Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bakan Koca: Artýk yerinde karar dönemine geçiyoruz

Bakan Koca: Artýk yerinde karar dönemine geçiyoruz

  Bu haber 25 Subat 2021, Persembe 20:57:43 eklenmitir.
Bakan Koca: Artýk yerinde karar dönemine geçiyoruz Bakan Koca: "Artýk küresel salgýnýn sosyal hayata etkileri ve normalleþmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi."

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn baþkanlýðýný yapýlan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantýsý sona erdi.

Bakan Koca'nýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle;

Dünya baþarýlý bir sýnav vermedi. Ancak baþarýsýzlýðý üzerinden de salgýnla mücadele etmek mümkün deðil. Her ülke elindeki imkanlar nispetinde tedbirler almaya çalýþtý. Biz de elimizdeki imkanlarý en iyi þekilde kullanmaya çalýþtýk.

Riskten koruma tedbirlerinin tedaviden kat kat üstün bir deðerde olduðunu yaþayarak öðrendik. Sahne önünde Bilim Kurulumuz önemli roller üstlendi. Pek karþýnýza çýkmayan Toplum Bilimleri Kurulumuz ise sahnenin gerisinde önemli stratejiler geliþtirdiler.

Elbette saðlýk, tedavi ve hastalýkla mücadele konularýnda Bilim Kurulumuz çalýþmalarýna bütün hýzýyla devam edecek ancak artýk salgýnýn sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanacaðýz.

TOPLAM 8 MÝLYON DOZ AÞI YAPILDI

Bugüne kadar aþýlama çalýþmalarýnda yaklaþýk 1.5 milyonu 2. doz olmak üzere 8 milyon aþý seviyesine ulaþtýk. Aþýlama planýndaki ilk aþamanýn sonuna yaklaþtýk. Küresel düzeyde en baþarýlý ülkeler arasýndayýz.

Temin attýðýmýz aþýya raðbet artýyor. Bu tercihimizin doðruluðunu tasdik etsek de lojistik ile ilgili tehdidi artýrýyor. Deyim yerindeyse aþý kýtlýðý yaþanan bir zamandayýz. Aþýlama programýnda açýklanan veriler üzerinden haklý haksýz eleþtiriler yapýlmaktadýr.

"AÞILAMADA TEDARÝK VE PLANLAMA SORUNUMUZ YOK"

Zaman zaman aþýlama sayýsýnda azalma ya da artýþ olmasý tamamen lojistik gerekçelerle bilinçli olarak planlanmaktadýr. Bugün aþý temin edilebilirken yarýn temin edilemeyeceðinin garantisini kimse veremez. Bugün itibarýyla bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aþýsýný olan tüm vatandaþlarýmýzýn ikinci doz aþýlarý güvence altýndadýr. Ancak daha güvenli olaný, kendi aþýmýza sahip olmaktýr.

Aþý olduðumuz gün koruma baþlamýyor. Ýkinci doz aþýyý olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aþýlanmýþ oluyoruz. Yani ilk aþý olduðumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayýz. Ayrýca tüm nüfusumuzun en az %60'ýný aþýlamadan aþý güvencesini elde etmiþ olmuyoruz. Aþýnýn ilk dozunu yaptýrmýþ olmak bizi tedbire sevk etmeli. Her geçen gün sayýsý artan mutasyonlu virüse de dikkat etmeliyiz. Bazý illerimizde buna yönelik özel planlarýmýz var. Vaka sayýlarýndaki artýþ bazý illerimizde diðerlerinden daha geç normalleþmesine neden olabilecek.

"YERÝNDE KARAR DÖNEMÝ"

Geçtiðimiz haftalarda iller düzeyinde yüz bin nüfusa düþen haftalýk vaka sayýlarýný paylaþmaya baþladýk ve salgýn yönetiminde yerinde karar dönemine geçeceðimizi duyurmuþtuk. Bu verileri her hafta paylaþmaya devam edeceðiz.

Belirttiðim parameterlere göre illerimizin risk düzeylerini düþük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceðiz. Alýnan kabine kararlarýný da kabine toplantýsý sonrasýnda tensipleri halinde sayýn Cumhurbaþkanýmýz açýklayacaklardýr. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artýracak.

