Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Erdoðan: Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u yapacaðýz, inadýna yapacaðýz

Erdoðan: Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u yapacaðýz, inadýna yapacaðýz

  Bu haber 24 Subat 2021, Carsamba 20:47:26 eklenmitir.
Erdoðan: Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u yapacaðýz, inadýna yapacaðýz "Millete küsülmez, milletle inatlaþýlmaz, millete husumet beslenmez, millete raðmen iþ yapýlmaz"

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, binlerce kiþinin katýlýmýyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ýstanbul Ýl Kongresi'ne katýlýrken, Kanal Ýstanbul projesine iliþkin açýklama yaptý. Erdoðan, "Þimdi beðenmiyorlar ya, engellemeye çalýþýyorlar ya, Kanal Ýstanbul projemizin etüd kapsamýnda yer alan tüm  teknik çalýþmalarý tamamlandý, diðer adýmlarý için gerekli çalýþmalarý da baþlatýyoruz" derken, "Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u da yapacaðýz, inadýna yapacaðýz. Kanal Ýstanbul'la Ýstanbul nasýl güzelleþecek, nasýl bir baþka þehir olacak bunu da görecekler. Buna da alýþacaklar" ifadesini kullandý.

AKP Ýstanbul Ýl Kongresi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erdoðan'ýn katýlýmýyla düzenlendi. Kongrede konuþan Erdoðan, güçlü bir parti yönetimi kurduklarýný söylerken, bir sonraki seçimlere iþaret etti. ". Seçim tarihine kadar her günü seçim günü gibi çalýþacaðýz. 2019 seçimlerinde sandýklar ve birleþtirilme tutanaklarýnda çekilmeye çalýþýlan numaralarý unutmadýk" derken, þu ifadeleri kullandý:

"Nereden geldiðimiz, nerede durduðumuzu ve nereye gittiðimizi bilmezsek esen rüzgarlarýn önünde hazan yapraklarý gibi savrulur gideriz. Bu muhasebeyi yaptýðýmda ilk çýkardýðým ders, Allah'ýn rýzasý ve milletin desteðini gözetmeyen hiçbir iþin hayýrla neticelenmeyeceðidir. Buradan altýný çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaþýlmaz, millete husumet beslenmez, millete raðmen iþ yapýlmaz. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çýkanýn akýbeti felaket olur."

"Bu ahlaksýzlar, bu edepsizler, bu teröristler deðil mi?"

Erdoðan, Gezi protestolarý sýrasýnda dillendirilen "Bezmialem Valide Sultan Camii'ni iþgal etmek suretiyle, bira kutularýyla beraber o camimize giren bunlar deðil mi?" ifadesini yeniden kullanýrken, "Bu ahlaksýzlar, bu edepsizler, bu teröristler deðil mi? Ýþte o Gezi olaylarýnda da bunlarýn hesabýný sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok aðýr ödetir. Biz cevabýmýzý geceler boyunca hiç dünmeden süren selalarýmýzla verdik" dedi.

Ýstanbul'da yapýlan hizmetleri anlatan Erdoðan, "Bu CHP'lilerden bu tür þeyleri hiç dinlediniz mi ya? Bunlarýn kitabýnda hizmet var mý ya? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya deðil!" ifadesini kullandý.

"Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u da yapacaðýz, inadýna yapacaðýz"

"Þimdi beðenmiyorlar ya, engellemeye çalýþýyorlar ya, Kanal Ýstanbul projemizin etüd kapsamýnda yer alan tüm  teknik çalýþmalarý tamamlandý, diðer adýmlarý için gerekli çalýþmalarý da baþlatýyoruz" diyerek tartýþmalý Kanal Ýstanbul projesine de deðinen Erdoðan, "Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u da yapacaðýz, inadýna yapacaðýz. Kanal Ýstanbul'la Ýstanbul nasýl güzelleþecek, nasýl bir baþka þehir olacak bunu da görecekler. Buna da alýþacaklar" þeklinde konuþtu.

Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle:

"Kuruluþundan bugüne kadar Ýstanbul il teþkilatlarýmýzda ana kademede, kadýn kollarýnda, gençlik kollarýnda vazife üstlenmiþ, partimize katký vermiþ tüm kardeþlerime þükranlarýmý sunuyorum. Kurulduðu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir deðiþim rüzgarý eser. Deðiþim dediðimiz hayatýn gerçeðidir. Bazen de herhangi bri sebep aranmaksýzýn gelir, kendini dayatýr. Bizim adýmýza Ýstanbul'un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini muhabbetle kucaklayacaðýna inandýðýmýz bir dava arkadaþýmýza il baþkanlýðý görevini tevdi edeceðiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleþtirecek bir arkadaþýmýzý, Osman Nuri Kabaktepe kardeþimizi Ýstanbul'a il baþkaný yapýyoruz. Çok uzun yýllardýr þahsen tanýdýðýmýz, gayretine, samimiyetine, davasýna olan sadakatine bizzat þahitlik ettiðimiz bir kardeþimizdir. Kendisinin Bayram Þenocak'tan devraldýðý bayraðý çok daha yukarýlara taþýyacaðýna inanýyorum. Bayram Þenocak kardeþime ve ekibine de þu ana kadar hizmetleri sebebiyle de teþekkür ediyorum. Ýnþallah bu iþ tabi burada bitmiyor, sadece bir virgül, kendileriyle buradan sonra farklý platformlarda birlikte çalýþmayý sürdüreceðiz.

"Partimizin 7. Olaðan Kongre sürecini ülkemizin her yerinede böyle bir deðiþimin vesilesi haline dönüþtürmeye çalýþtýk. Þu anda, mevcut yönetimimizin yaþ ortalamasý 39. Genç, dinamik bir yapýyla inþallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiðim kadarýyla 15 haným kardeþimiz vardý deðil mi? Bu da AK Parti'nin diðerlerinden farklý yanýný ortaya koyuyor. Ayný þekilde bir o kadar da genç var. Bu bir þeyi gösteriyor: AK Parti dinamik bir parti, bugünü deðil geleceði kuþatan bir parti. Kuruluþunun üzerinden 20 yýla yakýn süre geçtiði halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamýzý, hala Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumda bulunmamýzý iþte bu deðiþim gerçeðine borçluyuz. Þu ana kadar ilçe ve il kongrelerimizde hamdolsun herhangi bir sýkýntý yaþmadýk. Gençler, yaþ önemli deðil demeyin, Fatih'in yaþý kaçtý, ona bakacaksýn. Fatih, unutmayýn gençler, 21 yaþýnda bir çaðý kapattý bir çaðý açtý. Yaþ da gençti, ruh da. Ýþte þimdi aynýsýný bizler de gençlerimizle beraber inþallah bütün ülkeye deðil, dünyaya haykýrýyoruz ve dünyada da bunun uygulamasýný yapacaðýz. Niyetimiz il kongrelerimizin tamamýna yakýnýna katýlmaktý. Ýstanbul kongresi benim 7. kongrem. Videokonferanslarla kongrelerimizi yaptýk. Kongrelerimize canlý baðlantýyla iþtirak ederek arkadaþlarýmýzýn heyecanlarýna ortak olmaya çalýþtýk. Ýnþallah 24 Mart 2021 Çarþamba günü 7. Olaðan Büyük Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandýrýyoruz. 81 ilimizdeki kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni görev alan tüm kardeþlerimi bir kez daha yönetimleriyle birlikte tebrik ediyorum.

"Ýstanbul için dünyanýn merkezi derler. Ýstanbul Fatih'in olduðu kadar Eyyübel Ensari'nin, Akþemseddin'in daha nice gönül sultanlarýnýn þehridir. Ýstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsýnýz. Ýstanbul'u büyük bir aþkla sevmeyen hiç kimsenin de bu ülkeye, bu þehre, bu partiye hizmet edebilmesi mümkün deðildir. Ýstanbul'u kavramanýn en güzel yolu ona þairlerin gözüyle bakmaktýr. Bu Ýstanbul ki, sadece bir ömrünü sevmek bile ömre deðer. Bu Ýstanbul ki, adýný göklere yazarsanýz düþlerinizden mehtabýnýn kaybolacaðýndan korkarsýnýz. Bu Ýstanbul ki, zaman mekan aþýp geçmiþ sevgilimizdir, vatanýmýzdýr. Bu Ýstanbul ki, güleni þöyle dursun, aðlayaný bahtiyardýr. Bu Ýstanbul ki, iki kýtadaki insanlar gibi sarmaþ dolaþ olacak semtleri vardýr. Bu Ýstanbul ki, rahmetli Aþýk Veysel gibi insana seversen olayým yarim dedirtir. Ýstanbul'u sevmek ne kolaydýr, ne de bedelsiz. Seviyorsanýz önce hakkýný vereceksiniz. Eðer hakkýný verir, bedelini öderseniz, bu þehir sizi sýrtýnda da taþýr, baðrýna da basar, zirveye de yükseltir.

