Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Kýlýçdaroðlu: Küçük ortak, büyük ortaðý teslim almýþ durumda

Kýlýçdaroðlu: Küçük ortak, büyük ortaðý teslim almýþ durumda

  Bu haber 25 KASIM 2020, Carsamba 12:51:51 eklenmitir.
Kýlýçdaroðlu: Küçük ortak, büyük ortaðý teslim almýþ durumda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener'i, ÝYÝ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrasý ortak açýklama yapan Kýlýçdaroðlu ve Akþener erken seçim çaðrýlarýný yineledi. Kýlýçdaroðlu, AKP'nin içinde bulunduðu durumu, "Ak Parti içinde iyi niyetle çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak büyük ortaðý esir almýþ" diyerek özetledi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener'i, ÝYÝ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ýki Lider ziyaretin ÝYÝ Parti Kongresinden sonra 'hayýrlý olsun' demek için olduðunu söyledi.

Ýki lideri görüþmenin ardýndan düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda erken seçim çaðrýsý yaptý. Her iki genel baþkan ortak anayasa çalýþmalarýna yönelik iddialarý da reddetti. Akþener, Anayasa çalýþmasý iddialarýna nokta koyduðunu ne kendisinin ne de partisinden birinin bu tür sorulara cevap vermeyeceðiniz söyledi.

Kýlýçdaroðlu'nun ÝYÝ Parti'ye yaptýðý ziyaret sonrasý Meral Akþener, "Sayýn Kýlýçdaroðlu ve arkadaþlarýnýn kongremizden sonra partimize ziyaretleri için teþekkür ediyorum." dedi. Akþener, adalet ve ekonomideki sorunlarla ilgili görüþtüklerini belirtti.

Kýlýçdaroðlu ise, "Sayýn genel baþkaný ve arkadaþlarý kongreden dolayý tebrik etmek için ziyaret ettik. ÝYÝ Parti, parlamentonun en etkin partilerinden birisi. Ülkenin sorunlarýyla ilgili görüþlerini parlamentoda dile getiriyorlar. Ülke sorunlarýyla ilgili karþýlýklý görüþlerimizi paylaþtýk." dedi.

CHP lideri Kýlýçdaroðlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Baþkan Yardýmcýlarý Faik Öztrak, Oðuz Kaan Salýcý, Muharrem Erkek eþlik etti.

Meral Akþener'in açýklamalarý þu þekilde;

Ben Cumhur Ýttifaký’nýn bileþenlerinin birbirlerine laf çarptýrmasýna dikkat çekmiþtim. Sayýn Adalet Bakaný Abdülhamit Gül Adalet reformundan bahsetmiþti. Sayýn Erdoðan, bu reform sözüne ekonomiyi de katarak destek vermiþti. Sonra ana muhalefetin sayýn lideri Kýlýçdaroðlu tehdit edildi. Bu tehdit, milli iradeye yapýlmýþ bir tehditti. Hepimiz kýnadýk, doðrusu da bu.

Ekonomide, adalette reform yapýlacaðý, iddia edildi. Sonrasýnda sayýn Kýlýçdaorðlu hapisten yeni çýkmýþ biri tarafýndan tehdit edildi. Sonrasýnda bu tehdidin sahibi Cumhur Ýttifaký’nýn küçük ortaðý tarafýndan sahiplenildi. Ýlk defa bir siyasetçi tehdidin sahibine sahip çýktý. O zaman þunu söylemiþtim: Evet, tehdit sayýn Kýlýçdaroðlu’na.

En þiddetli bir þekilde kýnadýðýmýz bir saldýrý, bir davranýþ. Buna yönelik Ak Parti Genel Baþkaný ve Ak Parti yöneticileri ne yapacaklar? Sonra sayýn Arýnç bir konuþma yaptý, sayýn Cemil Çiçek telefonla katýldý. Bir makas deðiþikliði gerekiyorsa sayýn Bahçeli ve Sayýn Perinçek ne yapacaklar. Bu konuþmadan sonra Sayýn Arýnç Ýstifa etmek zorunda kaldý.

Ben de sayýn Kýlýçdaroðlu’na katýlýyorum. Sayýn Erdoðan’dan gördüðümüz tavrý siyaset bilminde gördüðümüz balon uçurmak. Burada gördüðümüz 3 gün beklemesi. Ortaklardan gelen tavrý görünce, sayýn Arýnç’ý tahkir eden bir konuþma yapmak durumunda kaldý.

Atýlan adýmlarýn arkasýnda da o uçurulan balona tepkiler ve sonuçlar olarak görüyorum. Dolmabahçe mutabakatýnda bir araya geldiniz. Erdoðan’ýn bilgisi dýþýnda o siyasiler bir araya gelebilir mi?

Tepkiler görüldü, sayýn Erdoðan elini yýkadý, sonra o siyasetçiler çýktý gitti. Partili Cumhurbaþkanlýðýný Erdoðan çok istedi, oldu. Ama kazýn ayaðýnýn öyle olmadýðý anlaþýldý.

