Ýþ yerini kapatan esnaf sayýsý 119.315”

Bu gerçeklerin devlet kayýtlarýnda olmasýna raðmen, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn gerçeklikten kopuk ve trajikomik bir þekilde "kapanan dükkân yok" dediðini hatýrlatan Aydemir, pandemi sürecinde kapanan iþyerlerine dair çarpýcý verilere dikkat çekerek þöyle devam etti:

“2020’de kapanan toplam iþletme sayýsý 40.183’e ulaþtý. 2021 yýlý Ocak ve Þubat aylarýnda toplam 7.328 þirket daha kapanmýþ ve pandemiden itibaren kapanan þirket sayýsý toplam 47.511 olmuþtur. Pandemi baþladýðýndan beri bu yýlýn ocak ve þubat aylarýnda 19.727 olmak üzere iþ yerini kapatan esnaf sayýsý

119.315 oldu. Pandemi ile birlikte icra ve iflas dosyalarýnda yaklaþýk 1.6 milyon artýþ olmuþtur.”

“Esnafýmýz ‘dert çayý’ deðil, DEVA arýyor”

“Ne yazýk ki Türkiye, pandemi nedeniyle ülkelerin ekonomilerini ayakta tutabilmek için hazýrladýklarý maddi destek paketlerinin milli gelire oranlarý sýralamasýnda gerek G20 gerekse geliþmekte olan ülkeler arasýnda en son sýralarda yer almaktadýr. Elimizde imkânlar yok deðil, yalnýzca vatandaþa gelince yok. Hükümet öncelikle göstermelik paketler ile esnafa hayal satmaya bir son vermeli. Esnafýmýz ‘dert çayý’ndan öte bir DEVA arýyor” diyen Birol Aydemir, DEVA Partisi’nin ‘sözde destekler’ yerine esnafýn ve vatandaþýn derdine deva olmak için önerdiði çözümleri paylaþtý:

ESNAFA DEVA OLACAK 12 ÖNERÝ

1. Acilen nakit ve kredi desteði kapsamý, süresi ve miktarý geniþletilmelidir. Esnafýmýza DEVA olmak için, ayda asgari ücret kadar destek saðlanmalý ve bu destek minimum 9 ila 12 ay arasýnda sürdürülmelidir.

2. Kýsa çalýþma ödeneði þartlarý esnetilmeli ve devam ettirilmelidir. Kýsa çalýþma ödeneðinden yararlanma süresi pandemi süresi de göz önüne alýnarak en az yüzde 50 artýrýlmalý ve 6, 8, 10 aylýk yararlanma süreleri 9, 12 ve 15 aya çýkarýlarak devam ettirilmelidir.

3. SGK prim ödemeleri, vergi borçlarý, elektrik, su, doðalgaz ödemeleri acilen faizsiz olarak pandemi bitene kadar ertelenmelidir.

Kredi borçlarý en az 18 ay faizsiz ertelenmeli

4. DEVA olacak pakette, kira desteðinin kapsamý geniþletilmeli, kirasý bahsedilen sýnýrlarý aþan esnafýmýza da destek olunmalý, desteðin uygulandýðý iþ kollarý çeþitlendirilmelidir. Mevcut kiranýn yüzde 50’sini geçmemek üzere, büyükþehirlerde 2.500 Türk Lirasý ve diðer illerde ise 1.500 Türk Lirasý kira desteði 9-12 ay boyunca saðlanmalýdýr. Gerçek usulde vergilendirilen esnaflar da bu destekten faydalanmalýdýr.

5. Kira desteði kapsamýnda kira stopajý da bu süre boyunca esnaftan alýnmamalýdýr.

6. DEVA olacak pakette bankalardan kredi çeken vatandaþlarýmýzýn kredi borçlarý ile diðer kamu borçlarý da faizsiz olarak en az 18 ay süreyle ertelenmelidir.

Ýþletmelere 3 yýl vade ile rehabilitasyon destekleri

7. Çarklarýn yeniden dönmesi için iþletmelere rehabilitasyon destekleri, kredileri çok düþük faiz ve bir yýlý geri ödemesiz olmak üzere en az 3 yýl vade ile verilmelidir.

8. DEVA olacak pakette, ciro destek þartý olan yüzde 50 ciro kaybý þartý yüzde 25’e indirilmelidir ve ciro kaybýnýn en az yüzde 20’si seviyesinde destek saðlanmalýdýr. Bu destekten düðün salonlarý, sinema iþletmecileri, oyun salonlarý, hamamlar-kaplýcalar, AVM iþletmeleri, eðlence sektörü vb. alanlarda faaliyet gösteren iþletmelerimiz de faydalandýrýlmalýdýr.

Ücretsiz izin yardýmý asgari ücret kadar olmalý

9. DEVA olacak pakette, ücretsiz izne çýkartýlan vatandaþlarýmýzýn sabit giderlerini karþýlamalarý, en azýndan askýda ekmek beklemeyecek derecede bir gelire sahip olmalarý için yardýmýn asgari ücret kadar olmasý saðlanmalýdýr. Bu destek tüm pandemi süreci boyunca yapýlmalýdýr.

10. Kýsýtlamalarýn sürdüðü ve iþyerlerinin yasaklarda hafifleme olmasýna raðmen tam faaliyete geçemediði bu süreçte, vergi ve prim yapýlandýrmalarýn bozulmamasý için en az altý ay süreli faizsiz erteleme gerekmektedir. Pandemi bitene kadar da faizsiz erteleme sürdürülmelidir.

Fiyatlarý düþürmek için cezaya deðil, desteðe ihtiyaç var

11. Vatandaþýmýzýn ve esnafýmýzýn dertleri dinlenmelidir. Ceza uygulamalarý ile ekonominin düzeltilemeyeceði anlaþýlmalýdýr. Yükselen masraflar dolayýsýyla üretici-satýcý cezalandýrýlmamalýdýr. Tam aksine, üretici-satýcý, fiyatlarý düþürmelerine imkan saðlayacak desteklerle donatýlmalýdýr.

12. Vatandaþýmýza DEVA olabilmek için; valilik koordinasyonunda kamu-özel sektör temsilcileri, belediyeler, oda, birlik ve meslek örgütleri bir araya getirilmeli, kriz masalarý oluþturulmalý, acil eylem planlarý hazýrlanmalý ve istiþare ile hareket edilmelidir.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.