"Ýstanbul bir baþka sevgilidir. Eðer Ýstanbul'u küstürürseniz, eðer bu þehri kendinize sýrt çevirtirseniz, vay halinize. Deðil Türkiye'ye, dünyaya sýðamazsýnýz. Ýstanbul 7 iklim ve 3 kýtanýn merkezi demektir. Ýstanbul dünyadaki 200'e yakýn ülkenin tamamýndan insanlarý baðrýnda yaþatabilen bir küresel zenginlik demektir. Ýþte AK Parti gençliði bu, bayraðýyla beraber yaþýyor. Cumhur gençliði bu. Ýstanbul, insanlýk tarihinin de Ýslam medeniyetinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. Çünkü Ýstanbul eþsiz konumu, tarihi mirasý, tabii güzellikleri, her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani deðerleriyle kainatýn en kýymetli hazinesi demektir. Biz bunun için Ýstanbul'a aþkla hizmet ettik. Ýþte bunun için biz Ýstanbul'a ömrümüzü adadýk. Bunun için boðazýn dört muhafýzý olarak gördüðümüz Kelli Baba'ya, Yuþa Hazretleri'ne, Hüdayi Hazretleri'ne layýk olmaya çalýþtýk. Þair davasý olmayanýn sevdasý olmaz, sevdasý olmayanýn öfkesi olmaz diyor. Eðer zaman zaman öfkeli gözükmüþsek, iþte bu sevdamýzdandýr. Karþýmýza kim dikilirse, önümüze hangi engeller çýkartýlýrsa çýkartýlsýn, ülkemize, milletimize ve Ýstanbul'a hizmet davamýzdan asla vazgeçmedik.

"Gençler, kardeþlerim, onlar Yeni Zelanda'daki katilin aðzýndan Ayasofya'yý minarelerden kurtaracaðýz dediler. Biz cevabýmýzý Ayasofya'yý 86 yýl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarýný bu aziz þehrin duvarlarýna zulüm 1453'te baþladý yazarak verdiler. Biz cevabýmýzý büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Onlar Boðaziçi Köprüsü'nde baþlattýklarý darbeyle istiklalimize el uzattýlar, biz cevabýmýzý þehadete yürüyerek verdik. Onlar camilerin kapýlarýna dayandýlar, Bezmialem Valide Sultan Camii'ni iþgal etmek suretiyle, bira kutularýyla beraber o camimize giren bunlar deðil mi? Bu ahlaksýzlar, bu edepsizler, bu teröristler deðil mi? Ýþte o Gezi olaylarýnda da bunlarýn hesabýný sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok aðýr ödetir. Biz cevabýmýzý geceler boyunca hiç dünmeden süren selalarýmýzla verdik. Onlar milletimizi birbirine karþý kýþkýrtmak için her yolu denediler, biz cevabýmýzý rabiamýzla verdik. Ýstanbul'u yanýmýza aldýðýmýzda, içerdeki hainlerden dýþardaki düþmanlara kadar, yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuþtur. Belki hatalarýmýz da olmuþtur. Hiç kimse merak etmesin, hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanýr. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanýný güçlendirerek sürdürmektir.