AKÞENER: SEÇÝM ÝSTÝYORUZ

Seçimler konusunda Bahçeli çýkýp hadi seçim dendiði zaman bunu da sayýn Erdoðan’ýn göze almasý mümkün görülmüyor, durum gerçekten kötü. Ben 20 Ocak 2020’den beri esnaf geziyorum. Esnaf aç, dükkanlar siftah yapmadan kapanýyor. Kredilerin geri ödeme zamaný. Bu yolun sonu görülüyor. Þimdi sayýn Erdoðan’ýn seçim isteme döneminde Bahçeli ve arkadaþlarýný pýþpýþlama dönemi.

Biz seçim istiyoruz. Liyakat yok, þeffaflýk yok. Tek kiþinin iki dudaðýnýn arasýnda bir ülke. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüðü yok. Bizim konumumuzda ülkelerin binde 75 ile borçlandýðý dünyada yüzde 7,5 ile para bulmak zorunda olan bir Türkiye ile karþý karþýyayýz. Bu iktidar sistematiðinin deðiþmesi için seçim istiyoruz. Ama bizim sayýmýz seçim için yetmiyor.

Kemal Kýlýçdaroðlu'nun açýklamalarý þu þekilde;

Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor zaten Türkiye savruluyor. Yönetim olmasý için liyakat olmasý lazým, sorunlarýn saðlýklý tespit edilmesi lazým. Rejim deðiþtikten sonra sorunlar saðlýklý tespit edilmiyor.

Ak Parti içinde iyi niyetle çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak büyük ortaðý esir almýþ. Ak Parti gibi Türkiye’yi tek baþýna 18 yýl yöneten bir partinin küçük ortak tarafýndan esir alýnmasý Türkiye’nin yönetilmediðini gösteriyor. Türkiye savruluyor, hepimiz bunu görüyoruz.

KILIÇDAROÐLU: HALKTAN KORKMAMAK LAZIM

Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artýyor. Geçen her gün hem kendi içinde hem de uluslararasý alanda zafiyet yaþadýðý ortadadýr. Türkiye’de demokrasinin yeþermesi, hukukun üstünlüðünün olmasý lazým. Bunu yolu bellidir. Halktan korkmamak lazým. Halkýn hakemliðine baþvurmaktan daha doðal bir yol yoktur. Vatandaþ memnunsa zaten sizi yine iktidara getirir. Demokrasilerde bundan korkmamak lazým.

Ünal Beyin açýklamalarýyla ilgili ben gerekli açýklamamý yaptým. Türkiye Cumhuriyet Devleti hiçbir emperyal gücün gölgesini kabul etmez, nokta.

Öðretmenler biz ahlaký öðretirler. Öðretmenler büyük bir camiadýr. Hepsinin ortak bir talebi var, 3600 ek gösterge. 3600 ek göstergeyi seçim meydanlarýnda söyledim. Sonra Ak Parti 3600 ek göstergeyi seçim beyannamesine koydu. Ben çýkýp 24 Kasým Öðretmenler Günü’nde 3600 ek gösterge sözünü niye tutmuyorsunuz diye soruyorum. Bütün camianýn istediði 3600 ek göstergeyi ben istemiyorum ben AK Parti’ye oy vereceðim diyorsa o camianýn insaný deðildir.

Öðretmenler bize dürüst olmayý öðretiyor. Hiçbir öðretmen hiçbir yalancýya sahip çýkmaz. Ben yalancýnýn deðil öðretmenin, polisin, saðlýk görevlisinin, din görevlisinin hakkýný savunuyorum, bunu iyi bilsinler. Öðretmeni baþ tacý etmeyen hiçbir siyasetçinin baþarýlý olma þansý yoktur.

KILIÇDAROÐLU: ANAYASA ÇALIÞMASI YAPILMADI

Biz bir anayasa çalýþmasý yapmadýk ki, nerede anayasa taslaðý çýkarýn gösterin. 4 parti bir geldik Millet Ýttifaký. Biz varýz, ÝYÝ Parti var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Demiþiz zaten güçlendirilmiþ parlamenter sistem istiyoruz diye.

Gelecek Partisi’nin sayýn genel baþkaný geldi, güçlendirilmiþ parlamenter sistemle ilgili çalýþmasýný verdi. Neden bu iþleniyor?

Acaba diðer partiler HDP ile çalýþýyor mu diye bir algýyý medyalarýyla yerleþtirmeye çalýþýyorlar. Uzlaþma komisyonu kuruldu. O komisyonunda AK Parti de vardý, HDP de vardý. Neden o zaman demediler HDP niye komisyonda vardý diye? Çünkü talimat o yönde geldi. HDP’li baþkanvekili Meclis’te oturumu yönetiyor.

Söz verdiðinde konuþuyorsun. Neden onu eleþtirmiyorsun. Bu ülkede demokrasiyi ve insan haklarýný getirmeliyiz. Siyasi partileri eleþtiririz ama siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýdýr. Bu kýsýr döngüyü aþmamýz gerekiyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.