Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Kýlýçdaroðlu AKP ve MHP'ye meydan okudu: Kaldýrmazsanýz namertsiniz, vatan hainisiniz

Kýlýçdaroðlu AKP ve MHP'ye meydan okudu: Kaldýrmazsanýz namertsiniz, vatan hainisiniz

  Bu haber 24 KASIM 2020, SALI 14:58:00 eklenmitir.
Kýlýçdaroðlu AKP ve MHP'ye meydan okudu: Kaldýrmazsanýz namertsiniz, vatan hainisiniz CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Kýlýçdaroðlu hakkýnda düzenlenen fezleke ile ilgili, "Dokunulmazlýðýmý kaldýrmazsanýz namertsiniz, vatan hainisiniz. Bir caným var vatanýma, bayraðýma feda olsun" dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. 

CHP Lideri Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýndan satýr baþlarý:

Eðer bir anne çocuðunu bulamazsa, görevliler tarafýndan alýnan ve 39 yýldýr hasretini çeken bir annenin dramýný unutamýyorum. Zevcan Yedigöl, tam 39 yýldýr evladýnýn mezarýný arýyor. 39 yýl sonra kendisi gözlerini kapadý, bir anne evladýna hasret topraða verildi. Demokrasinin, adaletin olduðu yer bu olur mu. Üstelik Zevcan Yedigöl 2007 yýlýna Erdoðan ile görüþtü. En azýndan evladýmýn mezar taþýna dokunayým dedi, ama olmadý.

Elbette adalet diyorum. Adaleti saðlayacak olan kiþiler hakimlerdir. Bostancý- Dudullu metro hattýnda iki iþçi hayatýný kaybetmiþti. Sayýn Akif Hamza Çebi de davalarý izleyeceðim demiþti. Dün tarihi bir karar çýktý, beþli çete diye tanýmladýðýmýz grubun yaptýðý metro inþaatýnda, bu firmalarýn yetkilileri ve alt yüklenici firmalarýn yetkilileri ertelenmeksizin 6 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýldýlar. Ýki iþçinin hayatý... Adalet bir þekliyle yerini buluyor. Ýki iþçi davamýzý izleyin, karþý taraf çok güçlü yargýyý etkileyebilirler, ölen kiþileri suçlayabilirler. Ama her þeye raðmen adaletli hakimler var. 

DÝYARBAKIR VALÝSÝ'NE TEPKÝ

Devlet dediðimiz kurumun dini adalettir. Adaleti saðlayacak olan kurumlardýr da. Örneðin bir vali devlet adýna konuþabilir. Devleti temsil edebilir. Vali sýcak siyasetin içine girmez, devlet adýna konuþur. Vali taraf tutuyorsa, bazý insanlarý þu veya bu þekilde azarlýyorsa bu olmaz. Vali devlet adamý olarak davranmalýdýr. Diyarbakýr valimiz bir açýklama yapýyor; "meslee iþsizlik deðil, mesele mesleksizliktir, mesele iþ beðenmemedir" diyor. Bunun üzerine, il baþkanýna telefon ettim dedim ki, ya gerçekten de Diyarbakýr'da iþ var ama iþi yapacak insan yok mu dedim. Hayýr efendim, binlerce iþsiz var dedi.

USULSÜZ GEMÝ ARAMASINA TEPKÝ

Bizim bir gemimiz uluslarasý sularda durdurularak usulsüz bir þekilde arandý. Benzer bir olay Ýsrail'e giriþte olmuþtu. Biz dava açtýk hep birlikte karþý çýktýk. Bir gece yarýsý Türkiye Cumhuriyeti açtýðý davadan vazgeçti. Acaba AKP'li kardeþlerim bunu biliyorlar mý? Filistin davasýna sahip çýkmak için oraya gidenler öldürüldüler, tazminat istendi, Ýsrail dedi ki ben vermem ama vakýf gösterirseniz oraya baðýþ yaparým. Sonra bir gere yarýsý Meclis'ten bir kanunla geçirdiler. Almaya'yý da, Ýtalyayý'da þiddetle kýnýyorum. Bizim gemimize uluslararasý sularda yaptýklarý baskýn dolayýsýyla. Hükümetten bu konuda çok açýk ve çok net yanýt bekliyorum. Batý'nýn Türkiye'ye karþý çifte standart uyguladýðýný biliyoruz. Bunlarý dile getiren sadece CHP'dir. Türkiye'de eserler gürler oraya gidip susarlar.

"ÖÐRETMENLER GEÇÝNEMÝYOR"

Bir ulusun bir milletin en zengin kaynaðý yetmiþmiþ insan gücüdür. Bir ülkede yetiþmiþ insan gücü varsa, o ülke en zengin ülkedir. Bir ülkeyi dünyada söz sahibi yapan, yetiþmiþ insan gücünü yetiþtirenler öðretmenlerdir. O nedenle öðretmenler dünyanýn bütün saygýn ülkelerinde el üstünde tutulur. Öðretmenler, sadece çocuklarýmýzý yetiþtirmezler, içinde bulunduklarý toplumun da kanaat önderleridir. Kýrsalda, kasabada öðretmenin kapýsý çalýnýr. 

