Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
Ekrem Ýmamoðlu: Ekonomi bugün kötü olmadý; düzeltilemediði gibi daha da kötüye gitti

Ekrem Ýmamoðlu: Ekonomi bugün kötü olmadý; düzeltilemediði gibi daha da kötüye gitti

  Bu haber 29 Ocak 2021, Cuma 17:18:34 eklenmitir.
Ekrem Ýmamoðlu: Ekonomi bugün kötü olmadý; düzeltilemediði gibi daha da kötüye gitti Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ziyaret ettiði pazarda "Burada iki þey öne çýkýyor; pahalýlýk ve iþsizlik. Pahalýlýkla ilgili süreç, uzun zamandýr bekleyen bir süreç. Ekonomi, bugün kötü olmadý. Hatýrlarsanýz seçim döneminde de insanlarýn canýný yakan birinci unsurdu. Neredeyse iki sene oldu; bu düzeltilemedi. Düzeltilemediði gibi, daha kötüye gitti." dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýmamoðlu "halkýmýzýn yanýndayýz" diyerek; "Askýda fatura, dünya ölçeðinde bir dayanýþma modeli. Bizim titizliðimizle oraya konulan faturalarý ya da oraya kaydolan öðrencilerimizi, ailelerimizi çocuklarýmýzý yine halkýmýz kimseyi bilmeden bir kuruma güvenerek sahipleniyor. Bu hayat boyu devam edecek; göreceksiniz." ifadelerini kullandý. 

Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki semt pazarýný ziyaret ederek vatandaþlar ve esnaf ile yaþadýklarý ekonomik sorunlarý yüz yüze konuþtu. Ýmamoðlu, bir vatandaþýn, “Pazar geziyorsun sürekli Baþkaným, maþallah” sözlerine, “E gezeceðim, halkla konuþacaðýz, eksiðini göreceðiz, daha çok çalýþacaðýz” yanýtýný verdi. Seçim döneminde de ekonominin insanlarýn canýný yakan birinci unsur olduðunu belirten Ýmamoðlu, “Ekonomi, bugün kötü olmadý. Neredeyse iki sene oldu; bu düzeltilemedi. Düzeltilemediði gibi, daha kötüye gitti. Buna ilave olarak pandemi süreci eklendi. Þu an toplumun en büyük sorunu yoksulluk. Biz, birinci sýraya yoksullukla mücadeleyi koyuyoruz” dedi.

Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, öðleden sonraki mesaisini Bahçelievler ilçesine ayýrdý. Cuma namazýný Kocasinan Merkez Camii’nde kýlan Ýmamoðlu, Zafer Mahallesi’nde ÝSMEK ve Yuvamýz Ýstanbul kreþi olarak kullanýlacak “Eðitim Tesisi ve Zeminaltý Otoparký”nda incelemelerde bulundu. Ýnceleme gezisinin ardýndan ayný mahalledeki semt pazarýna geçen Ýmamoðlu, vatandaþlar ve pazarcý esnafýyla bir araya geldi.

Kimi vatandaþlar Ýmamoðlu’nu, “Topraðýmýz hoþ geldin” sözleriyle karþýlarken, kimileri de yaþadýklarý ekonomik zorluklarý, kendilerinin ve yakýnlarýnýn yaþadýðý iþsizlik sorunlarýný ÝBB Baþkaný ile paylaþtý. Ýmamoðlu, bir vatandaþýn, “Pazar geziyorsun sürekli Baþkaným, maþallah” sözlerine, “E gezeceðim, halkla konuþacaðýz, eksiðini göreceðiz, daha çok çalýþacaðýz” yanýtýný verdi.

"Ekonomi insanlarýn canýný en çok yakan þey"

Ýmamoðlu, ziyaretiyle ilgili deðerlendirmeyi de pazar çýkýþýnda yaptý. “Ekonomi, insanlarýn canýný en çok yakan þey” diyen Ýmamoðlu, “Burada iki þey öne çýkýyor; pahalýlýk ve iþsizlik. Pahalýlýkla ilgili süreç, uzun zamandýr bekleyen bir süreç. Ekonomi, bugün kötü olmadý. Hatýrlarsanýz seçim döneminde de insanlarýn canýný yakan birinci unsurdu. Neredeyse iki sene oldu; bu düzeltilemedi. Düzeltilemediði gibi, daha kötüye gitti. Buna ilave olarak pandemi süreci eklendi. Þu an toplumun en büyük sorunu yoksulluk. Biz, birinci sýraya yoksullukla mücadeleyi koyuyoruz. Ne varsa nasýl paylaþabiliriz, en ciddi tasarrufu nereden yaparýz, insanlarýmýzý nasýl mutlu edebiliriz, en azýndan bugünleri nasýl atlatabiliriz? Belediyelerin ekonomiyi çözme ya da iþsizliði düzeltme gibi bir kabiliyeti olamaz. Ancak bu günleri aþmak adýna da elimizden geleni yapýyoruz. Ýnþallah bir an önce bu günleri aþarýz. Bir an önce iþler yoluna girer, insanlar iþini bulur. Temennimiz bu yönde” ifadelerini kullandý.

"Halkýmýzýn yanýndayýz"

Ýþsizlikte iki konunun can yaktýðýný vurgulayan Ýmamoðlu, bunlarý, “Biri, evine ekmeði götürememe; ikincisi de adaletsizlik, liyakatsizlik” olarak sýraladý. Ýmamoðlu, “Biz, halkýmýza eþit fýrsat tanýyan, liyakatle insanlara iþ veren kamu kurumu olma yolunda en önemli süreci yöneten ve baþaran kurum olacaðýz. Ýddia ediyoruz. Bütün Ýstanbul bunu duysun. Herkese eþit fýrsat. Bunu saðladýðýmýz zaman, bu toplum daha güçlü duracak, emek aðýrlýklý bir sürecin sonunda bir þey elde edebileceðine inanacak. Bunu saðlamak istiyoruz” diye konuþtu. Deðerlendirme konuþmasýnda “askýda fatura” uygulamasýna da deðinen Ýmamoðlu, “Askýda fatura, dünya ölçeðinde bir dayanýþma modeli. Bizim titizliðimizle oraya konulan faturalarý ya da oraya kaydolan öðrencilerimizi, ailelerimizi çocuklarýmýzý yine halkýmýz kimseyi bilmeden bir kuruma güvenerek sahipleniyor. Bu hayat boyu devam edecek; göreceksiniz. Bu ayný zamanda, ne yazýk ki adý kötüye çýkmýþ yardým kuruluþu, insanlarý sömürmüþ bir takým unsurlarý da bertaraf edecek. ÝBB bir de bu misyonu üstleniyor Ýstanbul’da. Halkýmýzýn yanýndayýz” dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.