"BEDAVAYA AÞI VERÝLÝYOR ÝDDÝASI"

Dün bahsettiðim, 'Yarýn açýklayacaðým' dediðim, ülkemize bedelsiz aþý geldiðiyle ilgili bir konuda açýklamaya yapacaðýmý söylemiþtim. Sayýn Kýlýçdaroðlu'nun bir açýklamasý olmuþtu.

Özellikle bu dönemde dünyada aþý savaþýnýn yapýldýðý bir dönemi yaþýyoruz ve ülkeler arasý ticari sýr olarak kalmasý gereken bilgilerin ifþa edildiðini görüyoruz. Ülkeler arasýnda bunun iliþkileri etkileyebileceðini ve ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sýr olarak kalmasýný sözleþmeye de konduðunu ve bu nedenle de fiyatý özellikle söylememiþtim ama þunu ifade etmiþtim: Biz aþýyý dünyadaki bütün ülkelerin aldýðý fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamýn halen arkasýndayým. Bu, ülkeler arasý karþýlýklý sözleþmeyle de ticari sýr olarak korunmasý gereken bir durumdu.

"ARACI FÝRMAYA BÝR KURUÞ VERÝLMEDÝ"

 

Bir diðer konu, aracý var mýydý yok muydu? Biz devlet olarak Sinovac firmasýyla bütün görüþmeleri yaptýk. Bu firmanýn 10 yýldan fazla süredir bir distribütörü var, tek distribütörü. Ayrýca bu distribütör, bu firmanýn Türkiye'deki ayrýca yetkilisi. Genel olarak firmanýn yetkilisi de firma. Hem tek distribütörü, hem tek yetkilisi firma adýna. Dolayýsýyla biz bütün görüþmeyi Sinovac ile yaptýk. Altýný çiziyorum: Hiçbir þekilde aracý firmaya bir kuruþ verilmemiþtir.

Türkiye olarak biz distribütörle de pazarlýk yapabilirdik. Biz aþýda firmanýn kendisiyle direkt yaptýk. Firma ifade etmiþti: Görüþmeler bizimle yapýldý, Saðlýk Bakanlýðý pazarlýk sürecini bizimle götürdü, bu dönemde bütün ticari iliþkiyi biz saðladýk. Ama distribütör temsil, lojistik vb. iþleri yapmak üzere devrede olan bir firma. Bunun için biz ekstra bir ücret ödemiyoruz.

Vatandaþýmýzýn zihni niye bulanýklaþtýrýlýyor? Ben bu dönemde siyasi arenaya çekmek istemedim ve burada da direndim. Buna raðmen vatandaþýmýzýn zihnini bulandýrmak isteyenler var.

Biz AstraZeneca'yla da, BioNTech'le, Sputnikl'e de halen görüþüyoruz. Vatandaþýmýzý aþýyla buluþturmak istiyoruz. Ama biz daha erken faz-3 çalýþmasýna baþladýðýmýz ve sonuçlarýný bildiðimiz bir aþýyla görüþmelerimizi, sözleþmelerimizi yaptýk. Elinde 15 milyon aþý olan Avrupa ülkesi çok az. Peki bu aþýnýn geliþini etkilemek için niye uðraþýyor, ülkeler arasý birtakým hassas noktalarý niçin kaþýyoruz?

Bana sayýn muhalefet lideri açýp sorabilirdi: Böyle bir durum var, hassas olduðunu biliyoruz, bu konuyla ilgili açýklamanýz var mý? Yok mu böyle bir iletiþim anlayýþý?

1) Aþýyý ucuza alýyoruz 2) Bu aþýya eriþim için her imkaný kullanýyoruz. Önümüzdeki aylar aþýya daha yoðun eriþeceðimiz söyleyebilirim.

Siyasi arenaya taþýmama noktasýnda direnmeye devam ediyor olacaðým. Vatandaþýmýzýn zihinlerini bulandýrmak isteyenlere de vatandaþýmýza her noktada olanýn ne olduðunu açýkça izah etmeye devam ediyor olacaðým.