"Bizim Ýstanbul'u aþkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanýndan ibaret deðildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Sadece son 18 yýlda Ýstanbul'a ne kadar yatýrým yaptýk biliyor musunuz? Ýstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarýnda yatýrým yaptýk. 275 milyar. Eðitimde 38 bin 361 adet yeni derslik, 1 milyonun üzerinde yükseköðrenim öðrencisinin öðrenim gördüðü Ýstanbul'a 38 adet yeni üniversite kurduk. 13 bin 677 kiþi kapasiteli yurt binalarý açtýk. Ýstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandýrdýk. Sosyal yardýmlarda toplam 17 katrilyon, 17 milyar lira tutarýnda kaynak aktardýk. Saðlýkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluþan 163 adet saðlýk tesisi inþa ettik. 950 yatak kapasitesi 3 hastanemizle birlikte 17 saðlýk tesisinin yapýmý devam ediyor. Plan, proje, ihalesi devam eden 9 bin 582 yatak kapasitesi saðlýk tesisimiz var. Ýstanbul'u dünyanýn en önemli saðlýk merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Ýstanbul'da 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. AKM'nin inþasýnda sona geliyoruz. Muhteþem bir opera binasýný Ýstanbul'umuza kazandýrýyoruz. O malum zatlar var ya, onlara raðmen. Yaparsak biz yaparýz, AK Parti yapar. Çok farklý bir projeyi oraya hamdolsun inþa ettik ve kýsa zamanda bitiyor. Bir diðer tarafta da özel sektör muhteþem bi camiiyi de Taksim Meydaný'na inþa ediyor. Allah onlardan da razý olsun. O da on yýllarýn hayaliydi. Bölünmüþ yol uzunluðunu 500 km ilaveyle 782 km'ye çýkardýk. Ýstanbul-Ýzmir otoyolunu tamamlayarak yolculuðu 3,5 saat, Bursa'yý 1 saate, Balýkesir'i 2 saate, Eskiþehir'i 2-2,5 saate düþürdük. Asya ile Avrupa'yý birbirine baðlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. Marmaray'ý, Avrasya Tüneli'ni insanlýðýn hizmetine sunduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ýstanbul Havalimaný'mýzý hizmete aldýk. Sabiha Gökçen Havalimaný'mýzý Marmaray'a, Kadýköy'e, Tuzla'ya baðlayacak demiryolu projemizin çalýþmalarý süratle devam ediyor. Gayrettepe-Ýstanbul Havalimaný metro hattýný bu yýl sonuna kadar tamamlýyoruz. Halkalý-Ýstanbul Havalimaný raylý sistem baðlantýsýný, Baþakþehir-Kayaþehir metro hattýný önümüzdeki yýl bitiriyoruz. Ýstanbul'un turizmine, kültürel zenginliðine, ekonomisine ciddi katkýsý olacaðýna inandýðýmýz Haliç Yat Limaný ve Kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlýyoruz. Bu CHP'lilerden bu tür þeyleri hiç dinlediniz mi ya? Bunlarýn kitabýnda hizmet var mý ya? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya deðil! Þimdi beðenmiyorlar ya, engellemeye çalýþýyorlar ya, Kanal Ýstanbul projemizin etüd kapsamýnda yer alan tüm  teknik çalýþmalarý tamamlandý, diðer adýmlarý için gerekli çalýþmalarý da baþlatýyoruz. Onlara raðmen Kanal Ýstanbul'u da yapacaðýz, inadýna yapacaðýz. Kanal Ýstanbul'la Ýstanbul nasýl güzelleþecek, nasýl bir baþka þehir olacak bunu da görecekler. Buna da alýþacaklar. Çamlýca tepelerinde biliyorsunuz, bir görüntü kirliliði vardý. O antenler mantenler filan, hepsini kaldýrdýk mý? Kaldýrdýk. Çünkü biz çevreciyiz. Bunun yanýnda televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir baþka görüntüyü oraya verdik. Binali Beyle birlikte çalýþtýðýmýz zaman, hakkaten farklý bir mimari var ve bu mimariyle o eseri de Ýstanbul'umuza kazandýrdýk. Bütün o antenlerin hepsinin vericileri orada. Artýk çevre adýna hamdolsun bu güzel adýmý attýk. Ýnþallah önümüzdeki dönemde bu þehre nice güzel hizmetleri kazandýrmaya devam edeceðiz.

