Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ÝBB, yeni koronavirüs kararlarýný duyurdu

ÝBB, yeni koronavirüs kararlarýný duyurdu

  Bu haber 17 KASIM 2020, SALI 10:15:33 eklenmitir.
ÝBB, yeni koronavirüs kararlarýný duyurdu ÝBB, koronavirüs salgýnýnýn en yoðun yaþandýðý Ýstanbul’da, yaygýnlýðýn artmasýný önlemek amacýyla 19 Kasým Perþembe gününden itibaren uygulanacak bir takým tedbirler aldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ÝBB Bilimsel Danýþma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eðitime baþlamasý planlanan ÝSMEK kurslarýnýn açýlýþý ileri bir tarihe ertelendi. ÝBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalý kalmasýna ve tüm müzelerin yaný sýra SPOR AÞ’nin iþlettiði ÝBB spor tesislerin kapatýlmasýna karar verildi. Kapalý salonda izleyicisi olan sahne sanatlarý da online olarak icra edilecek.
 
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Covid-19 salgýnýnýn hem toplumda hem de kendi çalýþanlarý arasýnda yaygýnlaþmasýný önlemek amacýyla, ÝBB Bilimsel Danýþma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde birtakým tedbirler aldý. 19 Kasým Perþembe’den itibaren uygulamaya konulacak kararýn, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceði vurgulandý.

Önlemler kapsamýnda 9 Kasým itibarý ile uzaktan, dönüþümlü çalýþma yöntemine geçen ÝBB’nin, alýnan kararlar ve konuya iliþkin kamuoyuna yaptýðý açýklama þöyle:

“Covid 19 salgýný, küresel çapta ikinci dalga halinde hýzla yayýlmaya devam etmektedir. Maalesef salgýn ülkemizde de hýzlý bir yayýlma eðilimine girmiþ hatta bilim insanlarýnýn ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çýkmýþtýr.

Sayýn Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca’nýn açýklamalarýna göre, ülkemizde salgýnýn en yoðun yaþandýðý kent Ýstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayýlarýnýn yaklaþýk yarýsý Ýstanbul’da gerçekleþmektedir. Benzer bir veri ÝBB ve iþtirakleri çalýþanlarý açýsýndan da geçerlidir. Ýlk resmi vakanýn henüz ülkemize giriþ yapmadýðý Þubat ayýndan, bugün gelinen noktaya kadar çalýþanlarýmýzý ve vatandaþlarý korumak üzere aldýðýmýz tüm tedbirlere raðmen ÝBB ve iþtirak çalýþanlarýndan yaklaþýk 2000 personelimizin Covit-19 testleri pozitiftir. Bunun yaný sýra 1322 personelimiz de
karantina altýndadýr.

Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadýr. Mesela hastalýkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaþý yaygýnlaþtýrma riskini ortaya çýkarmaktadýr. Ayrýca, Cumhurbaþkanlýðý genelgesinde çalýþmasý uygun bulunmayan personelleri de ilave ettiðimiz zaman ciddi bir iþgücü kaybý yaþandýðý gözler önündedir.

Bu kapsamda ÝBB olarak, bulaþýn hem toplumda hem de çalýþanlar arasýnda yayýlmasýný önleme ve herhangi bir hizmet aksamasýna yol açmamak için, ÝBB’nin Bilimsel Danýþma Kurulu tarafýndan yapýlan öneriler titizlikle incelenmiþ ve aþaðýdaki kararlar alýnmýþtýr:

1) Kayýt dönemi süren ve yakýnda yüz yüze eðitime baþlamasý planlanan ÝSMEK kurslarýnýn açýlýþý ileri bir tarihe ertelenmiþtir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.
2) Bilimsel veriler bulaþýn hýzlý yayýldýðý alanlar olarak spor salonlarýný ve havuzlarý iþaret etmektedir. Bu vesile ile ÝBB’ye ait olan ve Spor A.Þ iþtirakimizde iþletilen tesislerin kapatýlmasýna karar verilmiþtir.
3) Kültür Merkezleri de kapalý kalmaya devam edecektir.
4) Kapalý salonda izleyicisi olan sahne sanatlarýnýn online olarak icra edilmesine karar verilmiþtir.
5) ÝBB’ye ait açýk hava kapsamýna girmeyen tüm müzelerin kapatýlmasýna karar verilmiþtir.

Hükümetimizin, salgýnla mücadele kapsamýnda atacaðý ek adýmlarla paralel olarak, kapanmanýn boyutlarý daha da geniþleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diðer iþlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.