Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
CHP Lideri öðretmenlerle buluþtu

CHP Lideri öðretmenlerle buluþtu

  Bu haber 23 KASIM 2020, Pazartesi 15:16:06 eklenmitir.
CHP Lideri öðretmenlerle buluþtu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle iki ayrý videokonferans toplantýsý gerçekleþtirdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Þu anda '3600 ek gösterge çýkacak' diye emekliliðini doldurduðu halde emekli olmayan çok sayýda öðretmen var." dedi.

CHP'den yapýlan açýklamaya göre Kýlýçdaroðlu, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla iki ayrý video konferans toplantýsý gerçekleþtirdi.

Ýlk olarak 19 farklý ilde görev yapan öðretmenlerle daha sonra da atanamayan öðretmenlerle görüþen Kýlýçdaroðlu, sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini anlattý.

Eðitimin sorunlar yumaðý olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, önceliðin atama bekleyen öðretmenlerin bekledikleri 60 bin kiþilik kadronun doldurulmasý olduðunu, bu konuda üzerlerine düþen her þeyi yapacaklarýný söyledi.

Kýlýçdaroðlu, 3600 ek göstergenin çýkmasý halinde en az 100 bin öðretmenin emekli olacaðýna iþaret ederek, "Þu anda '3600 ek gösterge çýkacak' diye emekliliðini doldurduðu halde emekli olmayan çok sayýda öðretmen var." ifadesini kullandý.

Bu öðretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldýktan sonra emekli olmayý istediklerini aktaran Kýlýçdaroðlu, çalýþýrken alýnan ücret ile emekli olunduktan sonra alýnan ücretin yüzde 50 azaldýðýný vurguladý.

Kemal Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti:

"Milli Eðitim Bakanlýðý eðer imkaný olsa zaten 60 bin kiþi de 70 bin kiþi de derhal kadrolu öðretmen alýr. O zaman soru þu; Milli Eðitim Bakanlýðýnýn önündeki engel nerede? Milli Eðitim Bakanlýðýnýn önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlýðý, çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlýklar bu kadrolarý kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlýðý mali olarak çok zor durumda olduðu için bu kadrolarý vermiyor. Daha düþük ücretlerle ücretli öðretmen veya sözleþmeli öðretmen gibi normalde bir okulda olmamasý gereken ayný dersi veren öðretmenler arasýnda farklý ücret, farklý standart olmamasý lazým."

'TASARRUF OLSUN DÝYE BU ATAMALAR ÞÝMDÝLÝK YAPILMIYOR'

Kýlýçdaroðlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu bulunduðunu, bunlardan birisinin de eðitim olduðunu dile getirdi.

Eðitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme, kalkýnma, kültür dünyasýný, sanat dünyasýný zenginleþtirme þansý olmadýðýna dikkati çeken Kýlýçdaroðlu, eðitimin önündeki bütün engellerin kaldýrýlmasý ve öðretmenin bütün emeðini çocuklara harcamasý gerektiðine deðindi.

Kýlýçdaroðlu, "Eðer öðretmeni bir sorunlar yumaðý içine koyarsanýz öðretmen kendi sorunlarýný mý çözecek çocuklara eðitim mi verecek?" sorusunu yöneltti.

Baþlangýçta 60 bin kiþilik kadroya öðretmen atanacaðýnýn söylendiðini ancak Kovid-19 nedeniyle atamanýn yapýlamayacaðýnýn açýklandýðýný hatýrlatan Kýlýçdaroðlu, "Yani okullar kapalý þimdi, öðretmenlerin atamasýný yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylýk alacaklar. Dolayýsýyla tasarruf olsun diye bu atamalar þimdilik yapýlmýyor." deðerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanýn hiçbir ülkesinde eðitimden tasarruf olmaz. Çünkü çocuktan tasarruf olmaz." diyen Kýlýçdaroðlu, yaþam boyu eðitim kavramýnýn dünyada bütün toplumlarýn gündemini iþgal ettiðinin altýný çizdi.

'MÜLAKATIN TÜMÜYLE KALDIRILMASI LAZIM'

CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, devletin Sayýþtay'ýn belirlediði 138 bin öðretmen açýðýný rahatlýkla giderebileceðini aktardý.

Köy okullarýnýn yeniden açýlmasý, öðretmenin toplumun bütün dokularýna hitap etmesi gerektiðini belirten Kýlýçdaroðlu, kýrsalda, ilçede, ilde öðretmenin bulunmasýnýn önemine iþaret etti.

Öðretmenin bir süre sonra bulunduðu yerin kanaat önderi konumuna geldiðini, insanlarýn bir sorunla karþýlaþtýklarýnda bunu aþmak için öðretmene danýþtýðýný anlatan Kýlýçdaroðlu, "CHP olarak öðretmenlerle ilgili þöyle bir düþüncemiz var. Onu da atama bekleyen öðretmenler olarak sizin bilginize sunayým. Þimdi öðretmenlik Devlet Memurlarý Kanunu içinde yer alýyor. 'Öðretmen' diye deðil, 'devlet memuru' sayýlýyor öðretmenler. Hakimler ve savcýlarýn nasýl ayrý bir yasasý varsa öðretmenler için de ayrý bir meslek kanununun olmasý lazým. Öðretmenlik mesleðini klasik devlet memurluðundan ayýrmamýz lazým. Çünkü öðretmen sürekli olarak kendisini bilgi olarak beslemek zorunda." deðerlendirmesini yaptý.

Sözlü sýnavýn þu aþamada yapýlmasýnýn nedeninin güvenlik soruþturmasý olduðunu aktaran CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, konuþmasýný þöyle tamamladý:

"Yazýlýda elenemiyorsunuz ama sözlü sýnavda böylece elenebiliyorsunuz. Artý torpil, 'baþarýlý olana düþük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin' diye. Normali þudur, mülakatýn tümüyle kaldýrýlmasý lazým. Dolayýsýyla zaten bir sýnav yapýlýyor, zaten KPSS sýnavý, zaten o sýnavda insanlar çalýþýyor, emek harcýyor, aylarýný günlerini veriyorlar. Dolayýsýyla sýnavý kazanan her öðretmen rahatlýkla atanabilir.

'Atama bekleyen öðretmenlerin atamasýný yapmazsanýz bizden oy beklemeyin.' Bu politik olarak sizin elinizi çok güçlü kýlar. Çünkü siz aslýnda çok güçlüsünüz ama gücünüzün farkýnda deðilsiniz. Bir araya gelip bir potansiyel güç olduðunuzu ortaya koyduðunuzda bütün siyasi partiler sizi dinleyecektir, emin olun."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.