Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
ÝBB'den 'Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi' sergisi

ÝBB'den 'Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi' sergisi

  Bu haber 10 KASIM 2020, SALI 11:52:43 eklenmitir.
ÝBB'den 'Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi' sergisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yýldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anýtý’nda düzenlenen resmi törenle anýldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Taksim Cumhuriyet Anýtý’na çelenk býrakan Ýstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 1’nci Ordu Komutaný Orgeneral Musa AvseverÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu’nun davetiyle, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde görülecek “Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi” sergisinin açýlýþýný gerçekleþtirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yýldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anýtý’nda düzenlenen resmi törenle anýldý. Atatürk için düzenlene tören; Ýstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutaný Orgeneral Musa Avsever ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu’nun, kurumlarý adýna Cumhuriyet Anýtý’na çelenk býrakmalarýyla baþladý.
 
Ýstanbul Barosu, siyasi partiler ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarý da anýta çelen koydu. Çelenk merasiminin ardýndan; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaþlarý ve tüm þehitler için 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Tören, Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla son buldu.

ANMA SONRASI DAVET

Ýmamoðlu, törenin bitmesinin ardýndan Yerlikaya ve Avsever’i, Cumhuriyet Sanat Galerisi adýyla faaliyet gösteren Taksim Maksemi’nde ÝBB’ce açýlan “Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi” kitabýnýn tanýtýmýna ve sergisinin açýlýþýna davet etti. Açýlýþ öncesinde ilk konuþmayý Ýmamoðlu gerçekleþtirdi.

“Aradan 82 yýl geçmiþ olsa da ulu önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzüntüsünü hep birlikte yaþýyoruz” diyen Ýmamoðlu, “Gururluyuz; çünkü gerçekten hem Cumhuriyet’in kuruluþu hem sonrasý, dünya tarihinin en önemli milli mücadelelerinden bir tanesidir. Bugün sizi burada 10 Kasým’a özel hazýrladýðýmýz, Atatürk’ün fotoðraflarýnýn hikayesinin sergisinin açýlýþýnda aðýrlýyoruz” þeklinde konuþtu.

ÝMAMOÐLU: FOTOÐRAFLARIN ARKASINDA DERÝN HÝKAYELER VAR

Atatürk’ün dünyanýn en fazla fotoðrafý paylaþýlan liderlerden biri olduðunu belirten Ýmamoðlu, “Onu öyle yürekten seviyoruz ki, gerçekten her anýmýzda, kentlerimizde, insanlarýmýz iþ yerlerinde, her ortamda anýlan, fotoðrafý paylaþýlan bir lidere sahibiz. Egemenliðin kayýtsýz, þartsýz millete ait olduðunu ifade eden bir lidere sahip olmanýn onurunu, gururunu yaþýyoruz” dedi.

Sergi açýlýþýyla birlikte “Atatürk’ün Fotoðraflarýnýn Hikayesi” adlý kitabý da yayýnladýklarýný kaydeden Ýmamoðlu, “Bu serginin oluþumu, bu kitapla baþlýyor. Ýnþallah bu kitabý da burada konuklarýmýzla paylaþacaðýz. Fotoðraflarýn arkasýnda derin hikayeler var. Fotoðraf, bir anlýk bir paylaþým deðil. Fotoðraf kareleri, çoðu zaman hayatýn kýsacýk bir anýný dondurup, geleceðe taþýmanýn da bir simgesi. Bu anlamda, orada denklanþöre basan o insanýn yaþadýklarý ve Mustafa Kemal Atatürk’ün o anda hangi ortamda bulunduðunun hikayesi, gerçekten sürecin o anýna tanýklýk edilmesine büyük bir hizmet etmiþ oluyor. Eðer o güzelim insanlar olmasaydý, belki de bugün Atatürk’ü salýncaða binerken ya da kürek çekerken ya da yeniçeri kýyafetiyle tanýmýþ, görmüþ olamazdýk. Bütün bunlar kýymetli. Gerçekten önemli bir anýn tanýklýðý” ifadelerini kullandý.