KARADENÝZ'DEKÝ VAKA SAYILARI

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn söylediði þekliyle, yani düþük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrýmýnýn nasýl olmasý gerektiðini, hangi kriterlerin esas alýnmasý gerektiði ve illerde nasýl bir kýsýtlama veya açýlma yapýlmasý gerektiðini tartýþtýk. Tam kapanma gibi bir durumu düþünmüyoruz.

KARADENÝZ'DEKÝ VAKA ARTIÞLARI... TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn söylediði þekliyle, yani düþük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrýmýnýn nasýl olmasý gerektiðini, hangi kriterlerin esas alýnmasý gerektiði ve illerde nasýl bir kýsýtlama veya açýlma yapýlmasý gerektiðini tartýþtýk. Tam kapanma gibi bir durumu düþünmüyoruz.

Mutasyonun bazý bölgelerde etkisini göstermeye baþladýðýný gözlemliyoruz, özellikle Samsun, Ordu gibi Doðu Karadeniz bölgesinde. Mutasyonun artýþ oraný daha çok Ýngiltere mutantý dediðimiz, bulaþýcýlýðýnýn arttýðýný bildiðimiz bir mutant. Brezilya mutantý 1 tane, Ýstanbul'da. Güney Afrika'yla ilgili de þu ana kadar 49'a yakýn mutantýn görüldüðünü söyleyebilirim.

Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantýn olmadýðýný þu an çok net biliyoruz. BioNTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aþý miktarý 800 bin oldu. Toplam 4.5 milyon olarak netleþti mart sonuna kadar. Ýlk 800 bin doz aþý da muhtemelen 10 gün içerisinde gelecek.

SÝNOVAC'IN FAZ-3 ÇALIÞMASI

Data temizliði denen iþ yapýlýyor þu anda. 10 bin 250 kiþiyle çalýþma kapatýldý. Bu hafta sonu data her þeyiyle gözden geçirilecek. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlarý paylaþýrýz. 40 vakaya ulaþtýk, haftaya sonucu bütün dünyaya duyurmuþ oluruz.

KAÇ MÝLYON DOZ AÞIMIZ VAR?

Sözleþmeyi yaptýðýmýz tarih 24 Kasým. 24 Kasým'da biz Sinovac'la sözleþme yaptýk. Toplam 100 milyon doz için sözleþme yapýldý. BioNTech'le ilgili 4.5 milyon doz mart sonu olmak üzere sözleþme yapýldý, 30 milyona kadar opsiyonel. Marttan sonraki dönemde artýrmak için Uður Hoca'yla iletiþim içerisindeyiz.

Sputnik'le ilgili Türkiye'de toksikolojisi baþladý. Onunla ilgili de ayrý bir hazýrlýðýmýz devrede. Rus aþýsýnýn Türkiye'de üretimiyle ilgili bir hazýrlýk. AStraZeneca'yla görüþmelerimiz de bugünlerde daha yoðun. Zannediyorum önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir ön sözleþme imzalanabilir.

Bizim için önemli olan nisan, en geç mayýs ayýnda aþýlama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken, özellikle 20 yaþ üstü nüfusuumuz belli. Toplamda nisan, en geç mayýs sonuna kadar 105 milyon doz aþýya eriþeceðimizi biliyoruz. AstraZeneca, BioNTech ilavesi dýþýnda söylüyorum.

52.5 milyon insanýmýzýn aþýlanmasý demek bu.

65 YAÞ ÜZERÝ AÞILAMADAN SONRA KISITLAMALAR ESNEYECEK Mi?

Ýkinci aþýdan iki hafta sonra koruyuculuðu baþlýyor. 65 yaþ üzerinde olup 2 haftasýnýn daha tamamlanmadýðýný biliyoruz. Ama süreçte 65 yaþ üzerinde aþýlama oranýnýn yükselmesine baðlý olarak illerde bu konuda bir esnetme yapýlabilir. Aþýlama oraný da parametrelerin arasýnda yer alacak.

TEDBÝRLER NASIL KALKACAK?

 

Bilim Kurulumuz bu konuyu tartýþý. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacaðým. Kabine'de bu öneri tartýþýlacak ve devamýnda sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn tensipleriyle gerektiðinde açýklama yapýlmýþ olur alýnan Kabine kararýyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayýlarý, vaka-test oranýný, yoðun bakým doluluk oraný gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasýl yapýlacaðý tartýþýldý. Ýki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararý almasý gerektiði belli olacak. Eðitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alýnacak.