"AK Parti, partilerden bir parti olmanýn ötesinde sorumluluklara sahiptir. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiþtir. Biz sizi seviyoruz ya. Biz bu millete aþýðýz ya. Biz dertliyiz dertli. Ülkemize saldýranlarýn birinci hedefi hep AK Parti ve þahsýmýz ile tüm kadrolarýmýzdýr. AK Parti'ye saldýranlarýn ilk gayesi de Türkiye'nin kazanýmlarýdýr. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler, farkýmýz bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev de Ýstanbul Ýl Teþkilatýmýza düþüyor. Çünkü ülkemizin siyasetinden ekonomisine, sporuna kadar her önemli geliþme bu þehirde yaþanýr. Ýstanbul'un gündemine iyi hakim olursak Türkiye'nin nabzýný tutmuþ oluruz. Ne dediysek eninde sonunda yaptýk. Þimdi hep birlikte Ýstanbul'a bir söz vereceðiz. Bu aziz þehri 1994 yýlýnda teslim aldýðýmýzda nasýl kýsa sürede sorunlarýný çözüme kavuþturduysak, inþallah bir sonraki seçimde aynýsýný yapmaya hazýr mýyýz? Çöp daðlarýný nasýl temizlediysek, o hava kirliliðini nasýl ortadan kaldýrdýysak, Ýstanbul'u 25 yýl geriye götürenlerin yol açtýðý tahribatý hýzla gidereceðiz. Ümraniyeliler nerede? Ümraniye çöplüðünün hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüðünde bizim vatandaþlarýmýzýn ölümüne neden olmadý mý? O çöplük patladý ve orada 40'a yakýn vatandaþýmýz maalesef öldü. Biz geldik o çöplüðü kaldýrdýk, oraya spor tesisleri yaptýk, farkýmýz bu. Kim çevreci? Biz çevreciyiz. CHP deyince akla þu gelir; çöp, çukur, çamur. Ýþte Ýzmir'de þu son yaðmurlarda ne oldu? Hatta bir hanýmefendi ne dedi bay Kemal'e? 35 yýldýr Ýzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yýldýr her yaðmurda karda kýþta evlerimiz dükkanlarýmýz bu hale geliyor. O da kuzu kuzu dinliyor haa. Yok. Bu iþ öyle lafla olmuyor. Ýþte Ýzmir'deydik geçen hafta. Bu defa Ýzmirlileri çok farklý gördüm. Hesabý soracak, öyle anladým. Bu þehri yeniden çöp daðlarýna, kokuya, yokluða, ihmale maruz býrakanlarla tüm Ýstanbul önünde sandýkta hesaplaþacaðýz 2023'te. Batý için Türk, yani Ýslam, Doðu için de Türk, yani kýzýl elma olan Ýstanbul'un bu kutlu kimliðini elinden almak isteyenleri sandýða gömeceðiz. Ýstanbul'u karanlýk ve sapkýn ajandalarýna aparat yapmaya kalkanlarý, gerekiyorsa þeytanla iþbirliðine girenleri sandýkla mutlaka ifþa edeceðiz. Bunlar teröristlerle beraber deðil mi? Biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ý, Tendürek'i mezar yaptýk, yapmaya devam ediyoruz, edeceðiz. Bunun için il teþkilatýmýzla, belediyelerimizle, STK'larýmýzla, hep birlikte çok çalýþacaðýz. Kadýn kollarýmýz, kapý kapý çalýþacaðýz. Unutmayýn, kale içerden fethedilir. Kaleyi içerden inþallah haným kardeþlerimiz fethedecekler. Gençler, siz de gönülleri fethedeceksiniz. Bizim gençlerimiz tinerci gençlik deðil, bizim gençlerimiz eli býçaklý silahlý gençler deðil, bizim gençlerimiz bilgisayarýyla, kitabýyla, okuyan, düþünen ve buna inanan bir gençlik. Gençler, kendinizi parti binalarýna, ofislere, lobilere hapsetmeyeceðiz. Sokaklarda olacaðýz. Hanýmlara, gençlere, çalýþanlara, emeklilere ulaþacaðýz. Ýnsanýmýzý sevincinde de, hüzdünde de yalnýz býrakmayacaðýz. Ýstanbul'da ahvalinden haberdar olmadýðýmýz, sokaðýnda, hanesine, iþyerine girmediðimiz, gönlüne dokunmadýðýmýz tek bir vatandaþýmýzý býrakmayacaðýz.

"Önümüzde Ramazan var, Ramazan'ý çok çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Mübarek Ramazan-ý Þerif'in feyzinden hep beraber istifade edeceðiz. Seçim tarihine kadar her günü seçim günü gibi çalýþacaðýz. 2019 seçimlerinde sandýklar ve birleþtirilme tutanaklarýnda çekilmeye çalýþýlan numaralarý unutmadýk. Kadýn ve gençlik kollarýmýzýn da sandýklara sahip çýkacak ilave organizasyonlar istiyorum. Güçlü bir yönetim oluþturduk, Ýstanbul gerek ana kademe, gerek kadýn, gerek gençlik kollarýnda bu hazýrlýk sürecini baþarýyla yürütecek.

