Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

  Bu haber 05 Mart 2021, Cuma 21:14:57 eklenmitir.
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi Ýçiþleri Bakanlýðý 81 il valiliðine “Haftalýk Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Genelgede kontrollü normalleþme döneminde illerin belirlenmiþ kriterler doðrultusunda düþük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrýldýðý ve il bazlý tedbirlerin de bu risk gruplarýna göre belirlendiði hatýrlatýldý. Bu doðrultuda Mart ayýnda risk gruplarýna göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiði ifade edildi.

Mevcut denetim yapýsýnýn daha etkin ve sonuç alýcý olmasýný amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiði belirtilen genelgede, risk grubuna göre il bazýnda tedbirlerin uygulanacaðý kontrollü normalleþme döneminin sürdürülebilirliði ve bir an evvel tam anlamýyla normalleþmenin saðlanmasý için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yaný sýra hayatýn her alanýný kapsayacak þekilde belirlenen kurallara uyulmasýnýn önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduðu ifade edildi.

Genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasýna göre süreklilik taþýyacak þeklinde uygulanacaðý ve bu kapsamdaki tüm alanlarýn denetleneceðine vurgu yapýldý.

Valiliklere gönderilen genelgede alýnan kararlar þu þekilde sýralandý:

Ýl bazýnda yumuþatýlan tedbirlerden ötürü salgýn boyutuyla yeni olumsuzluklarýn ve vaka artýþlarýnýn yaþanmamasý için denetim ekipleri marifetiyle yapýlacak çalýþmalar haftalýk bir program dahilinde icra edilecek.

Denetim programlarý oluþturulurken hiçbir alanýn denetim dýþý kalmasýna müsaade edilmeksizin haftalýk konu/faaliyet bazlý planlamalar yapýlacak.

Bu doðrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalýk konu bazlý tematik genel denetim faaliyeti gerçekleþtirilecek olup diðer günlerde denetlenecek alanlar þu þekilde olacak:

6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlýcý, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kýraathane, kýr/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açýk yerler,

7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri,

8 Mart Pazartesi þehir içi ve þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapýlan her türlü toplu ulaþým araçlarý (okul servisleri dâhil) ile havalimaný/gar/otogar gibi yerler,

 9 Mart Salý berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonlarý,

10 Mart Çarþamba internet kafeler/salonlarý, düðün ve/veya nikâh salonlarý, lunapark/tematik parklar, ganyan, ý̇ddaa ve milli piyango bayileri,

11 Mart Perþembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halý sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler,

12 Mart Cuma AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiþçiler Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklýlýk gösteren pazaryeri/semt pazarý, sosyete pazarý gibi yerlerin kurulu olduðu/faaliyette bulunduðu günlerde denetlenmesi saðlanacak.

Faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklýlýk gösteren pazaryeri/semt pazarý, sosyete pazarý gibi yerlerin kurulu olduðu günlerde denetlenecek.

Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yaný sýra tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, yerel yönetimlerin ve meslek odalarýndan azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alýnacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iþ güvenliði uzmanlarý ve gýda denetmenlerinden teþekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmalarý saðlanacak.

Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalýþmalarýna günün belirli saatlerinde valiler, vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafýndan nezaret edilecek ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüðüne önem verilecek.

Denetimlerde baþta ticaret sanayi odasý, esnaf odasý, ziraat odasý ve þoförler odasý gibi meslek kuruluþlarý olmak üzere sivil toplumun katýmýna önem verilerek bu kurumlarýn rehberlik edici ve otokontrolü saðlayýcý yönünden azami istifade edilecek.

Denetim ekiplerinde sahada yapýlacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaþlarýmýz ile iþyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaþým sergilenecek.

Denetimlerde kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadýðýnýn yaný sýra, daha önceki genelgelerimiz ile getirilen yükümlülükler ve Saðlýk Bakanlýðý Salgýn Yönetimi ve Çalýþma Rehberinde belirlenen kurallar sýký sýkýya takip edilecek. Kurallara aykýrýlýklarda ýsrar, tekerrür, kurallarýn esaslý ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranýþlarla karþýlaþýlmasý halinde ise gerekli idari iþlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanýn her zamankinden daha önemli olduðunun vatandaþlarýmýza hatýrlatýlmasý için anons ve duyurular etkili þekilde yapýlmaya devam edilecek.

Denetim çalýþmalarý sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler ÝSDEM'e anlýk olarak girilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarýnca Ýl/Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Kurullarýnca bu kararlar ivedilikle alýnacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.