Biz hep, Türkiye'nin 5 temel sorunundan söz ettik. Bunlardan birisi de eðitimdi. Bir ülke dünyada söz sahibi olmak istiyorsa, büyük buluþlara imza atmak istiyorsa eðitime önem vermek zorunda. Eðitim bu kadar önemliyken, eðitimimiz gerçekten milli mi? Eðitimimiz gerçekten hem milli hem de evrensel deðerlerle uyumlu mu? Eðitim politikasýný belirleyenler eðitimin önemini biliyorlar mý? 7 bakan deðiþti, 7 Milli Eðitim politikasý oluþtu. En temel düzenleme, 5 AK Parti milletvekili tarafýndan kanun teklifi olarak verildi, hiçbirisi öðretmen deðil. Bunu çocuklarýný okula gönderen AK Partili annelere söylüyorum. Senin çocuðunu 18 yýldýr denek olarak kullanýyorlar, o olmadý bunu yapalým. 18 yýldýr Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün çocuklar denek olarak kullanýldý. Öðretmene Cumhuriyet'in ilk yýllarýndan itibaren önem verilmiþtir. 

Öðretmenler Günü'nde öðretmenlerin sorunlarýyla uðraþýyoruz. Bir sorunlar yumaðý içinde eðitim sistemimiz. Eðitimde de adalet istiyoruz. Öðretmenler geçinemiyor.

Sevgili öðretmenim, benim ve Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, seni toplumun en saygýn kiþisi konumuna getirmektir. Bunun sözünü veriyorum.

100 binin üstünde öðretmen emekliliði bekliyor 3600 ek gösterge yüzünden. Verin ek göstergeyi söz verdiniz. 

Köy okullarýnýn açýlmasý gerekiyor, taþýmalý eðitime son verilmesi gerekiyor. Ýkili eðitim... Bir sýnýfta 60 kiþi öðrenci var, bunlara son verilmesi gerekiyor. Doktora yapýp çekirdek satýp, atama bekleyen öðretmen var. Pazarlarda esnaflýk yapan, atama bekleyen öðretmen var. 21. yüzyýlýn Türkiye'sinin en büyük ayýbýdýr. Bütün bunlarýn tamamý bir siyasi tercihtir. Parayý nereye harcayacak, eðitime mi Londra'daki tefecilere mi harcayaksýn... Karar budur. 

Size söz verildi 3600 için. Sizi kandýrýyorlar, sana 3600 ek gösterge sözü verip, göstergeyi vermiyorlarsa sana oy yok diyeceksin kardeþim. Bunlar tercihi öðretmenden yana kullanmýyorlar. 

Biz ne yapacaðýz, 

1- Bir öðretmenler meslek kanunu çýkartacaðýz. Öðretmenleri, devlet memurlarý kanunundan çýkaracaðýz. Hakimler ve savcýlar için nasýl bir kanun varsa, öðretmenler için de ayrý bir kanun olacak. Öðretmeni toplumda, en saygýn konuma getireceðiz. Öðretmenin özel bir yasasý olacak.

2- Hiçbir öðretmen, yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ almayacak. Öðretmeni açlýða yoksulluða mahkum ettikten sonra o öðretmen benim çocuðumu nasýl eðitecek. Ay baþýný düþünecek, nasýl geçineceðim diye. Bu ülkede öðretmen yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ almaycak.

3- Eðitim yatýrýmlarý için, özel yasal düzenleme yapacaðýz. Bursa'da dprem dolayýsýyla birçok okuldu. Yýllardýr yapýlmýyor. Ýkili eðitim var, Ankara'da, Ýstanbul'da, Ýzmir'de. Niye yapýlmaz bu okullar? Para yok. Milli Eðitim bütçesinde Türkiye'nin toplam yatýrýmýnýn en az yüzde 18'i Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yatýrýmýna gidecek. Bu imkan var mý? Var. Bu bir siyasi tercihtir. Kararý öðretmen, sandýða gidince verecek.

4- Köy okullarý yeniden açýlacak, atama bekleyen yüz binler var. Eðitimin tüm bileþenleriyle oluþacak politikalarýyla eðitim üretime dönük olacak, çaðdaþ olacak eðitim. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri olacak.

5- Her okulun kendi bütçesi olacak. Okul müdürünü dilenci haline getiriyoruz. Her okulun bir bütçesi olacak, o bütçesi denetlenecek. Okul aile birliðiyle birlikte yönetilecek. Okul aile birliðinin yetkileri güçlendirilecek. 

"HALA ÝKTÝDARIN PEÞÝNDE GÝDEN ÖÐRETMEN VARSA, KUSURA BAKMASIN AMA BEN ONA ÖÐRETMEN DEMEM!"