PAZARTESÝ EÐÝTÝMCÝLERÝN AÞILAMASI BÝTER MÝ

Bitmiþ olmayacak, aþýlama baþlamýþ oldu. Köy okullarýndan baþladýk. Bu baþlangýçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek yoðunlaþacak. Aþýnýn tedarikiyle de ilgili bir durum bu. Özellikle ayýn 15'inden sonra aþý daha yoðun gelecek.

YERLÝ AÞI ÇALIÞMALARI

Faz-2 aþamasýnda olan aþý toplam 200 kiþide düþünülüyor. Bu 200 kiþinin 84 kiþiye aþýlarý yapýldý. 28 gün sonra 2. doz aþýsý yapýlacak. Nisan ayýnda faz-2'nin biteceði ve nisan sonuna doðru da faz-3 çalýþmasýna geçebileceðimizi düþünüyorum. Toplantýlar dahil olmak üzere kademelendirme de önümüzdeki günlerde belli olmuþ olacak.

KANSER HASTALARI

Kanserli hastalarla ilgili Bilim Kurulu aþýnýn tedarikine baðlý olarak da üzerinde çalýþýlýyor.

KONGRELER VE MAÇLARDAKÝ KALABALIKLAR

Toplantýlar ve maçlarla ilgili, kendi özel durumu ben açýklamýþtým dün. Toplantýlarla ilgili de genel olarak biz salgýnda bulaþýn nasýl olduðunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgýnda bulaþýn yakýn temasla birlikte daha da arttýðýný hep anlattýk. Bu bilgilendirmede bir deðiþiklik yok.

Maçlarda da benzer þekilde tedbirlerin yer yer olmadýðýný görüyoruz. Taraftar olmak, insanýmýzýn saðlýðýný ötelemeyi gerektirmez.

ÜCRETSÝZ PCR TESTÝ YAPILDIÐI ÝDDÝASI

Israrla siyasi arenaya bu mücadelenin çekilmemesi noktasýnda kararlýyým. 83 milyon vatandaþýmýza da eþit davranarak bu mücadeleyi sürdürmekten yanayým. Bahsettiðiniz durumla ilgili, dün Ýl Saðlýk Müdürlüðümüz bir açýklamada bulundu. PCR testinin yapýlabilirliði hekimlerimizin sorumluluðunda, bir semptom olduðunda talep edilerek yapýlabiliyor. Özel bir durum söz konusu deðil.

Özel kuruluþlarda yaptýrabilirler ama o durumda da özel kuruluþlarda semptomu varsa ücret ödemeyip semptomu varsa ücret ödeyip yaptýrabilirler. Bizim kamu kurumlarýmýzda hekim sorumluluðunda semptomu olan kiþiye hekim talebiyle PCR testi yapýlýr.

KARABAÐ SAVAÞI'NDAN SONRA TÜRKÝYE-AZERBAYCAN SAÐLIK BAKANLARI ARASINDAKÝ ÝÞ BÝRLÝKLERÝ

Azeri kardeþlerimizden 3 gaziyi biz tedavi ediyoruz. Kritik bir durumlarý yok. Ýkili anlaþmalarýmýz var saðlýkla ilgili. O kapsamda 4 hasta tedavi edilmekte. Azeri kardeþlerimizi vatandaþlarýmýzdan asla ayýrmýyoruz. Üzerimize düþen ne ise yapmak noktasýnda hassasiyet gösteriyoruz. Hem pandemi döneminde hem de daha önce saðlýkla ilgili yapýlmasý gereken her iþ birliðine açýk olduk ve olacaðýz.

LÝSELERDE SINAVLARIN YÜZ YÜZE YAPILIP YAPILMAYACAÐI

MEB ile üzerinde tartýþýlan bir durum. Ýllerin hangi durumda gelecek hafta görülecek. Riski olmayan illerde bir sorun olmayacak ama riski olan illerle ilgili nasýl olmasý veya ne zaman yapýlmasý gerektiði MEB ile ve Kabine'de de durum deðerlendirmesi yapýlacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.