Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Kangal İlçesindeki Kangal K
Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşakl
Alparslan Türkeş anmasında
Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle Alparslan Türkeş Vakfı'nın d
Sivas'ta İş yerinde korkutan
Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas İl Özel İdaresi Büt
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları
Kırsalda yaşam Standartları
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (MKHGB) tarafından Çongar grup köy
Kýlýçdaroðlu: Yeni Ekonomik Programý nimet deðil külfet getirecek, elektrik zammý da bunun kanýtý

Kýlýçdaroðlu: Yeni Ekonomik Programý nimet deðil külfet getirecek, elektrik zammý da bunun kanýtý

  Bu haber 03 Ekim 2020, Cumartesi 12:55:43 eklenmitir.
Kýlýçdaroðlu: Yeni Ekonomik Programý nimet deðil külfet getirecek, elektrik zammý da bunun kanýtý CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak tarafýndan açýklanan Yeni Ekonomik Programý'na iliþkin eleþtirilerde bulundu. YEP'te Türkiye'nin içinde bulunduðu ekonomik buhranýn nasýl aþýlacaðýna iliþkin elle tutulur hiçbir adým yok" diyen CHP lideri, "YEP nimet deðil külfet getirecek, elektrik zammý da bunun kanýtý" ifadesini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kýlýçdaroðlu, AKP ve MHP koalisyonunun 2 yýl 2 aylýk karnesini, "Tek adam rejimi bir felaket tablosu getirmiþtir. AK Parti-MHP ittifaký her alanda tam bir felaket tablosu ortaya çýkardý. 10 üzerinden sýfýr puan bile yüksek. Çünkü her þey negatife gidiyor" diye deðerlendirdi.

Yeniçað yazarý Orhan Uðuroðlu'nun sorularýný yanýtlayan CHP lideri Kýlýçdaroðlu'nun yanýtlarý þöyle:

- Soru: TBMM'nin yeni yasama döneminde Meclis vatandaþýn beklentilerini karþýlayabilecek mi?

Kýlýçdaroðlu: "Tek adam rejiminde ne yazýk ki, TBMM'deki AK Parti-MHP çoðunluðu, gözünü ve kulaðýný Saray'a çevirmiþ durumda. Meclis, milletin deðil sarayýn önceliklerine göre gündemini oluþturuyor. 

Ucube baþkanlýk sisteminde TBMM etkinleþecek ve kanun tekliflerini milletvekilleri hazýrlayacaktý. 27'inci dönemde TBMM'de kabul edilen kanun tekliflerinin hemen hemen hepsi TBMM dýþýnda hazýrlandý ve milletvekilleri de sadece bunlarý imzaladý. Böyle olunca da milletin dertleri TBMM'ye yansýmadý. Esnafýn, çiftçinin, emeklinin, emeklilikte yaþa takýlanlarýn, 3600 ek gösterge bekleyen öðretmen, polis, saðlýk personeli ve din görevlilerinin beklentileri gerçekleþmedi. Yeni yasama yýlýnda 5 müteahhit yerine 83 milyon için çalýþmaya devam edeceðiz."

- Soru: Yeni yasama döneminde Cumhurbaþkanlýðý hükümetinin ele almasý gereken öncelikli sorunlarý sýralar mýsýnýz?

Kýlýçdaroðlu: "Ekonomide bir buhran var. Ekonomik krizin boyutlarýný fazlasýyla aþan bir ekonomik buhranýn içinde Türkiye… Sosyete damadýn açýkladýðý Yeni Ekonomik Program'da da bu buhranýn nasýl aþýlacaðýna iliþkin elle tutulur hiçbir adým yok. Ekonominin temel unsuru güvendir. Sürekli "V" diyerek bu güveni oluþturamazsýnýz. Adalet yoksa demokrasi yoksa orada güven olur mu?

Ýkinci konu saðlýk ve saðlýk çalýþanlarý olmalýdýr. Salgýn sürecinin de iyi yönetilmediði, gerçek rakamlarýn perdelenmeye çalýþýldýðý bir tablo var karþýmýzda. Doktorlarýmýz aslýnda çok önceden uyardý. Hasta sayýlarý çok arttý, "ölüyoruz" dediler. Önlem almasý gerekenler doktorlarý suçladý. 'Gerçekleri nasýl açýklarsýnýz' diye Türk Tabipleri Birliði'nin kapatýlmasýný savundular. Salgýnla mücadele aklý ve bilimi önceleyen bir mücadele programý oluþturulmasýna ihtiyaç var.

Canlarýný ortaya koyarak çalýþan tüm saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn eksiksiz ve ayýrýmsýz olarak verilmesi gerekiyor.

Üçüncü baþlýk olarak eðitim temel önceliklerden biri olmasý gerekiyor. Eðitimde bakan deðiþtikçe sistem deðiþiyor ve Türkiye geleceðini kaybediyor. Bugün milyonlarca çocuðumuz okula gidemiyor, uzaktan eðitime de eriþemiyor. Londra bankerleri ve 5 müteahhit yerine çocuklarýmýza öncelik verelim. 'Belediyelerimizle birlikte çocuklarýmýz için hazýrýz' dedik ancak bir yanýt alamadýk."

- Soru: Yeni Ekonomik Program vatandaþa nimet mi külfet mi getirecek?