"Nereden geldiðimiz, nerede durduðumuzu ve nereye gittiðimizi bilmezsek esen rüzgarlarýn önünde hazan yapraklarý gibi savrulur gideriz. Bu muhasebeyi yaptýðýmda ilk çýkardýðým ders, Allah'ýn rýzasý ve milletin desteðini gözetmeyen hiçbir iþin hayýrla neticelenmeyeceðidir. Buradan altýný çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaþýlmaz, millete husumet beslenmez, millete raðmen iþ yapýlmaz. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çýkanýn akýbeti felaket olur.

"Cumhur Ýttifaký'yla birlikte baþlattýðýmýz büyük ve güçlü Türkiye inþasýný sürdüreceðiz. Yeni reformlarla bu süreci hýzlandýracaðýz. Yeni sivil bir anayasayý milletimizle birlikte hazýrlayarak 2053 vizyonumuzun rehberine kavuþmuþ olacaðýz. Önümüzdeki salý günü uzun süredir üzerinde çalýþtýðýmýz ve tüm kesimlerin beklentileri doðrultusunda hazýrlanan Ýnsan Haklarý Eylem Planý'ný milletimizle paylaþacaðýz. Bir sonraki hafta da ekonomik reform paketimizi açýklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyümesi yönünde kararlýlýðýmýzý ortaya koyacaðýz. Sýnýrlarýmýz içinde ve dýþýnda tek bir terörist býrakmayarak ülkemizin güvenliðine, milletimizin huzuruna, insanlýðýmýzýn refahýna yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldýracaðýz. Hani bir þeyler söylüyorlar, hiç kafanýza takmayýn. Ege'de, Akdeniz'de evelallah. Bizler bütün gücümüzle, bütün imkanlarýmýzla varýz, var olacaðýz. Bunlarýn hepsi, maalesef provokasyon. Milletimizle birlikte ve milletimiz için daha nice yýllar çalýþmayý sürdüreceðiz. Bu vizyonun ilhamýný da nereden alýyoruz? Ýstanbul'dan alýyoruz. Ýstanbul ne kadar çalýþýrsa, üretirse, kazanýrsa Türkiye de o kadar büyük mesafe katedecektir.

"Bu yola çýkarken unutmayalým, yola çýktýk yanýmýzda kimler vardý, ama bugün maalesef kimler var. Gençler, ölümlü bir hayatý yaþýyoruz, bu ölümlü hayat içerisinde birçok dostlarýmýz, büyüklerimiz bugün yanýmýzda yok, onlar Hakk'a yürüdüler, ebedi alemdeler. Bakýyorsunuz daha yeni, büyük bir hadis alimi, ayný zamanda tefsir alimi, fýkýh noktasýnda, Emin Saraç hocamýzý 92 yaþýnda daha yeni Hakk'a uðurladýk. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýmýzý yapmýþ olan Kadir Topbaþ aðabeyimizi de Hakk'a uðurladýk. Buna benzer birçok kardeþimizi, büyüklerimizi uðurluyoruz. Eninde sonunda bizim de gideceðimiz yer orasý. Temennimiz odur ki Rabbim bizi sevgili habibinin müsemma sancaðý altýna haþru cem eylesin. Baki kalan bu kubbede hoþ bir sada imiþ diyorsak bu hizmetler çok önemli. Ýþte Emin Saraç hocamýz yetiþtirdiði öðrencilerle anýlacak, Kadir Topbaþ aðabeyimiz yaptýðý eserlerle anýlacak. Boðazýn sularýný Haliç'e baðlarken verilen emek, orada emeði var. Þu anki Ýstanbul Belediye Baþkaný bu iþlerden anlar mý? Bunlar tam aksine, Ýstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da seyahatte. Biz dertliyiz dertli. Onlarýn böyle bir derdi yok. Ben bütün geçmiþlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim davamýz çok farklý bir dava, bu kutlu yolculuk. Bu kongreyle birlikte Ýstanbulumuzu çok daha farklý bir þekilde týrmandýracaðýz."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.