Bu 5 temel çözümü öðretmenlerimin takdirine sunuyorum. Onlar bunu yapmýyorlar mý... Biz yapacaðýz. Onlar öðretmenleri sevmiyorlar mý, biz seveceðiz. Onlar savurganlýðý seviyorlar, biz adaleti hakký hukuku savunuyoruz. Onlar tüyü bitmemiþ yetimin hakkýný yerler, biz haklarýný savunuruz. Ýster çalýþan öðretmenler, ister atama bekleyen öðretmenler bunu gayet net bilsinler, 5 tane çözüm.

Öðretmene en büyük saygýyý, Mustafa Kemal Atatürk göstermiþ. Enteresandýr, 1921 kongresinde "Bu toplantýdan yararlanarak geleceðimizin kurtluluþunun saygý deðer liderleri olan Trükiye kadýn ve erkek öðretmenleri hakkýnda saygý dolu duygularýmý hatýrlatmak isterim" der... Saygý deðer lider olarak tanýmlýyor öðretmenleri. Ýktidardakiler bir gün çýkýp öðretmenler bu toplum için çok önemli ve hayatidir dediler mi ya. Hala iktidarýn peþinde giden öðretmen varsa, kusura bakmasýn ama ben ona öðretmen demem.

"HALA ÝKTÝDARIN PEÞÝNDE GÝDEN ÖÐRETMEN VARSA, KUSURA BAKMASIN AMA BEN ONA ÖÐRETMEN DEMEM!"

Bu 5 temel çözümü öðretmenlerimin takdirine sunuyorum. Onlar bunu yapmýyorlar mý... Biz yapacaðýz. Onlar öðretmenleri sevmiyorlar mý, biz seveceðiz. Onlar savurganlýðý seviyorlar, biz adaleti hakký hukuku savunuyoruz. Onlar tüyü bitmemiþ yetimin hakkýný yerler, biz haklarýný savunuruz. Ýster çalýþan öðretmenler, ister atama bekleyen öðretmenler bunu gayet net bilsinler, 5 tane çözüm.

Öðretmene en büyük saygýyý, Mustafa Kemal Atatürk göstermiþ. Enteresandýr, 1921 kongresinde "Bu toplantýdan yararlanarak geleceðimizin kurtluluþunun saygý deðer liderleri olan Trükiye kadýn ve erkek öðretmenleri hakkýnda saygý dolu duygularýmý hatýrlatmak isterim" der... Saygý deðer lider olarak tanýmlýyor öðretmenleri. Ýktidardakiler bir gün çýkýp öðretmenler bu toplum için çok önemli ve hayatidir dediler mi ya. Hala iktidarýn peþinde giden öðretmen varsa, kusura bakmasýn ama ben ona öðretmen demem. 

BUNLARIN ÝRADELERÝ ÝPOTEK ALTINDA

Devleti yönetemiyorlar. Biz sanýyoruz mi sadece Merkez Bankasý'nýn faizi artýyor. Kredi kartlarýna uygulanan faizi de artýrdýlar. 1 Kasým 2020'den geçerli olmak üzere. Kredi kartýný kim kullanýyor? Parasý olanlar mý, hayýr. Öðretmen, esnaf, vatandaþ kullanýr. Peki bankalarýn zararý kapansýn diye mi acaba yükselttiler. Hayýr baktýk, geçen yýl bankalarýn karý 35.9 milyar lira, bu yýl 46 milyar liraya çýkmýþ. Faiz lobilerinin önünde diz çökmek zorunda kaldýlar. Bunlarýn iradeleri ipotek altýnda.

ERDOÐAN'A ZOR SORULAR

Faizleri artýracaktýn bunu biliyorduk, 128 milyar dolarý niye sattýn ve kime sattýn? Döviz artmasýn diye 128 milyar dolar sattýlar.

Eðer faizi artýracak idiysen, neden Merkez Bankasý Baþkaný'ný bir sürü hakaretlerle görevden aldýn. O da söylüyodu faizin artmasý gerektiðini neden aldýn görevden.

20 gün önce diyordun ki, ekonomi pik yaptý. Þimdi ekonomi dip yaptý. Peki acý reçete noktasýna nasýl geldin? Neden?

20 gün önce diyordun ki, biz faiz baronlarýna karþý kurtuluþ mücadelesi veriyoruz. E þimdi diz çöktün, neden? Ne oldu 20 günde. 

Hala diyorsun ki, faiz sebep, enflasyon sonuç. Öyle ise neflasyonu azdýrmak için faizleri neden artýrdýn. 

Hala diyor ki, faizleri hiç olmazsa, enflasyon kadar artýrma zorunluluðu var. Peki kardeþim enflasyonu TÜÝK açýkladý yüzde 12, e sen faizleri yaptýn yüzde 15. Niye, niye daha fazla yaptýn? Türkiye'yi yönetemiyorlar.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.