Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
Ýmamoðlu açýkladý... Ýstanbul'da su kesintisi olacak mý?

Ýmamoðlu açýkladý... Ýstanbul'da su kesintisi olacak mý?

  Bu haber 24 ARALIK 2020, Persembe 22:09:24 eklenmitir.
Ýmamoðlu açýkladý... Ýstanbul'da su kesintisi olacak mý? Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, en en düþük yaðýþ miktarlarý olsa bile þu an Ýstanbul’u alarma geçirecek, su kesintisini gerektirecek bir problem görünmediðini belirterek, "Vatandaþlar tasarruflu kullanma kavramýna dikkat etsinler yeter” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýmamoðlu, “Adil, Yeþil ve Yaratýcý Ýstanbul Yolunda 18 Ay” baþlýðýyla düzenlediði “hesap verme” etkinliðinin ardýndan, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin “Su konusunda acil önlem planýnýz nedir? Kesintilere mi baþlayacaksýnýz? Depolar geri mi geliyor? Tankerlerle su mu taþýyacaðýz?" sorusu üzerine, þu an Ýstanbul’u alarma geçirecek, su kesintisini gerektirecek bir sýkýntýsý görünmediðini söyledi.

Bu konuya iliþkin pazartesi günü saatlerce süren bir toplantý yaptýklarýný belirten Ýmamoðlu, þunlarý söyledi: 

"Mevcut durumu analiz ettik. Elbette ki mevcut durumla alakalý þunu söyleyelim: En düþük yaðýþ miktarlarýndan birisi dahi bu önümüzdeki aylarda olur ise yani özellikle ocak, þubat ve mart için konuþuyorum. En düþük yaðýþ miktarlarý olsa bile önümüzde þu an Ýstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor.

"ÝKÝ KURAK MEVSÝM ÜST ÜSTE OLABÝLÝYOR"

Ancak þunu da ifade edelim. Ýstanbul, 2019'u kurak geçirdi. 2020’yi kurak geçiriyor. Ve bu genelde iki kurak mevsim üst üste olabiliyor dönem dönem. Yaðýþ miktarlarý açýsýnda da gerçekten bu iki kurak mevsimde geçmiþte olduðundan çok daha az yaðýþ alan bir dönemi yaþýyoruz. Özellikle bu senenin Kasým ve Aralýk ayý için söylüyorum. Ancak seneyi düþündüðümüzde önümüzdeki seneyi düþündüðümüzde tekrar kuraklýðýn ayrý bir tehdit oluþturacaðý konusunda risklerimiz var.

"MELEN’ÝN BÝTMESÝNE 4 YIL VAR"

Ýstanbul’un su sorununu çözecek strateji 1989 yýlýnda ortaya konulmuþ. O dönemin yerel yönetimi, o dönemin hükümeti Melen Barajý ile ilgili strateji oluþturmuþ. O zaman Ýstanbul’da SP’li belediye vardý. Türkiye’yi de ANAP yönetiyordu. Bu konuda Melen Kanunu çýkarmýþ. Her þeyi belirlenmiþ ve bu su politikalarý üzerinden süreç tamamlanmýþ. Ama ne yazýk ki bu Melen 2016 yýlýnda bitmesi tanýmlanan Melen, önümüze baþka sorunlarla dikildi. Þu an bu sorunlar çözülüyor. Bakanlýk ve DSÝ ile müzakerelerimiz gösteriyor ki 4 yýlý var Melen’in. Bitirilmesi ve su toplamasý 4 yýlý var.

"ZOR GÜNLERDE YENÝ KUYULAR AÇMAYA BAÞLADIK"

Biz Melen’den su basýyoruz. Normal derenin debisinden su basýyoruz. Baþka yerlerden de su basýyoruz Ýstanbul’a. Ve þu zor günlerde yeni kuyu açmalarýna da baþladýk. Ýstanbul’un suyunu denge de tutmak açýsýndan. Bunun farklý ölçümleri, Anadolu, Avrupa yakasý gibi detaylarý var ki. Burada en riskli alan Avrupa Yakasý. Burada Kanal’ýn ayrýca bir tehdit olmasý Avrupa Yakasý’nda da olmasýyla beraber nasýl bir büyük tehdide dönüþeceðini belirtmek isterim.

"MELEN BÝTMÝÞ OLSAYDI 2040’A KADAR SU SORUNUNU ÇÖZDÜK LAFI DOÐRU OLURDU"

Bütün bu kavramlar üzerinden Melen’in bitmesi, su tutmasý 2,3,4 sezon üst üste kurak sezon geçirseniz bile o bölgenin yaðýþlý olmasý sebebiyle aslýnda riskleri ortadan kaldýrýyordu. Melen bugün bitmiþ olsaydý seçimden önce söylenen ne olursa olsun '2040’a kadar su sorununu çözdük' lafý doðru olurdu. Ne yazýk ki þu an doðru deðil. Ýnþallah 2024 itibariyle o sorunda ortadan kalkmýþ olacak. Ancak dediðim gibi bugün için acil bir alarmýmýz yok. Ama risk var. O riskte önümüzdeki yýlýnda kurak geçmesi. Eylem planlarýmýzý çalýþtýk. Þu an için öyle bir alarmýmýz yok. Bir vatandaþ olarak yapýlmasý gerekenden bahsediyorum. Tasarruflu kullanma kavramýna dikkat etsinler. Bizde A, B, C planlarýnýzý hazýrlýyoruz. Tedbirliyiz. Gerektiðinde kamuoyunu bilgilendireceðimiz baþka çözüm hususlarýmýzda mevcuttur."

(ANKA)ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.