Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ÝBB, Ýstanbul trafiðine akýllý çözümler: 5 milyon dolarlýk hibe anlaþmasý imzalandý

ÝBB, Ýstanbul trafiðine akýllý çözümler: 5 milyon dolarlýk hibe anlaþmasý imzalandý

  Bu haber 22 Eylul 2020, SALI 18:10:35 eklenmitir.
ÝBB, Ýstanbul trafiðine akýllý çözümler: 5 milyon dolarlýk hibe anlaþmasý imzalandý ÝBB, Ýstanbul trafiðini rahatlatmak adýna toplu taþýma güzergah aðýný verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sýkýþýklýðýný azaltmak amacýyla yeni bir iþbirliðine gitti. ÝBB, ABD Ticaret ve Kalkýnma Ajansý (USTDA) ile yazýlým þirketi SAS Türkiye arasýnda, “Ýstanbul Ulaþým ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanýlmak üzere, yaklaþýk 5 milyon dolarlýk hibe anlaþmasý imzalandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB), Amerika Birleþik Devletleri Ticaret ve Kalkýnma Ajansý (USTDA) ile yazýlým þirketi SAS Türkiye arasýnda, “Ýstanbul Ulaþým ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanýlmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlýk hibe anlaþmasý imzalandý. “Yazýlým Lisansý Hibe Desteði Ýmza Töreni”, ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ýn “fiziki”, diðer yetkililerin de “sanal” katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Ýmamoðlu, imza töreni öncesinde Büyükelçi Satterfield ile beraberindeki heyetle, Saraçhane’deki makam odasýnda bir araya geldi. Taraflar, kýsa sohbetin ardýndan sanal toplantýnýn yapýlacaðý salona geçti.

“ÝSTANBUL, AKILLI ÞEHÝRLEÞMEDE ÖNEMLÝ BÝR MÝHENK TAÞI”

Sanal katýlýmcýlarýn konuþmalarýnýn ardýndan söz alan Büyükelçi Satterfield, ÝBB ile yapacaklarý iþbirliðinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Ýmamoðlu da sözlerine, “Öncellikle bu projede yer alan USTDA, SAS Türkiye ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nden arkadaþlarýma teþekkür etmek isterim” þeklinde baþladý. “Pandemi döneminin oluþturduðu bu kritik zamanda, ekonomik çevreler arasý iþbirliðinin devam edebilmesini çok deðerli ve anlamlý buluyorum” diyen Ýmamoðlu, þunlarý söyledi:

“Yeni teknoloji dünyasýnýn olmazsa olmaz alanlarý olan veri, yapay zeka, ileri analitik çözümleri konularýnda yapýlan faaliyetleri yakýndan takip ediyorum. Bence artýk dünyada hýzlý teknolojiye ayak uydurmak için hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör beraber hareket etmeli. Öyle ki, deðiþen ve geliþen bir dönüþüm söz konusu ve biz bu dönüþüme bir an evvel adapte olmalýyýz. Dünyadaki bu dönüþümün bir ayaðý olan akýllý þehirleþme yolculuðunda Ýstanbul, önemli bir mihenk taþý. Günümüzde kalabalýk metropol þehirlerinden biri olan Ýstanbul, teknoloji ile beraber akýllý bir kent olma hedefini sürdürüyor. Bu yolda USTDA, ÝBB ve SAS Türkiye’nin iþbirliði çok deðerlidir. Ýstanbul gerek jeopolitik konumu gerekse bünyesinde barýndýrdýðý tarihi miras ile her zaman gözde bir þehir olmuþtur. Ancak bu durum sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Hýzla artan nüfus, çarpýk kentleþme gibi problemler ciddi bir trafik sorununu ortaya çýkarmýþtýr.”

ÝMZA SONRASI “PANDEMÝ USULÜ” TOKALAÞMA

Trafik sorununun yaptýrdýklarý anketlerde ilk sýralarda çýktýðýný aktaran Ýmamoðlu, “Bu nedenle ‘Ýstanbul Ulaþým ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ çok daha önemli bir hale gelmiþtir. Bu proje ile ortalama seyahat süresini ve trafik sýkýþýklýðýný azaltmak istiyoruz. Proje sayesinde trafik ýþýklarýna ihtiyaç duyan anlýk müdahaleler yapýlabileceðiz. Toplu taþýma kullanan vatandaþlar, yoðun saatlerde en uygun ulaþým çözümlerine eriþebilecekler. Bu vesileyle, Ýstanbul Ulaþým ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesinde katký saðlayan ve bu süreçte emeði geçen herkese þükranlarýmý sunuyorum. Projenin Ýstanbul halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum” dedi. Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Ýmamoðlu ve Büyükelçi Satterfield, Ýstanbul trafiðine “akýllý çözümler” sunacak projeyle ilgili hibe sözleþmesini imzaladý. Ýmamoðlu ve Satterfield, imza sonrasýnda “pandemi usulü” tokalaþtý.

USTDA: Geliþmekte olan ve orta gelirli ülkelerde ekonomik kalkýnmayý ve ABD ticari çýkarlarýný ilerletmek için 1992 yýlýnda kuruldu. Baðýmsýz bir kamu kuruluþu olan USTDA’nýn 2019 yýlý bütçesi, 79 milyar dolardýr.

SAS Türkiye: 1976 North Carolina’da kurulan çok uluslu analitik yazýlým geliþtirme firmasýdýr. Ýþ analizi yazýlýmý ve iþ zekâsý pazarýnda en büyük baðýmsýz satýcýdýr.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.