Kýlýçdaroðlu: YEP nimet deðil külfet getirecek. Bugün açýklanan elektrik zammý da bunun kanýtý.

Soru: Yeni Yasama döneminde beklentileriniz neler?

Kýlýçdaroðlu: "Eðitimle ilgili çaðrýmýzý yaptýk, Derslik yapýmýndan, öðretmen alýmýna, ücretsiz internet eriþiminden, Türkçe, matematik, fen bilimleri gibi derslerin okullarda verilmesine kadar bir dizi önerimizi yaptýk. Büyükþehir belediyelerimizin meslek kurslarý olan ÝSMEK ve BELMEK'in olanaklarýný çocuklarýmýza tahsis ettik. Eðitimi gerçekten milli bir konu olarak görmeli, ortak akýlla bir sistemi oluþturmalýyýz. Kovid salgýnýnda en ön saflarda yer alan ve þehitler vererek çalýþan TÜM saðlýk çalýþanlarýmýzýn kapsayan ek ödemelerin yanýnda, Kovid salgýnýnýn meslek hastalýðý sayýlmasý gerekiyor. TBMM'nin en öncelikli iþi bu olmalýdýr.

"Ekonomide buhran yaþanýyor"

Ekonomide buhran yaþanýyor. Erdoðan'ýn sürekli söylediði 2023 hedeflerinin çökmesi de bu buhranýn açýk kanýtýdýr.  2023 yýlý için 10'uncu 5 Yýllýk Kalkýnma Planý'nda Milli Gelir Hedefi 2 trilyon dolar, kiþi baþý milli gelir 25 bin dolardý. Sosyete damadýn açýkladýðý Yeni Ekonomik Program'da ise 2023 için Milli Gelir hedefi 875 milyar dolar, kiþi baþý milli gelir hedefi ise 10 bin dolar olarak öngörülmüþtür. 2 trilyon dolardan 875 milyar dolar hedefine gerilen bir Türkiye tablosu. Ýþte bu çöküþün, buhranýn tablosudur. Bu tablo bir zamanlar Galata Bankerleri'ne bugün ise Londra Bankerleri'ne ve 5'li müteahhit çetesine tesliminin tablosudur.

"Milli gelirin yüzde 1'i kadar çiftçiye destek verilmeli"

Tarýmda yapýlmasý gereken öncelikli þey, Tarým Kanunu'ndaki hükmün uygulanmasý, milli gelirin yüzde 1'i kadar üreticiye destek verilmesidir. AK Parti iktidarlarý yýllardýr, Tarým Kanunu'nu açýkça ihlal ediyor ve üreticiye kanuni desteðini vermiyor. Üretici bankalara borçlandýrýlýyor. Bugün çiftçilerin bankalara borcu 123 milyar TL'ye çýkmýþtýr. Çiftçilerin devletten alacaðý ise 176 milyar TL'dir.  Devlet çiftçiye borcunu öderse, Türkiye'de üretim yeniden hýz kazanýr, saman ithalatý, Yunanistan'dan pirinç ithalatýna, pamuk ithalatýna, hayvan ithalatýna gerek kalmaz.

"Sanayinin en büyük sýkýntýsý maliyetlerdir"

Sanayinin en büyük sýkýntýsý maliyetlerdir. Bugün yine elektriðe zam yapýldý. Bir yýlda elektriðe, doðalgaza yüzde 40 zam yapýlan bir ortamda sanayi üretimi artar mý? Zincir marketler ve AVM'ler nedeniyle zor durumda olan esnafýmýz, salgýn süreci ile birlikte iyice dara düþtü. 40 yýl prim ödeyen esnafa, devlet 40 gün bakamadý. Esnafa 'kredi al, borç al' deniyor. Esnaf kredi alýyor ama ödeme zamaný gelince ödeyemiyor.

Bugün Türkiye'nin her köþesinde kepenkler kapanýyor. Türkiye'de basýn özgürlüðü olsa, bu kadar gazeteci cezaevinde olur mu?"

"Türkiye'nin Doðu Akdeniz ve Ege'deki haklarýnýn korunmasý için her türlü katkýyý vermeye hazýrýz"

- Soru: Dýþ Politikada yaþananlarý, Doðu Akdeniz krizini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Kýlýçdaroðlu: "Türk Dýþ Politikasýnda hem Dýþiþleri Bakanlýðý hem de TBMM devre dýþý býrakýldý ve Türkiye yalnýzlaþtý. Türkiye, en haklý olduðu konularda bile yalnýz kalýyor. Türkiye güçlü bir birikime sahip bir ülkedir. Türkiye'nin Doðu Akdeniz ve Ege'deki haklarýnýn korunmasý için her türlü katkýyý vermeye hazýrýz. TBMM mutlaka bu süreçle ilgili bilgilendirilmelidir. TBMM sürecin paydaþý olduðunda, Erdoðan da dýþarýya karþý daha güçlü hale gelecektir."

- Soru: Millet Ýttifaký'nýn önderi olarak siyasi paydaþlarýnýza ne mesaj vermek istersiniz?

Kemal Kýlýçdaroðlu: Hep birlikte, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandýracaðýz. Milletimize bunun sözünü veriyoruz.

 


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.