ÝMAMOÐLU: VEDA ROTASINI HÝSSEDECEÐÝMÝZ BÝR SERGÝ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe’de vefat ettiðini hatýrlatan Ýmamoðlu, þunlarý söyledi:

“Bu açýdan; Atatürk’ün Dolmabahçe’den alýnýp, yola çýkarýlýþý, bizim için bir ‘veda rotasý’ anlamýný kazanmýþ durumda. Bu veda rotasýný, Dolmabahçe’den Sarayburnu’na kadar hissedeceðiniz bir sergi burasý. Çünkü orada Ýstanbul’un uðurlayýþý var. Ayný zamanda burada, ulu önderin Þiþli Atatürk Müze Evi’nden ödünç alýnan giysileri, Atatürk Kitaplýðý Arþivi’nden, sergiye konu olan gazetelerin olmasý, yine Çanakkale Deniz Müzesi ve Ýstanbul Deniz Müzesi’nden koleksiyonlarýn burada sergilenmesi çok kýymetli. Burada, ana fikri oluþturan insanlar Dr. Tuna Yýlmaz, Tayfun Gönüllü ve Burçak Evren’e, bütün çalýþma arkadaþlarýma, bu kitabýn basýlmasýnda emeði geçen iki Cengiz arkadaþýma; Sayýn Karabekir’e ve Kahraman’a çok teþekkür ediyorum. Sergimiz, bugünden itibaren 31 Mayýs 2021’e kadar bu asil yapýda sizlerle beraber olacak. Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin kapýlarýný, o tarihe kadar açýk tutacaðýz. Pandemi kurallarýna uygun bir þekilde konuklarýmýzý aðýrlayacaðýz. Bütün Ýstanbul’un bu sergiyi gezmesini, hatta Ýstanbul’u gezmeye gelen bütün vatandaþlarýmýzýn ya da yabancý misafirlerimizin bu sergiyi diliyoruz. Onun fikirlerinin, devrimlerinin her zaman gelecek nesillere aktarýlmasý hususunda kendimizi görevli kabul ediyor ve bu kýymetli emanetlerin her zaman bekçisi olduðumuzu ifade ediyorum.”

YERLÝKAYA: ATATÜRK; BÝZLERE YOL GÖSTERÝCÝ

Ýmamoðlu’nun ardýndan konuþan Vali Yerlikaya ise duygularýný, “Onu rahmetle, saygýyla anýyoruz. Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatý, olaðanüstü mücadelelerle geçmiþ. En zor dönemde dahi inancýný, milletine olan güvenini hiçbir zaman kaybetmemiþ. Kýsa hayatýnda Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasý, vataný kurtarmasý, Misak-ý Milli hudutlarý içerisinde, bütün vatandaþlarýmýzla birlikte, bütün milletimizle beraber yedi düvele meydan okumasý, inkýlaplarýyla, devrimleriyle, medeni-muasýr milletlerin seviyesine çýkma hedefiyle beraber bizlere bu vataný emanet etmesi… Onun devlet adamlýðý, askeri kiþiliði, bilime olan aþýklýðý, milletiyle ortak idealler noktasýnda kenetlenmesi, bizlere yol gösterici olmuþtur” sözleriyle dile getirdi.

SON ETKÝNLÝK CRR’DE

Konuþmalarýn ardýndan gerçekleþtirilen kurdele kesimiyle birlikte sergi açýldý. Sergiyi ilk gezenler de Yerlikaya, Avsever ve Ýmamoðlu oldu. Kent idaresinin en tepesindeki 3 isim, sergi açýlýþýndan sonra Harbiye’deki Cemal Reþit Rey Salonu’na geçerek, Ýstanbul Valiliði’nin düzenlediði 10 Kasým etkinliðine katýldý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.