Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Güvenlik soruþturmasýna iliþkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

Güvenlik soruþturmasýna iliþkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

  Bu haber 08 Nisan 2021, Persembe 00:52:56 eklenmitir.
Güvenlik soruþturmasýna iliþkin kanun teklifi Meclis'ten geçti Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý MÝT, EGM ve mahalli mülki idare amirliklerince yapýlacak

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oylarý ile reddedilen, TBMM Baþkanlýðý kararý ile yeniden görüþülmesi oylanarak baþlayan 'Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Kanun' teklifi bu kez kabul edildi.

Kamuya ilk kez alýnacaklara yönelik 'Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Arþiv araþtýrmasý, statüsü veya çalýþtýrma þekline baðlý olmaksýzýn ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkýnda yapýlacak. Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý Milli Ýstihbarat Teþkilatý Baþkanlýðý (MÝT), Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM) ve mahalli mülki idare amirliklerince yapýlacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Kanun Teklifi'nin görüþmeleri tamamlanarak kabul edildi. AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarý ile kabul edilen kanunla; kamuya ilk kez alýnacaklara iliþkin güvenlik soruþturmasý kriterleri belirleniyor. Buna göre; güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasýnýn yapýlmasýna ve elde edilecek verilerin kullanýlmasýna iliþkin temel ilkelerin, kimler hakkýnda yapýlacaðý, araþtýrma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduðu, bu bilgilerin ne þekilde kullanýlacaðý, hangi mercilerin soruþturma ve araþtýrma yapacaðý, veri güvenliði ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.

Teklifte, 'güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý birlikte yapýlacaklar' da þöyle sýralandý:

"Kurum ve kuruluþlarda, yetkili olmayan kiþilerin bilgi sahibi olmalarý halinde devlet güvenliðinin, ulusal varlýðýn ve bütünlüðün, iç ve dýþ menfaatlerin zarar görebileceði veya tehlikeye düþebileceði bilgi ve belgelerin bulunduðu gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teþkilatlarýnda çalýþtýrýlacak kamu personeli, ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde çalýþacak personel, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunlarý uyarýnca güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasýna tabi tutulan kiþiler, milli güvenlik açýsýndan stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalýþtýrma þekline baðlý olmaksýzýn istihdam edilenler."

Öðretmenler de dahil olacak

Düzenleme ile güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý birlikte yapýlacaklar kapsamýna, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþacak öðretmenler de dahil edildi.

Teklifle, arþiv araþtýrmasýnýn kapsamý ile güvenlik soruþturmasý kapsamýnda bakýlacak konular da yeniden düzenleniyor. Arþiv araþtýrmasý; kiþinin adli sicil kaydýnýn, kiþinin kolluk kuvvetlerince halen aranýp aranmadýðýnýn, kiþi hakkýnda herhangi bir tahdit bulunup bulunmadýðýnýn, kiþi hakkýnda kesinleþmiþ mahkeme kararlarý ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamýnda alýnan kararlar ile kiþi hakkýnda devam eden veya sonuçlanmýþ olan soruþturma ya da kovuþturmalar kapsamýndaki olgularýn, hakkýnda kamu görevinden çýkarýlma ya da kesinleþmiþ memurluktan çýkarma cezasý olup olmadýðýnýn mevcut kayýtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruþturmasý ise arþiv araþtýrmasýndaki konulara ilave olarak kiþinin; görevin gerektirdiði niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancý devlet kurumlarý ve yabancýlarla iliþiðinin, terör örgütleri veya suç iþlemek amacýyla kurulan örgütlerle eylem birliði, irtibat ve iltisak içinde olup olmadýðýnýn, mevcut kayýtlardan ve kiþinin görevine yansýyacak hususlarýn denetime elveriþli olacak yöntemlerle yerinden araþtýrýlmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Soruþturmayý MÝT ve kolluk kuvvetleri yapacak

Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý MÝT, EGM ve mahalli mülki idare amirliklerince yapýlacak. Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sýnýrlý olarak güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý kapsamýnda bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarý arþivlerinden, elektronik bilgi iþlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kiþi hakkýnda kesinleþmiþ mahkeme kararlarýný, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamýnda alýnan kararlar ile kiþi hakkýnda devam eden veya sonuçlanmýþ soruþturma ya da kovuþturmalar kapsamýndaki olgularý almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiþ personel, hukuka aykýrý olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarýnda kiþisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log kayýtlarýný deðiþtiremeyecek veya silemeyecek. Bu þekilde elde edilen bilgileri paylaþamayacak veya yayýn yoluyla duyuramayacak. Görevi gereði öðrendiði veya edindiði kiþisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kiþilerle paylaþamayacak ya da basýn ve yayýn kuruluþlarýna veya diðer iletiþim kanallarýna veremeyecek. Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapmakla görevli birimler tarafýndan bu konulara iliþkin gerekli tedbirler alýnacak. (DHA)ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.