Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Özen: “Bir yýl alkýþlandýk artýk sorunlarýmýz çözülsün”

Özen: “Bir yýl alkýþlandýk artýk sorunlarýmýz çözülsün”

  Bu haber 13 Mart 2021, Cumartesi 21:37:44 eklenmitir.
Özen: “Bir yýl alkýþlandýk artýk sorunlarýmýz çözülsün” Türk Saðlýk-Sen Sivas Þube Baþkaný Dursun Özen 14 Mart Týp Bayram nedeniyle bir açýklama yaptý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Türk Saðlýk-Sen Sivas Þube Baþkaný Dursun Özen açýklamasýnda; “14 Mart Týp Bayramýný salgýnla geçen 1 yýlýn sonunda karþýlýyoruz. Ýki bayram arasýnda

300’den fazla saðlýk çalýþaný arkadaþýmýzý covid salgýný nedeniyle þehit verdik.

100 bin üstünde arkadaþýmýz virüse yakalandý. Devletin verdiði görevle millete þifa

daðýtýrken þehit olan tüm saðlýk çalýþanlarýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. Hasta

arkadaþlarýmýza acil þifalar diliyoruz.

Onlarýn emsalsiz fedakârlýklarý ve canlarýný vererek ortaya koyduklarý hizmet saðlýk

çalýþanlarýnýn bu ülkeye baðlýlýklarýný ve bu uðurda nelerden vazgeçebildiklerinin çok

önemli bir göstergesidir.

1 yýldýr saðlýk çalýþanlarý ailelerini ve sosyal hayatý unuttular

1 yýldýr saðlýk çalýþanlarý salgýna raðmen 7/24 hizmet ürettiler.

1 yýldýr saðlýk çalýþanlarý izin gibi temel ihtiyaçlarý unuttu, esnek mesai gibi kavramlar ise

hiç yanlarýna uðramadý.

1 yýldýr salgýn var ama þiddet ve mobbing devam ediyor. Korkunç saldýrýlara saðlýk

çalýþanlarý maruz kaldýlar.

1 yýldýr saðlýk çalýþaný emek veriyor, tüm gücüyle hizmet üretiyor ama sýfýr döner

sermaye alýyor, adý tavandan kendi yavandan olan bir düzenleme ile geçiþtirilmeye

1 yýldýr saðlýk çalýþanlarýný herkes alkýþlýyor ama iþ hakkýný vermeye, maðduriyetini

çözmeye gelince her ne hikmetse somut adýmlar atýlmýyor. Bu durumun artýk son

bulmasýný istiyoruz.

Türk Saðlýk-Sen olarak bu zor süreçte her zaman ve þartta saðlýk çalýþanlarýnýn yanýnda

olduk. Çalýþanýn hakký ve emeði için alanlara çýkýp basýn açýklamasý yaptýk, haksýzlýklara

karþý davalar açtýk. Baþvuru ve görüþmelerle çözüm istedik, mücadeleden hiç geri

Hep çalýþanýn yanýnda olduk. Bazý sorunlarý çözdük, bazý meselelerde ilerleme kaydettik

fakat isteðimiz maaþa zam þeklinde tek ödeme, döner sermayede iyileþtirme,

sözleþmelilere kadro, hizmetlilere memurluk, 3600 ek gösterge, kreþ v.b temel

meselelerin halledilmesidir. Bunun içinde mücadeleye devam edeceðiz.

14 Mart Týp Bayramý, Týbbiyelilerin vatanýn iþgaline karþý gösterdikleri tepkiden ve

duruþtan kaynaðýný almýþtýr. Bugünde saðlýk çalýþanlarý böylesine bir vatan

savunmasýndadýr.

Kahramanlarýn salgýnla mücadelesi ve korumaya çalýþtýklarý Türkiye’nin saðlýðý bugün

toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatýmýzý en fazla etkileyen unsurdur.

Hayatýmýz buna göre þekil almaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma hayatý ve þartlarý ile

ilgili her iyileþtirme ve her yeni olumlu düzenleme memleket için atýlmýþ olumlu bir adým

2021 yýlý saðlýk çalýþanlarý yýlý ilan edildi; 2021 yýlý Týp Bayramýnýn da sorunlarý çözmede

adým atýlmaya baþladýðý bir gün olmasýný istiyor ve temenni ediyoruz. Alkýþlamak ile

yorulmasýn “Sesimize kulak verip, çalýþanlarýn meseleleri çözülsün ” diyoruz dedi.
ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.