Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
ÝBB "Kadýna destek hattý"ný hizmete açtý

ÝBB "Kadýna destek hattý"ný hizmete açtý

  Bu haber 25 KASIM 2020, Carsamba 15:51:03 eklenmitir.
ÝBB “Kadýna Destek Hattý" , 444 80 86 numarasý üzerinden Türkçe, Kürtçe, Ýngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB), “25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü”nde, 444 80 86 numarasý üzerinden 7/24 hizmet verecek “Kadýna Destek Hattý”ný hizmete açtý. Hat, Türkçe, Kürtçe, Ýngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verecek.

CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan Kaftancýoðlu, ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu hattýn tanýtýmýný telekonferans yöntemi ile gerçekleþen toplantýda yaptý.

Toplantýnýn konuþma yapan Türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu Baþkaný Canan Güllü ve ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý Þengül Altan Arslan, kadýn mücadelesi ve hatla ilgili detaylý bilgiler paylaþtý.

Ýmamoðlu: Kadýn ve þiddetin yan yana gelmesi utanç verici

ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ise kadýn ve þiddeti yan yana konuþmanýn utanç verici olduðunu vurguladý. “Ama toplumda böyle bir gerçek var” diyen Ýmamoðlu þöyle konuþtu:

 “Tabii yeni hedefler koymak lazým. Cinsiyet eþitsizliði, erkeklerin kadýna yönelik þiddet suçlarý, -bunlarý 21 yüzyýlda konuþuyoruz- her geçen gün azalacaðý yerde, daha fazla yer buluyor.  Daha fazla can sýkýcý olaylar ya da ortamlar yaþýyoruz. Açýkçasý gitgide de büyüyor. Ýstatistikler de böyle gösteriyor. Bu anlamda hem Türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu’nun hem Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn yaptýðý açýklamalar var. Bizim de yaptýðýmýz araþtýrmalar var. Tüm istatistikler gösteriyor ki, hýzlý aksiyon göstermemiz gereken bir alaný konuþuyoruz. Toplu bir zihniyet deðiþikliðine ihtiyaç var” dedi.

Toplumun içerisinde kadýnýn yerini güçlü kýlmanýn hayati önem taþýdýðýný belirten Ýmamoðlu, þunlarý söyledi:

“Ancak böylesi bir toplumla süreci çok azaltabiliriz, kadýna þiddeti azaltabiliriz. Güzel þehrimizin adýný taþýyan Ýstanbul Sözleþmesi’nden çekilmemiz gündeme getirildi. Þiddetin olduðu ortamda bunu konuþmak, hepimiz adýna üzücü. Huzurlu ve güvenli bir toplum, þiddetten uzak sevgi ve saygýnýn saðlandýðý ailelerle mümkün. Hayatýn her alanýnda müthiþ bir dayanýþma örneði gösteren kadýnlar, bir de bu konuda mücadele etmek durumunda kaldýlar. Ýstanbul Sözleþmesi’nden çekilmek gündeme geldiðinde, yine en ön saflarda kadýnlarýn önemli bir mücadelesini hep birlikte izledik. Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaþananlardan dolayý doðuyor.

“Kadýn yönetici sayýsýný iki katýna çýkardýk"

“Araþtýrmalar, Türkiye’de þiddetin yaygýnlýðýnýn yüzde 35’ler dolayýnda olduðunu gösteriyor. Bu anlamda bir seferberliðe ihtiyaç var. Hizmete alýnan hat geçici bir çözüm. Esas çözüm, bahsettiðim o zihniyet deðiþimiydi. Yoksa kolluk kuvvetlerini arttýrmak, bu anlamda uygun ortamlarý var etmek, þehrin her ortamýný kadýna þiddetin engellenmesini saðlayýcý, kadýnlarýn þehrin her ortamýnda güven duymalarýný saðlayan düzenlemeler yapmak bizim sorumluluðumuz, vazifemiz. Ama yine ifade edeyim ki; esas olan, bir zihniyet deðiþimidir.

“Pandemi süreci kadýna yönelik þiddet olaylarýný da artýrdý. Bütün bunlarý yenmek adýna, iþte bugün, bu adým atýlýyor. Kadýna þiddet hattýmýzýn devreye alýnmasýyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapýlmasýný saðlayacaðýz. Belki de Allah korusun ki; kadýnlarýn hayatýný kurtaracak bir hamle haline dönüþecek. Onlarý, tekrar umutlu bir þekilde toplumun içerisinde var olmalarýný saðlayacak. Az önce söylediðim zihniyet deðiþimine dair neler yapýyoruz? Göreve geldiðimiz dönemde, 4 bin kadýn çalýþaný bünyemize kattýk. Özellikle birçok alanda, birçok birimde, burada kadýn çalýþamaz denilen alanda þu an çok baþarýlý kadýn çalýþanlarýmýz var. Kadýn yöneticilerimizde, ciddi anlamda, nerdeyse iki katýna kadar artýþ saðladýk. Bu daha da büyüyerek devam edecek. Kreþ,önemli bir adým. Ýstanbul’un farklý köþelerinde, inþallah 150 mahallede 150 kreþ vaadimizi tamamlayacaðýz. Buradan on binlerce kadýnýn çalýþma hayatýna katýlýmýný saðlamýþ olacaðýz.

“Sürece dair kendimizi sorumlu hissediyoruz. Her yerde söylediðimi burada da ifadeyim. Kadýnla ilgili bir eksikliðin giderilmesi, ihtiyacýn karþýlanmasý ya da kadýnýn toplumdaki yerinin güçlendirilmesi mevzu olduðunda; baþta kýzýma, eþime, anneme, kýz kardeþime kendimi sorumlu hissediyorum. Onlarýn nezdinde, aslýnda toplumdaki bütün kadýnlara karþý bir yönetici olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Kadýn mutlu ve huzurluysa, toplumda mutluluk ve huzur vardýr. Bu hattýn, mutsuz olacaðýmýz haberlerin azalmasýna ve toplumdaki ciddi þiddet unsurlarýnýn yok edilmesine katký sunmasýný diliyorum."

Kaftancýoðlu’ndan þiirli açýlýþ

CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan Kaftancýoðlu, sözlerine, Ýranlý kadýn þair Füruð Ferruhzad’ýn “Yeniden Doðuþ” adlý þiirini okuyarak baþladý:

“ah.. / budur benim payýma düþen / budur benim payýma düþen / bir perde asýlmasýnýn benden aldýðý gökyüzüdür / benim payýma düþen, terk edilmiþ merdivenlerden inmektir / ve ulaþmaktýr bir þeylere, çürüyüþte ve gurbette / benim payýma düþen, anýlar bahçesinde hüzünlü bir gezintidir / ve benim payýma düþen budur.”

Kaftancýoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:

 “Bugünkü toplantýda, ben, bir siyasetçi ya da bir hekim kimliðimin dýþýnda, bir kadýn olarak duygularýmý paylaþmak isterim. Bu teþekkürü, Ekrem Baþkan’ýn þahsýnda, kadýný güçlendiren ve kadýný özgürleþtirecek çalýþmalarý ÝBB bünyesinde yapan bütün arkadaþlarýma, dolayýsýyla hepinize ediyorum. Þu anda ekranda gördüðüm, çok uzunca süredir tanýdýðým, görüþemediðim, tanýmasam bile mücadelelerini bildiðim yol arkadaþlarýmýza da bu mücadeleye katkýlarýndan ve bundan sonraki omuz omuza mücadelemizde kolaylýklar diliyorum. Ne mutlu ki, biz kadýnlar, kadýn mücadelesini bir noktaya taþýmaya çalýþýrken, erkek egemen bakýþla mücadele ederken, bu erkek egemen bakýþla mücadelede bizim yanýmýzda, kadýnýn mücadelesine inanan, kadýn mücadelesi konusunun paydaþý erkek yoldaþlarýmýz var. Bu anlamýyla da çok kýymetli buluyorum.

ÝBB’nin hayata geçirdiði, 444 80 86 numaralý destek hattýný kýymetli bulduðunu belirten Kaftancýoðlu, söz konusu hatta ne kadar “az” ihtiyaç duyulursa, o kadar mutlu olacaklarýný da vurgulayýp sözlerini þöyle noktaladý:

“Ýstanbul’da yaþadýðým süre boyunca, komþum bir sýkýntýsýný anlattýðýnda, hastam bir sýkýntýsýný anlattýðýnda ya da sokakta bir þiddete maruz kalýnýp da yardým istendiðinde, nereye yönlendireceðimi bilmeden yüreðimin ezildiði çok anlar olmuþtur. Bugün, hakikaten bu sorunlarý, kadýna karþý þiddetle mücadele gününde; kadýnlara bir telefon hattýyla, omzuna bir el konulmasýnýn o kadýnlarda ve tüm toplumda yaratacaðý rahatlýðý, iyi gelme halini o kadar yoðun hissediyorum. Bir kadýn olarak payýma düþen; bu çalýþmalarý en kýsa sürede hayata geçiren, göreve geldiði andan itibaren yaptýklarýndan ziyade, kadýna ve kadýn mücadelesine dönük bakýþýyla, bu anlamýyla adýmlarýmýzýn birkaç adým sýklaþmasýna vesile olan Ekrem Baþkan’ýmýza bir kez daha teþekkür ediyorum.” (ANKA)ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.